dnes je 13.7.2024

Input:

114/1995 Sb., Zákon o vnitrozemské plavbě, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 114/1995 Sb., Zákon o vnitrozemské plavbě, ve znění účinném k 1.7.2023
ZÁKON
ze dne 25. května 1995
o vnitrozemské plavbě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
358/1999 Sb.
(k 14.1.2000)
mění
254/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
ruší § 49 a 50
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 36 odst. 2
118/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 3 odst. 4 doplňuje písm. c),
vkládá § 3a, § 36a a část VII
mění § 36 a § 52,
v příloze č. 2 ruší bod 2
nález ÚS
327/2005 Sb.
(k 29.8.2005)
ruší § 3a
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 4 vkládá věty; ruší slova v § 5 odst. 3 a vkládá odst. 4
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 48a
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
ruší v § 25 odst. 2 písm. b) a § 27
309/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 35 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 48a
187/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 86 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 38
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části IX
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 5a a § 41
292/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění § 2, § 7, § 8a, § 9, § 22, § 32c, § 48a a přílohu č. 2; vkládá § 5b, § 36b až 36
135/2019 Sb.
(k 19.6.2019)
mění, nová přechodná ustanovení
135/2019 Sb.
(k 4.12.2019)
mění § 43, § 44 a § 52; vkládá § 32e
135/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 48a
44/2020 Sb.
(k 12.3.2020)
mění přílohu č. 2
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 48a
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 48a odst. 6
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
ruší slova v § 4 a § 5a
372/2022 Sb.
(k 1.3.2023)
mění; nová přechodná ustanovení
372/2022 Sb.
(k 1.7.2023)
ruší v § 41 písm. i)
372/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 27
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a)  vymezení vodních cest a jejich správu,
b)  podmínky provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách,
c)  pravidla plavebního provozu,
d)  podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a
e)  působnost a pravomoc správních orgánů v oblasti plavby.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  vodní cestou vodní tok nebo jiný útvar povrchové vody3) , na kterém lze provozovat plavidla, a součástmi vodní cesty vodní díla a ostatní stavby a zařízení, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
b)  plavbou pohyb nebo stání plavidla na vodní cestě,
c)  provozováním plavidla plavba a další činnosti s plavbou bezprostředně související, zejména nakládka a vykládka nákladu, nástup a výstup osob, zásobování provozními hmotami nebo údržba plavidla,
d)  plavidlem ovladatelné těleso určené k pohybu nebo stání na vodě, zejména za účelem přepravy osob a nákladu nebo nesení strojů a zařízení,
e)  sestavou plavidel spojení několika plavidel, z nichž alespoň jedno je s vlastním pohonem,
f)  plavebním značením signální znaky umístěné na hladině, březích a na stavbách na vodní cestě, světelné a zvukové signály vydávané k tomu určeným zařízením umístěným mimo plavidlo a kilometráž vodní cesty,
g)  přístavem soubor pozemků, staveb, zařízení včetně plovoucích zařízení, pozemních komunikací nebo jejich součástí a drah bezprostředně územně a funkčně souvisejících s přilehlou částí vodní cesty a navazujících na ni (dále jen „pozemní část přístavu”) a přístavního bazénu, vodní plochy potřebné pro stání plavidel, nábřežních zdí s vyvazovacím zařízením, případně šikmého břehu a vyvazovacích dalb, které umožňují stání plavidel, nakládku a vykládku věcí, nástup a výstup osob, opravy, údržbu a ochranu plavidel (dále jen „vodní část přístavu”),
h)  přístavištěm místo určené k stání a obsluze plavidel při nástupu a výstupu osob a vybavené pevným nebo plovoucím přistávacím zařízením,
i)  překladištěm místo určené k stání a obsluze plavidel při nakládce a vykládce nákladu a vybavené stabilním nebo mobilním překladním zařízením, případně zařízením na krátkodobé uskladnění nákladu,
j)  vývazištěm místo vybavené vyvazovacím zařízením určené pro stání plavidel pomocí úvazů,
k)  kotvištěm místo určené pro stání plavidel na kotvách,
l)  zaměstnancem ve vodní dopravě člen posádky plavidla a další osoba, která na plavidle určeném k přepravě více než 12 cestujících vykonává pro provozovatele vodní dopravy závislou práci,
m)  dnem odpočinku doba odpočinku v rozsahu 24 hodin po sobě jdoucích, kterou může zaměstnanec ve vodní dopravě strávit na místě, které si sám zvolí.
ČÁST II
VODNÍ CESTY
§ 3
(1)  Vodní cesty se dělí na sledované vodní cesty a nesledované vodní cesty. Sledované vodní cesty musí odpovídat plavebně provozním podmínkám. Plavebně provozní podmínky pro provozování plavby a způsob značení sledovaných vodních cest stanoví prováděcí
Nahrávám...
Nahrávám...