dnes je 22.4.2024

Input:

Změna vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií

7.10.2015, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dnem 1. října 2015 nabyly účinnosti vyhlášky č. 181/2015 Sb. a č. 240/2015 Sb., kterými je novelizována vyhláška č. 432/2003 Sb. v oblasti zařazování prací do kategorií.

Vyhláška č. 432/2003 Sb. byla již dříve podstatně novelizována, a to vyhláškou č. 107/2013 Sb. Touto vyhláškou byla mimo jiné zcela přepracována příloha č. 1 (Kritéria kategorizace prací) a do ní je třeba novely z r. 2015 vložit.

Ke dvěma po sobě jdoucím vyhláškám č. 181/2015 Sb. a č. 240/2015 Sb., které obě nabývají účinnosti tentýž den, je třeba uvést, že vyhláška č. 240/2015 Sb. opravuje chyby, které se vyskytly v textu vyhlášky č. 181/2015 Sb., a to přílohy č. 1 (Fyzická zátěž).

Pokud tedy shrneme obsah posledních dvou novel z r. 2015, týkají se rizikových faktorů:

  • chemické látky a směsi
  • fyzická zátěž
  • pracovní poloha

U faktoru chemické látky a směsi novela reaguje na to, že výčet chemických látek a směsí uvedený pro zařazení prací do druhé i třetí kategorie pod písmeny c) je stejný, což vede podle poznatků orgánů ochrany veřejného zdraví k tomu, že práce jsou bez podstatného důvodu navrhovány k zařazení do kategorie třetí. Proto se u kategorie třetí (obdobně jako u kategorie druhé) zdůrazňuje, že podstatný není výčet chemických látek a směsí, ale výsledky komplexního hodnocení expozice zaměstnanců těmto látkám či směsím. Až ty mohou vést zaměstnavatele k rozhodnutí o tom, zda práci zařadí do druhé kategorie nebo podá příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví žádost o zařazení práce do kategorie třetí.

V písmenu

Nahrávám...
Nahrávám...