dnes je 15.7.2024

Input:

243/2013 Sb., Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 243/2013 Sb., Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění účinném k 1.1.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. července 2013
o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
11/2014 Sb.
(k 1.2.2014)
mění, celkem 31 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
11/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 73 odst. 1 a § 74 odst. 4
11/2014 Sb.
(k 22.7.2020)
pozbývá platnosti v § 93 odst. 7 - změna nebude provedena, neboť celý § 93 byl zrušen - viz nař. vlády č. 133/2017 Sb.
133/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění, celkem k datu 78 novelizačních bodů
133/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
mění § 3 odst. 2 písm. c) bod 2
97/2018 Sb.
(k 21.7.2018)
mění § 1, § 70 odst. 1, § 98 odst. 1 písm. a); ruší část čtvrtou
432/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem 28 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Vláda nařizuje podle § 215 odst. 2 a § 284 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
(1)  Toto nařízení zapracovává právní předpisy Evropské unie1) , zohledňuje obecné pokyny evropského orgánu dohledu a upravuje pro standardní fond kvalitativní požadavky na
a)  pravidla pro skladbu majetku tohoto fondu, spočívající ve vymezení
1.  věcí, které mohou být nabyty do jmění tohoto fondu, a
2.  investičních limitů, které je nutno dodržovat ve vztahu k věcem podle bodu 1, včetně investičních limitů při kopírování složení indexu akcií nebo indexu dluhopisů,
b)  pravidla pro přijetí úvěru nebo zápůjčky na účet tohoto fondu, včetně limitů pro míru využití pákového efektu, využívá-li pákový efekt,
c)  pravidla pro použití majetku tohoto fondu k poskytnutí úvěru, zápůjčky nebo daru, k zajištění dluhu jiné osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s obhospodařováním tohoto fondu, včetně toho,
1.  zda lze majetek tohoto fondu použít k poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, které nesouvisí s jeho obhospodařováním, a
2.  zda lze majetek tohoto fondu použít k poskytnutí daru, k zajištění dluhu jiné osoby nebo k úhradě dluhu, který nesouvisí s jeho obhospodařováním,
d)  pravidla pro uzavírání smluv o prodeji věcí na účet tohoto fondu, které tento fond nemá v majetku, nebo které má na čas přenechány, včetně toho, zda lze na účet tohoto fondu uzavírat smlouvy o prodeji věcí, které tento fond nemá ve svém majetku, nebo které má na čas přenechány,
e)  techniky k obhospodařování tohoto fondu,
f)  pravidla pro používání technik podle písmene e), včetně pravidel pro sjednávání repo obchodů s využitím majetku tohoto fondu a pravidel pro investování v souvislosti se sjednanými repo obchody,
g)  pravidla pro snižování rizika z použití derivátů,
h)  pravidla pro výpočet celkové expozice tohoto fondu závazkovou metodou a metodou měření hodnoty v riziku, s rozlišením podle modelu absolutní rizikové hodnoty a relativní rizikové hodnoty, popřípadě další jinou pokročilou metodou měření rizik, a
i)  limity u celkové expozice v případě metod podle písmene h).
(2)  Toto nařízení dále upravuje pro speciální fond, s rozlišením, zda investuje jako fond nemovitostí (§ 51), kvalitativní požadavky na pravidla, techniky a limity uvedené v odstavci 1.
(3)  Toto nařízení dále upravuje pro fond kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, kvalitativní požadavky na limity pro míru využití pákového efektu na účet tohoto fondu a pro poskytnutí investičních nástrojů z majetku tohoto fondu jako finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu anebo jiného zajištění.
(4)  Používá-li toto nařízení pojem
a)  standardní fond, rozumí se jím v případě standardního fondu, který vytváří podfondy, podfond standardního fondu,
b)  zahraniční investiční fond,
Nahrávám...
Nahrávám...