dnes je 13.4.2024

Input:

Změna stavby před jejím dokončením

13.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8
Změna stavby před jejím dokončením

Ing. Bohumír Číhal

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu se SZ a s jejím povolením vydaným podle stavebního zákona. Za povolení stavby se podle novelizovaného ustanovení § 118 Změna stavby před jejím dokončením považuje

  • souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru podle ustanovení § 106,

  • stavební povolení podle ustanovení § 115,

  • veřejnoprávní smlouva podle ustanovení § 116,

  • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora podle ustanovení § 117,

  • společné povolení, opakované stavební povolení nebo dodatečné povolení stavby podle ustanovení § 129,

  • územní rozhodnutí, ve kterém stavební úřad podle ustanovení § 78 odst. 6 stanovil, že k provedení stavby nebude vyžadovat ohlášení,

  • územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva podle ustanovení § 78a,

  • územní souhlas u stavebních záměrů podle ustanovení § 103.

Ponechaný název ustanovení § 118 je obecně používaný, z obsahového hlediska však nepřesně formulovaný. Jedná se o změnu stavby po jejím povolení. Jak stanoví § 118, změnu stavby "před jejím dokončením" lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby.

Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí. Vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, použije se přiměřeně ustanovení § 94 Změna a zrušení územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí se mění na odůvodněnou žádost oprávněného, a to tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým územním rozhodnutím. Návrh na změnu územního rozhodnutí projedná stavební úřad v rozsahu této změny. Platnost původního územního rozhodnutí není dotčena, pokud není současně výslovně rozhodnuto o změně jeho platnosti. Je také možné rozhodnout o změně územního rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení (podle nových ustanovení § 94j až 94p).

Žádost o změnu stavby před dokončením

Stavební úřad může povolit změnu stavby před jejím dokončením na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce.

Žádost o změnu stavby před dokončením musí obsahovat, kromě obecných náležitostí, popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací. K žádosti se připojí projektová dokumentace změn stavby, nebo kopie ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn projektantem. Žádost projedná stavební úřad s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení stavebního zákona o stavebním řízení.

Další možnosti provedení změny stavby

Změnu ohlášené stavby lze provést na základě ohlášení. Přitom se postupuje přiměřeně podle novelizovaných ustanovení § 105 až 107. To platí i pro změnu stavby povolené/prováděné podle územního rozhodnutí (ustanovení § 78 odst. 6) nebo územního souhlasu (ustanovení § 78 odst. 4). Výsledkem bude souhlas s ohlášením změny (písemně či mlčky) anebo rozhodnutí o zákazu ohlášené změny.

Náležitosti ohlášení upravuje vyhláška č. 503/2006 Sb. v ustanovení § 18a, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. Ohlášení změny stavby před jejím dokončením u stavby uvedené v ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) až e) SZ, která podléhala ohlášení, podává stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce. K ohlášení připojí přílohy uvedené v části B přílohy.

Změnu stavby před dokončením je možné provést na základě veřejnoprávní smlouvy za podmínek ustanovení § 116 SZ. Změnu stavby lze dohodnout podle ustanovení § 166 SprŘ, podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy v těchto případech je souhlas osob, které by byly účastníky stavebního řízení podle ustanovení § 118 odst.3 SZ.

Změna stavby před dokončením, pro kterou není vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, může být provedena na základě oznámení stavebnímu úřadu za podmínek ustanovení § 117 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Rozhodnutí zápisem do stavebního deníku

Změnu stavby, která se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, může stavební úřad, podle ustanovení § 118 odst. 6, schválit rozhodnutím vydaným na místě při

Nahrávám...
Nahrávám...