dnes je 29.9.2020

Praktické informace - Sbírka zákonů
Anotace právních předpisů - rok 2019
ČástkaDatum vyhlášeníČíslo sbírky zákonůNázev předpisuÚčinnost od
154 31.12.2019 374 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, FIX %  
154 31.12.2019 373 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, CPI %  
154 31.12.2019 372 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, 1,50 %  
153 31.12.2019 371 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb. 1.1.2020  
153 31.12.2019 370 Zákon, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů  
153 31.12.2019 369 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.1.2020 (Účinnost zákona byla stanovena k 14.12.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 31.12.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.)
14.12.2020 (čl. I body 33 a 156)  
153 31.12.2019 368 Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.1.2020 (Účinnost zákona byla stanovena k 14.12.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 31.12.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.)
1.1.2022 (čl. I body 12 a 78)  
153 31.12.2019 367 Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2020 (čl. I bod 38, čl. IV, čl. V body 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 a 14 a čl. VI)
15.1.2020 (čl. VII bod 27; účinnost zákona byla stanovena k 3.12.2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 31.12.2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.)
1.10.2020 (čl. VII body 10 a 43)  
152 31.12.2019 366 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2020 (prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
152 31.12.2019 365 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020 (prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po vyhlášení)  
152 31.12.2019 364 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů 1.1.2020  
152 31.12.2019 363 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020
1.7.2020 (čl. I body 2, 4 až 8 a 20)  
151 31.12.2019 362 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení) 31.12.2019  
151 31.12.2019 361 Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb 1.1.2020  
151 31.12.2019 360 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 1.1.2020  
150 31.12.2019 359 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin 1.1.2020
1.7.2022 (čl. I body 2, 5 a 7)  
150 31.12.2019 358 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 1.1.2020  
150 31.12.2019 357 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
149 31.12.2019 356 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2020 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
149 31.12.2019 355 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 1.1.2020  
148 20.12.2019 354 Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 1.1.2021  
148 20.12.2019 353 Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)  
147 20.12.2019 352 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
146 20.12.2019 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 338/2019 Sb.  
146 20.12.2019 351 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
146 20.12.2019 350 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
146 20.12.2019 349 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 1.1.2020  
146 20.12.2019 348 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 1.1.2020  
146 20.12.2019 347 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
145 20.12.2019 346 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti  
145 20.12.2019 345 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020
1.2.2020 (čl. I body 1, 2 a 15)  
145 20.12.2019 344 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
145 20.12.2019 343 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
144 20.12.2019 342 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů 8.1.2020  
144 20.12.2019 341 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
143 17.12.2019 340 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019  
143 17.12.2019 339 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019  
143 17.12.2019 338 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. 1.1.2020  
142 17.12.2019 337 Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. 1.1.2021  
142 17.12.2019 336 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 1.1.2020  
142 17.12.2019 335 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb. 1.1.2020  
141 17.12.2019 334 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
140 17.12.2019 333 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2020  
140 17.12.2019 332 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
140 17.12.2019 331 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství 1.1.2020  
140 17.12.2019 330 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření 1.1.2020  
139 10.12.2019 329 Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb 1.1.2020
1.4.2020 (§ 11)  
138 10.12.2019 328 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
138 10.12.2019 327 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 1.6.2020  
138 10.12.2019 326 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2020  
138 10.12.2019 325 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2020  
138 10.12.2019 324 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb. 1.5.2020  
137 6.12.2019 323 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
137 6.12.2019 322 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
137 6.12.2019 321 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) 1.1.2020  
136 4.12.2019 320 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 1.1.2020  
135 4.12.2019 319 Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 1.1.2020  
134 28.11.2019 318 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
134 28.11.2019 317 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých  
133 28.11.2019 316 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
133 28.11.2019 315 Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.12.2019 (prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
133 28.11.2019 314 Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
28.11.2021 (čl. I body 15, 29 a 34 a část třetí)  
133 28.11.2019 313 Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů  
133 28.11.2019 312 Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.2.2020 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
133 28.11.2019 311 Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 1.4.2020
(čl. I body 12 až 14)
15.5.2024 (čl. I body 15 a 16)  
132 26.11.2019 310 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 1.1.2020  
131 26.11.2019 309 Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
131 26.11.2019 308 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů  
130 20.11.2019 307 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů 1.12.2019
1.1.2020 (čl. I bod 5)  
129 20.11.2019 306 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
129 20.11.2019 305 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 1.12.2019  
129 20.11.2019 304 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
128 20.11.2019 303 Nález Ústavního soud ze dne 1. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 5/19 ve věci návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech "s výjimkou finanční náhrady", eventuálně na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
127 20.11.2019 302 Nález Ústavního soudu ze dne 24. září 2019 sp. zn. Pl. ÚS 4/19 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů  
127 20.11.2019 301 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb. 1.1.2020  
127 20.11.2019 300 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
127 20.11.2019 299 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů 1.12.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
126 14.11.2019 298 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení  
126 14.11.2019 297 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů  
126 14.11.2019 296 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  
126 14.11.2019 295 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů  
126 14.11.2019 294 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019 1.1.2020  
125 14.11.2019 293 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020 1.1.2020  
124 12.11.2019 292 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
124 12.11.2019 291 Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví 1.12.2019  
123 8.11.2019 290 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 1.1.2020  
123 8.11.2019 289 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky  
122 8.11.2019 288 Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 1.12.2019  
122 8.11.2019 287 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.12.2019  
122 8.11.2019 286 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.12.2019  
122 8.11.2019 285 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.12.2019  
122 8.11.2019 284 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.12.2019  
122 8.11.2019 283 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.12.2019  
121 6.11.2019 282 Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.  
