dnes je 28.5.2024

Input:

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

29.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.5.5
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Ing. Bohumír Číhal

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 83 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

ČÁST A

I. Ochranné pásmo, druh, rozsah

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Navržené pozemky, kterých se ochranné pásmo týká

obec katastrální území parcelní číslo druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

Navrhuje-li se ochranné pásmo na více pozemcích, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ano □ ne

III. Identifikační údaje žadatele

(fyzická osob uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon/mobilní telefon: ................................................................................................................................

Fax/e-mail: ...................................................................................................................................................

Datová schránka:..............................................................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano □ ne

IV. Žadatel jedná

□ samostatně

□ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon/mobilní telefon: ...............................................................................................................................

Fax/e-mail: ..................................................................................................................................................

Datová schránka:............................................................................................................................................

V. Údaje o současném stavu využívání pozemků

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

VI. Důvody zřízení požadovaného ochranného pásma a odůvodnění jeho rozsahu

Nahrávám...
Nahrávám...