dnes je 29.5.2023

Input:

Činnost technického dozoru stavebníka

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

101
Činnost technického dozoru stavebníka

Ing. Josef Ladra, Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Cíl lekce

Vysvětlit obvyklou náplň práce technického dozoru stavebníka (TDS), požadavky na jeho kvalifikaci a jeho místo mezi účastníky realizace stavby.

Úvod

Upozornění

Ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), uvádí, že u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.

Dříve běžně používaný termín technický dozor investora byl v zákoně nahrazen termínem technický dozor stavebníka, který lépe vyjadřuje vztah osoby provádějící dozor nad stavbou ke stavebníkovi definovanému v § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006. Namísto zdlouhavého označení "osoba vykonávající technický dozor stavebníka" bude v dalším textu používána v tomto smyslu zkratka TDS, jak je ostatně v praxi zcela běžné.

Předkládáme zájemcům krátký kurs, který by jim měl ukázat, jakým způsobem mohou využít své dosavadní zkušenosti s realizací stavebních objektů při plnění funkce technického dozoru stavebníka (TDS). Upozorníme je na to, s jakými problémy se budou při práci potýkat, jaké jsou jejich povinnosti i jaký je rozsah jejich odpovědnosti. Vzhledem k povinnostem stavebníků, kteří financují stavby z veřejných prostředků, je o pracovníky ve funkci TDS vzrůstající zájem. Také soukromí stavebníci se stále více přesvědčují, že dobrý TDS jim uspoří více peněz, než kolik stojí jeho služby.

Požadavky na kvalifikaci pro výkon TDS

Pro stavebníka, který bude stavbu financovat zcela nebo zčásti z veřejných zdrojů, jsou požadavky na osobu, která bude pro něho vykonávat činnosti TDS, stanoveny zákonem. V tomto případě musí být, (zpravidla ve výběrovém řízení), stavebníkem zvolena pro výkon TDS pouze fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění neboli autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (Autorizační zákon). Autorizovaná osoba (autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik) je fyzická osoba, která složila autorizační zkoušky požadovaného rozsahu a specializace podle platných právních předpisů a která je zapsána v příslušném seznamu autorizovaných osob. Ze zákona jsou všechny autorizované osoby oprávněny provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, a to v oboru staveb jejich autorizace – viz § 14 zákona č. 360/1992 Sb. (autorizačního zákona).

Rozhodnutí stavebníka, který stavbu financuje z neveřejných zdrojů, není zákonnými předpisy stanoveno ani omezováno. Podle § 2626 NOZ (občanského zákoníku) má stavebník/objednatel právo na provádění kontroly nad realizací díla. Může si zvolit právnickou nebo fyzickou osobu a posouzení, zda je zvolená osoba kompetentní k výkonu funkce TDS, přísluší pouze jemu. Výkonem funkce TDS na dané stavbě bývá obvykle pověřena kvalifikovaná osoba, která má odpovídající odborné vzdělání stavebního směru (střední průmyslová škola stavební a podobné školy s obdobným zaměřením, vysoká škola technická se stavebním zaměřením) a která má delší potřebnou praxi na stavbě. Obecně platí, že teoretické poznatky se dají rychle doplnit, zkušenosti se získávají v delším časovém období. Výkon TDS by měla vždy vykonávat jedna určená osoba s osobní odpovědností - viz § 5 NOZ.

Právnické osoby a OSVČ musí mít tuto činnost uvedenu v živnostenském oprávnění jako předmět podnikání (kontrolní činnost na stavbě). Fyzické osoby mohou vykonávat funkci TDS v zaměstnaneckém poměru. Znovu opakujeme, že legislativou nejsou v případě staveb financovaných za soukromého rozpočtu stanoveny na pozici TDS žádné kvalifikační požadavky.

Stavební dozor není technický dozor stavebníka!

Je zapotřebí vždy rozlišovat tyto dva pojmy. Jestliže stavbu, která je uvedena v § 160 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., provádí stavebník svépomocí, potom pokud není sám odborně způsobilý, musí pro takovou stavbu zabezpečit stavební dozor (§ 160 odst. 4), kterým se rozumí odborný dozor nad prováděním stavby. V tomto případě nejde o technický dozor stavebníka, ale o činnost, která je specifikována ve stavebním zákoně. Stavebním zákonem (§ 2 odst. 2 písm. d) jsou stanoveny kvalifikační požadavky. Odborný dozor musí být vykonáván osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb. Jde-li však o stavbu pro bydlení, nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník, (i když provádí stavbu svépomocí) povinen zajistit odborné vedení prováděné stavby stavbyvedoucím. Funkce TDS se v těchto případech jeví jako nadbytečná.

Právní rámec vztahů TDS a stavebníka

Kontrolní a dozorové činnosti související s výkonem funkce technického dozoru stavebníka provádějí osoby oprávněné k tomu stavebníkem/bjednatelem stavby. Činnost TDS musí být proto předmětem pracovně právních, nebo obchodně-smluvních vztahů mezi stavebníkem/objednatelem stavby, a fyzickou nebo právnickou osobou, která činnosti TDS bude vykonávat/zajišťovat.

Autorizované osoby postupují podle § 14 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb.:

(1) Autorizované osoby vykonávají činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, jako

a) svobodní architekti nebo svobodní inženýři vykonávající činnost podle tohoto zákona,

b) osoby vykonávající činnost podle živnostenského zákona,

c) zaměstnanci v pracovním poměru, služebním, členském

Nahrávám...
Nahrávám...