120 6.11.2019 281 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
120 6.11.2019 280 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů  
120 6.11.2019 279 Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy  
120 6.11.2019 278 Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020
1.1.2021 (čl. I bod 13)  
120 6.11.2019 277 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 1.1.2022
31.12.2019 (čl. LXI bod 25 a část šedesátá třetí)  
120 6.11.2019 276 Zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě  
119 6.11.2019 275 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2020 1.1.2020  
119 6.11.2019 274 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje 1.1.2020  
119 6.11.2019 273 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 1.1.2020  
118 31.10.2019 272 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
118 31.10.2019 271 Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu  
117 29.10.2019 270 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020  
117 29.10.2019 269 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020
1.1.2021 (čl. I body 35, 64, 68, 69 a 124)  
117 29.10.2019 268 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 1.1.2020  
116 29.10.2019 267 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují 14.9.2019  
116 29.10.2019 266 Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem  
115 18.10.2019 265 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 1.12.2019  
115 18.10.2019 264 Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. 1.11.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
115 18.10.2019 263 Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
115 18.10.2019 262 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.12.2019 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
(část druhá)
1.1.2020 (čl. I bod 16, bod 22, pokud jde o § 81g odst. 5, body 38 a 51, bod 57, pokud jde o § 108 odst. 1 písm. k) a m), a čl. IV)
1.4.2020 (čl. I bod 20, pokud jde o § 81a odst. 4)
1.4.2021 (čl. I bod 20, pokud jde o § 81 odst. 3 písm. l) a m), bod 31 a čl. V)  
114 14.10.2019 261 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020 1.1.2020  
114 14.10.2019 260 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 1.1.2020  
113 14.10.2019 259 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí 1.1.2020  
112 9.10.2019 258 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2020  
112 9.10.2019 257 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
111 9.10.2019 256 Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2019
1.2.2020 (čl. I body 6, 8, 28 až 31 a 46)
1.5.2020 (čl. I body 5, 33, 41 až 45, 47 a 48, čl. III a čl. IV)  
110 9.10.2019 255 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 1.1.2021  
110 9.10.2019 254 Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 1.1.2021  
109 4.10.2019 253 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 1.1.2020  
109 4.10.2019 252 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.  
108 4.10.2019 251 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů  
107 30.9.2019 250 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky  
107 30.9.2019 249 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky  
106 30.9.2019 248 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
105 24.9.2019 247 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně  
105 24.9.2019 246 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020 30.9.2019
1.1.2020 (§ 2)  
105 24.9.2019 245 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020 1.1.2020  
105 24.9.2019 244 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 30.9.2019  
104 19.9.2019 243 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 22.9.2019
1.1.2020 (čl. I bod 9)  
103 19.9.2019 242 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026, 1,25 %  
103 19.9.2019 241 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026, CPI %  
103 19.9.2019 240 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026, FIX %  
102 18.9.2019 239 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019  
102 18.9.2019 238 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně  
102 18.9.2019 237 Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Švihov" po 5 000 Kč 1.10.2019  
102 18.9.2019 236 Nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády  
101 12.9.2019 235 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
101 12.9.2019 234 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů  
100 12.9.2019 233 Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu  
99 5.9.2019 232 Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/18 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
99 5.9.2019 231 Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 1.10.2019  
98 5.9.2019 230 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.10.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
98 5.9.2019 229 Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.11.2019 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
98 5.9.2019 228 Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2020 (prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
98 5.9.2019 227 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2021
1.1.2020 (čl. I body 7 a 24)  
97 5.9.2019 226 Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech 1.10.2019  
96 5.9.2019 225 Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  
96 5.9.2019 224 Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.  
