dnes je 22.4.2024

Input:

Změny příslušnosti správního orgánu

9.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslušnost správního orgánu k projednání a rozhodnutí věci rozeznáváme věcnou a místní.

Stanovení věcné příslušnosti je upraveno v ust. § 10 správního řádu, podle kterého jsou správní orgány věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona. Hned v ust. § 11 správního řádu následují pravidla pro určení místní příslušnosti. Ta je v souladu s předmětem či účastníky řízení určena dle místa činnosti nebo podnikání, dle umístění nemovitosti, dle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby.

Pokud je místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, povede řízení ten, u kterého byla podána žádost, případně který v řízení z moci úřední učinil první úkon. Pokud příslušnost nelze určit, musí o ní rozhodnout společný nadřízený orgán, případně ústřední správní orgán. V případě, že správní orgán obdrží písemnost, k jejímuž vyřízení není příslušný, postoupí ji příslušnému orgánu s tím, že podatele písemnosti o tomto kroku uvědomí. Kromě toho mohou správní orgány mezi sebou podle ust. § 13 správního řádu dožádat provedení úkonů. V daném případě se však nejedná o změnu příslušnosti, ale pouze o provedení konkrétního úkonu v řízení dožádaným orgánem.

Změny příslušnosti jsou upraveny v ust. § 131 a násl. správního řádu, speciální případy změny příslušnosti v důsledku nečinnosti správního orgánu upravuje ust. § 80 správního řádu. Ve všech případech, kdy je příslušnost měněna z podnětu jiného orgánu, než je ten původně příslušný, je změna příslušnosti vyloučena, pokud se jedná o samostatnou působnost obce. Jednou ze základních forem změny místní příslušnosti je tzv. atrakce (ust. § 131 odst. 1 správního řádu). Znamená to, že na podnět příslušného orgánu nebo účastníka může nadřízený správní orgán věc převzít a rozhodnout o ní. Atrakci nemůže provést sám nadřízený správní orgán z vlastního podnětu. Zákon obsahuje taxativní výčet případů, kdy tomu tak lze, a to situace, kdy se jedná o věc výjimečně složitou, jedná-li se o řízení s velkým počtem účastníků, nebo jde-li o věc, u které lze mít důvodně za to, že výrazně ovlivní poměry účastníků ve správních obvodech více podřízených správních orgánů. Přestože je možné atrakci provést na požádání účastníka nebo správního orgánu, ve výsledku záleží na úvaze nadřízeného správního orgánu, tzn. že na ni není právní nárok. Zvláštním druhem atrakce je jedno z opatření proti nečinnosti podle ust. § 80 odst. 4 písm. b) správního řádu, podle kterého může nadřízený správní orgán věc převzít a rozhodnout na místo nečinného správního orgánu. O převzetí věci vydává nadřízený orgán usnesení. To je oznamováno veřejnou vyhláškou. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, to však nemá odkladný účinek.

Dalším druhem změny místní příslušnosti správního orgánu je delegace (ust. § 131 odst. 2 správního řádu). Nadřízený správní orgán může (vedle převzetí věci) také na požádání správního orgánu, na který má být věc delegována, nebo účastníka řízení věc předat jinému věcně příslušnému správnímu orgánu ve svém obvodu. Opět tedy nemůže nadřízený správní orgán příslušnost změnit z vlastní iniciativy, a

Nahrávám...
Nahrávám...