dnes je 24.4.2024

Input:

505/2020 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví

č. 505/2020 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví
VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2020,
kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 4 odst. 2 a § 8 odst. 6 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Výčet oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání jiného osvědčení o odborné způsobilosti nebo absolvovat specializační studium podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona včetně uvedení toho, o jaké osvědčení nebo specializační studium se jedná, a výčet oborů a odvětví, pro které je nutno doložit osvědčení vydané profesní komorou podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona včetně uvedení toho, o jakou komoru se jedná, jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
 
Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2020 Sb.
Seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů
 
OBORY
ODVĚTVÍ
Archivnictví
 
 
Archiválie, archivní fondy a archivní sbírky
Bezpečnost práce a ergonomie
 
 
Bezpečnost práce
 
Ergonomie
Bionika a biotechnika
 
 
Bionika
 
Biotechnika
Drahé kovy a kameny
 
 
Drahé kameny
 
Drahé kovy
 
Klenoty a jiné výrobky z drahých kovů a kamenů
Doprava
 
 
Doprava drážní
 
Doprava letecká
 
Doprava silniční
 
Doprava vodní
Dřevo
 
 
Dřevo
 
Výrobky ze dřeva (mimo dřevostavby a jejich části)
Elektronické komunikace a poštovní služby
 
 
Poštovní služby a služby dodávání balíků
 
Služby elektronických komunikací
Elektronika a elektrotechnika
 
 
Automatizační a řídicí systémy
 
Elektrická zařízení bez omezení napětí
 
Elektrická zařízení do 1000 V
 
Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu
 
Elektroenergetika
 
Elektronika
 
Hromosvody
Ekonomika
 
 
Finance a finanční řízení
 
Oceňování bojové techniky a vojenské výzbroje
 
Oceňování cenných papírů
 
Oceňování drahých kovů, kamenů a klenotů
 
Oceňování ICT
 
Oceňování lesa, rostlinstva a nerostů
 
Oceňování movitých věcí hmotných
 
Oceňování movitých věcí nehmotných
 
Oceňování nemovitých věcí
 
Oceňování obchodních závodů
 
Oceňování předmětů kulturní hodnoty
 
Oceňování služeb
 
Oceňování zvířat a zvěře
 
Odměny
 
Účetnictví
Energetika
 
 
Fotovoltaické elektrárny
 
Jaderná zařízení
 
Plynárenství
 
Větrné elektrárny
 
Vodní elektrárny
 
Výrobny energií s využitím biomasy
Expertíza písma
 
 
Forenzní analýza dokumentů
 
Forenzní analýza rukopisu
Geologie, těžba, hutnictví
 
 
Geofyzika
 
Geochemie
 
Geologie
 
Hutnictví
 
Hydrogeologie
 
Mineralogie
 
Paleontologie
 
Slévárenství
 
Těžba nerostných surovin s výjimkou uhlí, ropy a zemního plynu
Nahrávám...
Nahrávám...