96 5.9.2019 223 Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017  
95 30.8.2019 222 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 18.11.2019  
95 30.8.2019 221 Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách 6.9.2019  
94 30.8.2019 220 Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu 1.9.2019  
93 30.8.2019 219 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 1.9.2019  
92 30.8.2019 218 Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 1.9.2019  
92 30.8.2019 217 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2022
(čl. I bod 1)  
91 30.8.2019 216 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020
1.9.2019 (čl. I body 2, 4 a 17)  
90 30.8.2019 215 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města  
90 30.8.2019 214 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
90 30.8.2019 213 Vyhláška o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování) 1.11.2019  
89 30.8.2019 212 Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)  
88 22.8.2019 211 Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti 1.9.2019  
87 22.8.2019 210 Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
87 22.8.2019 209 Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2019 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
87 22.8.2019 208 Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020
1.9.2019 (čl. I bod 39 a čl. III body 3 až 5)  
87 22.8.2019 207 Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)  
87 22.8.2019 206 Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2019 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
87 22.8.2019 205 Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů  
87 22.8.2019 204 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů 1.10.2019 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
86 15.8.2019 203 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2019  
86 15.8.2019 202 Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů  
85 15.8.2019 201 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
85 15.8.2019 200 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2019  
85 15.8.2019 199 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 1.9.2019  
84 8.8.2019 198 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 1.1.2020  
84 8.8.2019 197 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu  
84 8.8.2019 196 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství 1.9.2019
1.1.2020 (čl. IV)
1.9.2020 (čl. I body 3 a 4)  
84 8.8.2019 195 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí 1.9.2019  
83 8.8.2019 194 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
83 8.8.2019 193 Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce  
83 8.8.2019 192 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2019  
83 8.8.2019 191 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.  
83 8.8.2019 190 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb. 1.9.2019  
82 31.7.2019 189 Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení 1.8.2019  
81 31.7.2019 188 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 1.8.2019  
80 25.7.2019 187 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby 1.8.2019  
79 25.7.2019 186 Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  
79 25.7.2019 185 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování 1.1.2021  
79 25.7.2019 184 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb. 1.8.2019  
78 19.7.2019 183 Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017  
78 19.7.2019 182 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
78 19.7.2019 181 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně  
78 19.7.2019 180 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.
(čl. I body 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 a 26)  
77 16.7.2019 179 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  
77 16.7.2019 178 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
77 16.7.2019 177 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 1.11.2019 (prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
77 16.7.2019 176 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.9.2019 (čl. I body 168 a 173 a čl. II bod 7)
1.7.2020 (čl. I bod 149, pokud jde o § 155a)
1.1.2021 (čl. I bod 149, pokud jde o § 155b, body 152 a 154)  
76 11.7.2019 175 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. 1.8.2019  
76 11.7.2019 174 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2019  
75 11.7.2019 173 Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
75 11.7.2019 172 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019 1.1.2020  
75 11.7.2019 171 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2019  
74 11.7.2019 170 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko 1.1.2020  
73 9.7.2019 169 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX %  
73 9.7.2019 168 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI %  
73 9.7.2019 167 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 %  
72 4.7.2019 166 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče  
71 1.7.2019 165 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
71 1.7.2019 164 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2020
(viz ustanovení čl. IV a čl. V novely)
1.1.2022 (viz ustanovení čl. I bodů 22 a 24 novely)  
71 1.7.2019 163 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů  
70 27.6.2019 162 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 1.7.2019 (prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení)  
69 27.6.2019 161 Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů  
68 27.6.2019 160 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. 1.7.2019
14.12.2019 (viz čl. I body 2 a 3)  
67 27.6.2019 159 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 5.7.2019  
66 27.6.2019 158 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 1.7.2019  
66 27.6.2019 157 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 1.7.2019  
65 27.6.2019 156 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. 1.7.2019
1.1.2020 (viz čl. I bod 60 novely)  
64 27.6.2019 155 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018  
64 27.6.2019 154 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.1.2020
1.6.2019 (bod 2.3.2. cenového rozhodnutí)  
64 27.6.2019 153 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 1.7.2019  
64 27.6.2019 152 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace 24.7.2019  
64 27.6.2019 151 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel 3.7.2019  
64 27.6.2019 150 Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku 1.7.2019  
64 27.6.2019 149 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019  
63 27.6.2019 148 Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019
1.8.2022 (viz ustanovení § 20 novely)  
62 19.6.2019 147 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019  
62 19.6.2019 146 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019
22.7.2019 (čl. I body 2 a 26)
1.3.2020 (čl. I body 3, 11 až 20, 22, 23 a 25)  
61 13.6.2019 145 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
61 13.6.2019 144 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse  
61 13.6.2019 143 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019  
60 4.6.2019 142 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města  
60 4.6.2019 141 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
60 4.6.2019 140 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.  
