dnes je 13.7.2024

Input:

Zemědělské stavby

4.8.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7 Zemědělské stavby

ZABEZPEČENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB

Zabezpečení zemědělských staveb z hlediska ochrany vod se dle požadavků na umisťování staveb se zřetelem na produkci závadných látek člení podle § 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství, v platném znění, na stavby se zabezpečením základním a doplňkovým.

Základní zabezpečení

Stavby pro chov hospodářských zvířat patří ke stavbám vyžadujícím základní zabezpečení. Základní zabezpečení staveb musí podle § 5 vyhlášky Mze č. 191/2002 Sb. zamezit samovolnému proniknutí látek ohrožujících jakost vod ze staveb do okolního terénu a podloží a následně do povrchových a podpovrchových vod

  1. nepropustností povrchů a konstrukcí, které přicházejí do styku se závadnými látkami,

  2. odkanalizováním, případně stavebními úpravami, znemožňujícími únik látek ze stavby vytečením, přetečením nebo splachem,

  3. umístěním nádrží na kapalná minerální hnojiva do záchytných van.

Stavby pro skladování siláže a statkových hnojiv musí být navrženy podle počtu a druhu ustájených zvířat a se zřetelem na umístění stavby v ochranných pásmech vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a vodárenských nádrží a jejich přítoků. Jejich konstrukce musí být nepropustné, musí zamezit vnikání povrchových vod, umožňovat odvod nekontaminovaných srážkových vod odděleně od vod kontaminovaných a musí zamezit vytékání skladovaných tekutých složek ze stavby.

Doplňkové zabezpečení

Doplňkové zabezpečení zemědělských staveb podle § 6 vyhlášky Mze 191/2002 Sb., vedle požadavků na jejich základní zabezpečení, se uplatňuje při jejich umisťování v oblastech se zvýšenou ochranou vod a v ochranných pásmech

  1. u skladovacích nádrží staveb pro skladování kapalných minerálních hnojiv,

  2. u jímek a nádrží na skladování hnojůvky, močůvky, kejdy, silážních šťáv a silážních věží,

  3. u podroštových kanálů staveb pro hospodářská zvířata s bezstelivovou technologií ustájení,

  4. u silážních žlabů na skladování siláže a hnojišť.

Stavby pro větší počet hospodářských zvířat musí být opatřeny oplocením a systémem filtrů proti vnesení veterinární nákazy.

U staveb pro chov hospodářských zvířat se stanoví hygienická a veterinární ochranná pásma.

HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMO

Hygienické ochranné pásmo zařízení pro ustájení a chov hospodářských zvířat se zřizuje k eliminaci vlivu tohoto zařízení na životní prostředí a k ochraně obyvatel obcí před hlukem, prachem, pachy, plyny, odpadními látkami, mikroorganismy apod.

Stavby vyžadující hygienickou ochranu

Ochranné pásmo vyhlašuje územním rozhodnutím podle § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, místně příslušný stavební úřad. V ochranném pásmu je zpravidla zakázán provoz nebo zřizování staveb vyžadujících hygienickou ochranu. Stavby vyžadující hygienickou ochranu jsou zejména školská a dětská zařízení, budovy sloužící k obytným, rekreačním, zdravotnickým a potravinářským účelům. Rozhodnutí o ochranném pásmu obsahuje rovněž požadavky a

Nahrávám...
Nahrávám...