dnes je 13.7.2024

Input:

Neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, vyklizení stavby

26.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.1 Neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, vyklizení stavby

Ing. Bohumír Číhal

Postup SZ při nařizování neodkladného odstranění stavby nebo nutných zabezpečovacích prací obsahují ustanovení  § 135  § 136 stavebního zákona. Charakter prací je zřejmý již z názvu, takže je zřejmé, že se nejedná o běžné případy, ale vždy o takový stav stavby, který je nebo může být nebezpečný, resp. ohrožující život nebo zdraví osob nebo zvířat. Ke zjištění tohoto stavu slouží kontrolní prohlídky, které stavební úřad provádí mj. v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby a může je provést též u nařízených udržovacích prací a u odstraňované stavby.

Předem je třeba připomenout, že odstranění stavby nařizuje stavební úřad v různých případech podle různých postupů. Podle ustanovení § 92 Územní rozhodnutí stanoví stavební úřad v územním rozhodnutí u staveb dočasných nebo v rozhodnutí o změně využití území pro dočasné činnosti v rozhodnutí lhůtu pro odstranění stavby nebo ukončení činnosti a následný způsob úpravy území. Z vůle vlastníka lze stavbu odstranit na základě opatření stavebního úřadu k ohlášení tohoto záměru podle ustanovení § 128 stavebního zákona, popřípadě na základě povolení k odstranění stavby, pokud tak stavební úřad stanoví.

Z moci úřední stavební úřad podle ustanovení § 129 stavebního zákona nařídí odstranění

  • stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby,

  • stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním (v tomto případě je za určitých podmínek možno požádat o dodatečné povolení stavby),

  • Stavby, u níž bylo stavební povolení zrušeno podle  § 176 odst. 5  (chráněné částí přírody, archeologické nálezy),

  • stavby, která nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení stavby, ale je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy, nebo vlastníkovi pozemku, na kterém byla provedena, není-li vlastník stavby znám,

  • stavby prováděné nebo provedené podle rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem, které bylo pravomocně zrušeno, a stavba nebyla povolena v opakovaném stavebním řízení

  • dočasné stavby, u které uplynula stanovená doba jejího trvání.

V uvedených nařízeních stavebního úřadu o odstranění stavby se nejedná o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osoba a zvířat.

Neodkladné odstranění stavby

O jiný případ se ale jedná, když stavba svým závadným stavem ohrožuje životy osob nebo zvířat tím, že hrozí zřícením, tzn., že jde o stav akutního nebezpečí. V tom případě stavební úřad postupuje podle ustanovení § 135 odst. 1 stavebního zákona, nařídí vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby a zabezpečí její odstranění. Odvolání proti rozhodnutí neodkladného odstranění stavby nemá odkladný účinek.

Nařízené odstranění stavby je její vlastník povinen zajistit oprávněným stavebním podnikatelem. Zákon pamatuje i na případy, kdy je vlastník stavby nečinný a hrozí nebezpečí z prodlení. V tomto případě musí stavební úřad zabezpečit odstranění závadné stavby sám, a to prostřednictvím stavebního podnikatele, který je k tomu odborně vybaven. Obec má zpravidla kontakty na stavební podnikatele s oprávněním k provedení různých staveb, s nimiž se smluvně dohodne i na provedení nařízeného odstranění stavby. Stavební úřad má navíc oprávnění takovému podnikateli odstranění závadné stavby nařídit. V těchto případech uhradí stavebnímu podnikateli náklady na odstranění stavby obec, která je stavebním úřadem (pokud se vlastník stavby s tímto podnikatelem nedohodl na úhradě nákladů), a tyto náklady pak na vlastníkovi stavby vymáhá. Zákon zcela jednoznačně stanoví, že náklady vynaložené na neodkladné odstranění stavby nese vlastník stavby.

