dnes je 30.5.2023

Input:

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

1.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.5.1
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Ing. Bohumír Číhal

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

v územním řízení

ve zjednodušeném územním řízení

v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 79, 85 a 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 a 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

ČÁST A

I. Identifikační údaje stavby

(název stavby / změny stavby, druh a účel stavby / změny stavby, místo stavby / změny stavby – obec, ulice, číslo popisné / evidenční)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Pozemky, na kterých se stavba umísťuje

katastrální území parcelní číslo druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

Umísťuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ano □ ne

III. Identifikační údaje žadatele

(fyzická osob uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon/mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax/e-mail: ...................................................................................................................................................

Datová schránka:..............................................................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano □ ne

IV. Žadatel jedná

□ samostatně

□ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon/mobilní telefon:...............................................................................................................................

Fax/e-mail: ..................................................................................................................................................

Datová schránka:............................................................................................................................................

V. U staveb technické infrastruktury podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8

Seznam a adresy osob, které budou vykonávat činnost stavbyvedoucího a technického dozoru investora

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

VI.U dočasného stavebního záměru

Doba trvání:.....................................................................

VII. Posouzení vlivu stavby / její změny na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

□ nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

□ stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

□ sdělení příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení

□ závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí

□ stavba / změna stavby vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

□ stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí – žadatel doloží stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí

□ stavba / změna stavby bude posouzena souběžně s územním řízením – žadatel předloží současně dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí

V .......................................dne......................

........................................................

podpis

ČÁST B

Přílohy k žádosti o vydání územního rozhodnutí v územním řízení:

□ 1. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.

Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace.

Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

□ 2. Plná moc v případě zastupování,

Nahrávám...
Nahrávám...