dnes je 30.11.2022

Input:

Zjednodušení změn územně plánovací dokumentace

18.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.4.1
Zjednodušení změn územně plánovací dokumentace

Ing. Bohumír Číhal

Výklad změn, které přinesla novela stavebního zákona

Kromě zásadních změn, které přinesla novela zákona č. 225/2017 Sb., s jejichž obsahem jsme Vás rámcově seznámili v kapitole Novela stavebního zákona, řada zdánlivě nepodstatných úprav a změn v části první Změna stavebního zákona, představuje stylistické úpravy a obsahové zpřesnění ustanovení, včetně vyloučení nejasných formulací, duplicit a opisů ustanovení vlastních i souvisejících předpisů.

V dalších kapitolách věnovaných novele stavebního zákona se budeme věnovat podrobněji změnám, které přinesla v jednotlivých oblastech.

Zjednodušení změn územně plánovací dokumentace

Pořizování územních plánu obcí a zásad územního rozvoje jednotlivých krajů nebo jejich změn je poměrně složitý a časově náročný proces. V jeho průběhu jednotlivé kraje a obce stanovují základní koncepci rozvoje svého území a rozhodují o tom, jaké typy záměrů budou v té které ploše přípustné a které naopak nikoliv.

Pokud investor potřeboval k uskutečnění svého záměru nejprve dosáhnout změny příslušného územního plánu, mohla se realizace jeho záměru, podle dosavadní praxe pořizování změn územních plánů, oddálit i o několik let.

Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje

Návrh změny bez variant

Novela stavebního zákona zavádí v zákoně č. 183/2006 Sb. v nových ustanoveních § 42a-c Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje zjednodušený postup při pořizování změn územně plánovací dokumentace, který se použije v případech, kdy návrh změny nevyžaduje zpracování variant řešení.

Odpadá fáze společného jednání s dotčenými orgány a u změn územního plánu rovněž fáze projednání zadání. Zkrácený proces bude zahrnovat rozhodnutí zastupitelstva obce nebo kraje o pořízení, následně bude zpracován návrh územně plánovací dokumentace pro veřejné projednání s dotčenými orgány i veřejností, která bude mít možnost podat námitky a připomínky, a poté dojde ke schválení změny územně plánovací dokumentace. Tento zjednodušený postup by měl přinést zkrácení procesu pořizování změn územních plánů a zásad územního rozvoje.

Návrh na pořízení aktualizace

O pořízení aktualizace zásad územního rozvoje a jejím obsahu rozhoduje z vlastního podnětu nebo na návrh zastupitelstvo kraje. Návrh mohou podat ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, obce přímo dotčené navrhovanou aktualizací, sousední kraje a oprávněný investor. Návrh obsahuje

 • identifikaci navrhovatele, včetně prokázání, že je oprávněn návrh na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje podat;

 • důvody pro pořízení aktualizace;

 • návrh obsahu aktualizace;

 • stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu aktualizace zásad územního rozvoje, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast či nikoliv (Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb);

 • stanovisko Ministerstva životního prostředí k navrhovanému obsahu aktualizace zásad územního rozvoje, obsahující

  • zda má být návrh aktualizace posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, resp.

  • stanovené podrobnější požadavky podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí;

 • návrh úhrady nákladů na

  • zpracování aktualizace zásad územního rozvoje;

  • vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (pokud se zpracovává);

  • vyhotovení úplného znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci;

  • pořízení změny územního plánu podle ustanovení § 45 odst. 2;

  • zpracování změn regulačních plánů touto aktualizací vyvolaných;

  • vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady spojené s majetkovou újmou podle ustanovení § 71 odst. 7.

Návrh na pořízení aktualizace se podává u příslušného krajského úřadu, který návrh posoudí z hlediska souladu s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, krajský úřad jej se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu kraje. V případě, že z požadovaných stanovisek vyplynula potřeba posouzení vlivů na životní prostředí, doplní krajský úřad návrh obsahu aktualizace o požadavek na posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území. Pokud ze stanovisek vyplynul požadavek na zpracování variant řešení, nelze aktualizaci pořizovat zkráceným postupem (za variantu řešení se nepovažuje současný stav).

Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje, ve kterém zastupitelstvo výslovně uvede, že aktualizace bude pořizována zkráceným způsobem, zajistí krajský úřad zpracování návrhu aktualizace a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (pokud se má zpracovávat). Návrh aktualizace zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území doručí krajský úřad ministerstvu.

Pokud je pořízení aktualizace zásad územního rozvoje vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může kraj podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou výše uvedených nákladů

Nahrávám...
Nahrávám...