dnes je 15.7.2024

Input:

183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném k 31.12.2023, platné do 31.12.2023

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném k 31.12.2023, platné do 31.12.2023
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
191/2008 Sb.
(k 3.6.2008)
mění § 4, 103, 107, 117, 187 a 188, vkládá § 188a a 189a
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 143 a § 144
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 121, § 123, § 193; vkládá nový § 131a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 183 odst. 3
345/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
v § 110 mění odst. 2 a vkládá odst. 6
379/2009 Sb.
(k 2.1.2010)
mění v § 110 odst. 6
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 121 odst. 2
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 144
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá v § 13 odst. 6
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění v části páté nadpis hlavy VI a § 184
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 243 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
257/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 101 odst. 1
39/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění, celkem 41 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
91/2016 Sb.
(k 15.4.2016)
mění § 196
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 13 odst. 2, § 16 odst. 2 písm. d), § 79 odst. 2 písm. o), § 103 odst. 1 písm. e) bod 1 a § 194 písm. d)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 196
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části páté ustanovení hlavy V
193/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 80 odst. 2 písm. d)
194/2017 Sb.
(k 25.7.2017)
mění § 27 odst. 3 a § 103 odst. 1 písm. e) bod 10
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 16 odst. 2 písm. a)
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, celkem 326 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
169/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 96b
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 31 odst. 3
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
- dosud neuvedeno
312/2019 Sb.
(k 1.2.2020)
mění § 119, § 158 a § 159; nová přechodná ustanovení
47/2020 Sb.
(k 12.3.2020)
mění § 20a, § 152, § 159, § 165, § 166, § 180, § 182, § 193, nová přechodná ustanovení
47/2020 Sb.
(k 1.7.2023)
změna neprovedena, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena, viz zák. č. 283/2021 Sb.
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem 84 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.7.2023)
ruší v části páté hlavu VI; vkládá § 184j a mění § 193
19/2023 Sb.
(k 24.1.2023)
mění § 2, § 19, § 79, § 92, § 96b, § 103, § 104, § 119, § 128, § 160, § 178; vkládá § 19a
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 16, § 94j, § 94p, § 94y, § 96a a § 104; nové přechodné ustanovení
465/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění - dosud neuvedeno
465/2023 Sb.
(k 31.12.2023)
mění § 79 odst. 2 písm. s)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.
(2)  Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.
(3)  Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.
§ 2
Základní pojmy
(1)  V tomto zákoně se rozumí
a)  změnou v území změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování staveb a jejich změn,
b)  stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje (dále jen „společné povolení”), anebo regulačním plánem,
c)  zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami,
d)  zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán”),
e)  nezastavitelným pozemkem pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán, a to
1.  pozemek veřejné zeleně a parku1) sloužící obecnému užívání;
2.  v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší než 0,5 ha,
f)  nezastavěným územím pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy,
g)  plochou část území tvořená jedním či více pozemky nebo jejich částí, která je vymezena v politice územního rozvoje, územním rozvojovém plánu, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě v územně plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam,
h)  plochou nadmístního, popřípadě republikového významu plocha, která svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí, popřípadě území více krajů; v případě hlavního města Prahy se za plochu nadmístního významu považuje plocha celoměstského významu,
i) 
Nahrávám...
Nahrávám...