Nutné zabezpečovací práce

Obdobný postup stanoví stavební zákon pro nutné zabezpečovací práce, nařízené ustanovením § 135 odst. 2 . Postupuje se tak u staveb, které svým špatným technickým stavem ohrožují zdraví a životy osob nebo zvířat, ale není je nutné neodkladně odstranit. Zabezpečovací práce mají většinou provizorní charakter pro zajištění stavby do doby, než bude provedena řádná oprava nebo změna stavby. Stejně jako v předchozím případě, hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajistí nutné zabezpečovací práce stavební úřad prostřednictvím stavebního podnikatele, který je k jejich provedení odborně vybaven. I zde platí, že nutné zabezpečovací práce může stavební úřad stavebnímu podnikateli nařídit a i postup s úhradou nákladů je stejný. Případnému odvolání proti rozhodnutí o nařízení neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací, nebo i vyklizení stavby zákon odejmul odkladný účinek.

O stavu závadné stavby se musí stavební úřad vždy přesvědčit na místě kontrolní prohlídkou, kterou však v těchto případech omezí jen na zjištění skutečného stavu stavby, který musí být podrobně zaznamenán v protokolu z jednání. Kromě protokolu by měl stavební úřad také opatřit další důkaz pro následné rozhodnutí, obvykle fotografie či videozáznam. Této kontrolní prohlídky se na výzvu stavebního úřadu zúčastní vlastník stavby a její konání se oznámí i dalším účastníkům řízení.

Účastníci řízení

Podle ustanovení § 142 stavebního zákona je účastníkem řízení podle ustanovení § 135 (týká se i § § 137 § 139  a § 140 ) osoba, která má vlastnické právo nebo jiné věcné právo k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, jestliže toto právo může být rozhodnutím přímo dotčeno.

Nájemci bytů a nebytových prostor jsou účastníky řízení, jen pokud jejich práva vyplývající z nájmu mohou být přímo dotčena realizací nařízení stavebního úřadu.

Účastníkem řízení je i stavební podnikatel, kterému má být nařízeno provedení neodkladného odstranění stavby nebo nutných zabezpečovacích prací podle ustanovení § 135 odst. 3 , a oprávněná osoba podle živnostenského zákona, které bylo nařízeno provedení vyklizovacích prací podle ustanovení § 140 odst. 2 .

V případech uvedených řízení z moci úřední, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poněkud jiná zákonná úprava, pokud jde o občanskoprávní námitky, než je tomu např. ve stavebním řízení. Podle  § 142 odst. 4 stavebního zákona uplatní-li účastník řízení námitku občanskoprávní povahy, o které stavební úřad nemůže rozhodnout na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek dotčených orgánů nebo technických norem, a jde o řízení, kde hrozí nebezpečí z prodlení, učiní si stavební úřad o námitce úsudek a rozhodne ve věci. Namítajícího účastníka řízení ale poučí o právu uplatnit námitku u soudu, rozhodnutí však bez prodlení vydá.

Vlastníci závadných a zchátralých staveb jsou často obtížně dostupní nebo se jednání se stavebním úřadem vyhýbají. Stavební zákon proto umožňuje stavebnímu úřadu nařídit odstranění stavby nebo nutných zabezpečovacích prací, popř. vyklizení stavby, i bez předchozího projednání s jejím vlastníkem.

Ústní příkaz k odstranění stavby

V případě, kdy jsou závadným stavem stavby bezprostředně ohroženy životy a zdraví osob nebo zvířat (superakutní nebezpečí), může stavební úřad podle  § 136 neodkladné odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích prací, popřípadě vyklizení stavby nařídit i ústně při kontrolní prohlídce. Řízení je v daném případě omezeno na nezbytné zjištění skutečného stavu a jeho podchycení v protokolu, který musí být především důkazem o splnění zákonem stanovených podmínek pro ústní nařízení odstranění stavby.

Protokol

O průběhu kontrolní prohlídky závadné stavby musí stavební úřad podle ustanovení § 136 odst. 2 vždy pořídit protokol. Tento protokol, který obsahuje zjištěné skutečnosti má mít podle stavebního zákona náležitosti potvrzení o ústně vyhlášeném rozhodnutí podle správního řádu. Stavební zákon je zde opět formulován

Nahrávám...
Nahrávám...