dnes je 8.2.2023

Input:

Změna stavby před jejím dokončením

31.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6
Změna stavby před jejím dokončením

Mgr. Martina Pavelková

Situace, kdy je stavebník v průběhu provádění stavby postaven před nutnost změnit prováděnou stavbu oproti vydanému stavebnímu povolení (nebo ověřené projektové dokumentaci) je v praxi poměrně častá. Zákon pro tyto účely zavádí institut tzv. změny stavby před dokončením, který je upraven v § 118 zákona č. 183/2006 Sb. Tohoto ustanovení se poměrně významně dotkly poslední dvě velké novely stavebního zákona, a to jak novela č. 350/2012, tak i novela č. 225/2017.

Předně byla již novelou z roku 2012 odstraněna pochybnost, u jaké stavby lze změnu z hlediska jejího povolovacího režimu tímto procesem schválit, a sice že se může jednat o stavbu prováděnou nejen na základě stavebního povolení, ale také ohlášení, veřejnoprávní smlouvy, oznámeného certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem, opakovaného či dodatečného stavebního povolení nebo územního rozhodnutí u staveb, u kterých bylo postupováno po § 78 odst. 6 stavebního zákona. V souvislosti s certifikátem autorizovaného inspektora stavební zákon ve znění účinném od 1. 1. 2013 nově zavádí možnost povolit změnu stavby před jejím dokončením i vydáním certifikátu podle § 117.

Novelou z roku 2017 byla v rámci odst. 7 doplněna úprava tzv. nepodstatných odchylek. Za ty jsou podle nové právní úpravy považovány takové změny oproti ověřené dokumentaci, kdy se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, změna nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, její provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o změnu stavby, která je kulturní památkou, může stavební úřad stavebníkovi na základě žádosti obsahující popis navrhovaných nepodstatných odchylek sdělit, že změnu projedná při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Podmínky pro tento postup jsou, že se změna nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, podmínek územního rozhodnutí a veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy (nevyjádří-li dotčený orgán s takovou změnou písemný souhlas). Nebude-li záměr stanovené podmínky splňovat, vyzve stavební úřad stavebníka k doplnění podkladů a postupuje se jako u běžné změny před dokončením stavby.

Stávající právní úpravu lze tedy shrnout tak, že změnu stavby před dokončením lze v závislosti na její závažnosti

Nahrávám...
Nahrávám...