59 4.6.2019 139 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
4.12.2019 (čl. II bod 12)  
59 4.6.2019 138 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách  
59 4.6.2019 137 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
4.12.2019 (čl. I body 4 a 17)  
59 4.6.2019 136 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů  
59 4.6.2019 135 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
4.12.2019 (čl. I body 50, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 81, 82, 85, 86 a 97)
1.1.2020 (čl. I body 88, 93, 94 a 95)  
58 30.5.2019 134 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
58 30.5.2019 133 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2019  
57 28.5.2019 132 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019  
57 28.5.2019 131 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2019  
56 24.5.2019 130 Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem 1.6.2019  
55 24.5.2019 129 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb. 1.6.2019  
54 22.5.2019 128 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2019
(čl. I body 1 a 2 a bod 3, pokud jde o tabulku č. 6)  
53 16.5.2019 127 Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč 28.5.2019  
53 16.5.2019 126 Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
53 16.5.2019 125 Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
52 16.5.2019 124 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části  
52 16.5.2019 123 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 1.6.2019 (prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení)  
52 16.5.2019 122 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 1.6.2019 (prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení)  
52 16.5.2019 121 Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce 1.6.2019  
52 16.5.2019 120 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti 1.9.2019  
51 14.5.2019 119 Nález Ústavního soudu ze dne 26. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě  
51 14.5.2019 118 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.  
50 2.5.2019 117 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu  
50 2.5.2019 116 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
50 2.5.2019 115 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 1.7.2019  
49 26.4.2019 114 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020 30.4.2019  
48 24.4.2019 113 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
48 24.4.2019 112 Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů 30.4.2019  
47 24.4.2019 111 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů  
47 24.4.2019 110 Zákon o zpracování osobních údajů  
46 16.4.2019 109 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)  
46 16.4.2019 108 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 24.4.2019  
46 16.4.2019 107 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích  
46 16.4.2019 106 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona 1.5.2019
(čl. I body 84 a 85)  
45 12.4.2019 105 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
45 12.4.2019 104 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2019  
45 12.4.2019 103 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 1.7.2019  
45 12.4.2019 102 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování 15.4.2019  
45 12.4.2019 101 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.  
44 9.4.2019 100 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů  
44 9.4.2019 99 Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
44 9.4.2019 98 Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
44 9.4.2019 97 Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 1.5.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
43 5.4.2019 96 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny 10.4.2019  
43 5.4.2019 95 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů 1.6.2019  
42 2.4.2019 94 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019  
42 2.4.2019 93 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
42 2.4.2019 92 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů  
42 2.4.2019 91 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) 1.6.2019  
42 2.4.2019 90 Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
41 29.3.2019 89 Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
41 29.3.2019 88 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
41 29.3.2019 87 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody 1.1.2020  
40 27.3.2019 86 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 1.4.2019  
40 27.3.2019 85 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 1.7.2019
1.4.2019 (čl. II bod 12)  
39 27.3.2019 84 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 1.4.2019  
39 27.3.2019 83 Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 1.4.2019  
38 27.3.2019 82 Vyhláška o tabákových nálepkách 1.4.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
38 27.3.2019 81 Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy 1.4.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
37 27.3.2019 80 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 1.4.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
(čl. V body 22, 32, 45, 62 a 262, čl. VI body 4 a 16, čl. VII body 5 a 6, 14 až 29, 37 a 58 až 63 a čl. VIII)
1.1.2020 (čl. I bod 11, čl. V body 27 a 104 a čl. VII bod 40)
1.1.2021 (čl. V body 112, 238 až 243)  
36 21.3.2019 79 Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese  
35 21.3.2019 78 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 III, FIX %  
35 21.3.2019 77 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025, CPI %  
34 19.3.2019 76 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019  
33 19.3.2019 75 Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
32 14.3.2019 74 Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie  
31 14.3.2019 73 Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů  
30 14.3.2019 72 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2019  
29 14.3.2019 71 Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů  
29 14.3.2019 70 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. 1.9.2019  
28 8.3.2019 69 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů  
28 8.3.2019 68 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců  
28 8.3.2019 67 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu  
27 7.3.2019 66 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 15.3.2019  
26 7.3.2019 65 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů  
25 28.2.2019 64 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky 20.3.2019  
25 28.2.2019 63 Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny 5.3.2019  
24 28.2.2019 62 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
23 26.2.2019 61 Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu  
23 26.2.2019 60 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 1.4.2019 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
23 26.2.2019 59 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2019  
23 26.2.2019 58 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2019  
23 26.2.2019 57 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 1.3.2019  
22 21.2.2019 56 Nález Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města  
22 21.2.2019 55 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
22 21.2.2019 54 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2019  
21 21.2.2019 53 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně  
21 21.2.2019 52 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00 %  
20 21.2.2019 51 Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
19 15.2.2019 50 Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
19 15.2.2019 49 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2019 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
19 15.2.2019 48 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů  
19 15.2.2019 47 Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2019 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.7.2019 (čl. I body 1, 3, 6, 8, 9 a 10)  
19 15.2.2019 46 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
19 15.2.2019 45 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti 1.3.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.1.2020 (čl. II bod 3)  
19 15.2.2019 44 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
1.1.2020 (čl. I bodu 35, pokud jde o písmeno j) bod 1, a bodu 36, pokud jde o odstavec 16 písm. a) body 1 a 2 a písm. b) a odstavce 17, 18, 21)
(čl. I body 3, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 22, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 a čl. III)  
18 15.2.2019 43 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků 16.2.2019  
18 15.2.2019 42 Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů 16.2.2019
1.1.2020 (čl. I body 4 a 5)  
17 15.2.2019 41 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
17 15.2.2019 40 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 1.2.2019  
17 15.2.2019 39 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony  
17 15.2.2019 38 Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní  
16 14.2.2019 37 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
15 14.2.2019 36 Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů  
15 14.2.2019 35 Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)  
14 12.2.2019 34 Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny  
14 12.2.2019 33 Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku  
13 7.2.2019 32 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2019  
13 7.2.2019 31 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.6.2019 (prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.6.2022 (čl. I body 25 a 34)
1.11.2019 (část třetí)
(část pátá)  
12 7.2.2019 30 Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.  
12 7.2.2019 29 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků  
12 7.2.2019 28 Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách  
11 1.2.2019 27 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění 1.1.2019  
11 1.2.2019 26 Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 1.4.2019  
11 1.2.2019 25 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 30.1.2019  
10 29.1.2019 24 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019  
10 29.1.2019 23 Sdělení Státní volební komise Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019  
10 29.1.2019 22 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže 6.2.2019  
9 24.1.2019 21 Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 31.1.2019  
9 24.1.2019 20 Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny 31.1.2019  
8 24.1.2019 19 Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města  
8 24.1.2019 18 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.1.2019  
8 24.1.2019 17 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, FIX %  
7 21.1.2019 16 Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
6 18.1.2019 15 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 1.1.2019  
6 18.1.2019 14 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III 30.1.2019  
6 18.1.2019 13 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II 30.1.2019  
6 18.1.2019 12 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I 30.1.2019  
6 18.1.2019 11 Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem 30.1.2019  
5 18.1.2019 10 Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat 1.6.2019
1.4.2019 (§ 2)  
4 17.1.2019 9 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 8.1.2019  
3 17.1.2019 8 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny 1.1.2019  
3 17.1.2019 7 Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů 1.4.2019 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
3 17.1.2019 6 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2019 (Účinnost zákona byla stanovena na 1. 1. 2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 17. 1. 2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 1. 2. 2019.)  
2 10.1.2019 5 Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 1.4.2019 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
2 10.1.2019 4 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
(čl. I bod 3)  
2 10.1.2019 3 Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
1 7.1.2019 2 Vyhláška o evidenci krytých bloků 1.2.2019  
1 7.1.2019 1 Nařízení vlády o oborech státní služby 1.7.2019  
Informace od partnerů

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
29.9.2020 - poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za srpen 2017

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 25.9.2020
 1 EUR27,11 CZK (+0,09)
 1 USD23,29 CZK (+0,1)
 1 GBP29,68 CZK (+0,07)
 100 RUB29,99 CZK (-0,06)
 100 JPY22,08 CZK (+0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní