dnes je 21.7.2024

Input:

Evropské dokumenty vztahující se k požární bezpečnosti

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.3 Evropské dokumenty vztahující se k požární bezpečnosti

Požární bezpečnost staveb je jedním ze základních požadavků, které jsou na stavby kladeny. Základem je společná evropská legislativa, která se váže zejména na volný pohyb zboží (stavebních výrobků) na společném trhu členských států EU a jejich využití. Základním sjednocujícím předpisem pro oblast stavebnictví byla směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků ve znění směrnice Rady 93/68/EHS (Construction Products Directive, zkr. CPD), kterou s platností od 24. 4. 2011 nahradilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Construction Products Regulation, zkr. CPR) 1 .

V příloze I jak původní směrnice tak i nového nařízení jsou uvedeny základní požadavky na stavbu, mezi které rovněž patří požární bezpečnost (Základní požadavek č. 2).

Požární bezpečnost staveb zahrnuje požadavky na uspořádání budov a na užitné vlastnosti nosných konstrukcí, stavebních výrobků, technických zařízení a požárně bezpečnostních zařízení v podmínkách požáru. Takové požadavky se obvykle stanovují pro různé druhy budov podle jejich využití (např. obytné budovy, kanceláře, průmyslové provozovny, hotely, shromažďovací prostory aj.), s přihlédnutím ke specifickému riziku obsazení staveb osobami a ke specifickému požárnímu riziku.

Rozvoj a šíření požáru závisí na mnoha faktorech, jako jsou charakter a obsah budovy a jeho rozmístění (požární zatížení), přístup vzduchu, tepelné vlastnosti obvodového pláště, systém pro regulaci ohně a kouře a účinnost systému požární ochrany aj. Reakce vnitřních povrchových úprav prostoru (povrchy stěn a podhledů a podlahové krytiny) na oheň může ovlivnit rychlost tvorby ohně a kouře, a proto je obvykle daným předpisem regulována jejich reakce na oheň. Požární bezpečnost osob a staveb lze dále zvýšit různými druhy požárně bezpečnostních zařízení.

Opatření před účinky požáru tedy jsou preventivní, zaměřené na předcházení vzniku požáru, zabránění šíření požáru a bezpečný únik osob ze zasažených prostor, a represivní, zaměřené na co nejrychlejší likvidaci požáru.

Nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

Nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 se vztahuje na stavební výrobky, které jsou vyrobeny pro trvalé zabudování do staveb zahrnující pozemní i inženýrské stavby. Nařízení stanovuje pouze základní požadavky na stavby. Konkrétní požadavky jsou uvedeny v interpretačních dokumentech. K požární bezpečnosti se vztahuje interpretační dokument č. 2. K dalšímu rozpracování těchto požadavků dochází v rozhodnutích Komise a v pokynech Stálého výboru pro stavebnictví.

Interpretační dokument č. 2 (ID 2)

Interpretační dokument č. 2 (dále ID 2)

ID 2 rozvádí podrobně postupy k naplnění jednotlivých bodů základního požadavku č. 2 „Požární bezpečnost“ uvedeného v příloze I nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, který říká, že stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby v případě požáru:

  • byla po určenou dobu zachována nosnost konstrukce,

  • byl uvnitř stavby omezen vznik a šíření ohně a kouře,

  • bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby,

  • obyvatelé mohli stavbu opustit nebo aby mohli být jinými prostředky zachráněni,

  • byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

ID 2 obsahuje výklad a zásady pro ověřování splnění základního požadavku č. 2 „Požární bezpečnost“. Dále se zabývá technickými specifikacemi a řídicími pokyny pro evropská technická schválení a rovněž řeší určování životnosti a trvanlivosti staveb a stavebních výrobků ve vztahu k základnímu požadavku č. 2.

ID 2 obecně rozlišuje dvě skupiny norem, a to:

  • kategorie A: normy pro navrhování a provádění pozemních a inženýrských staveb nebo pro splnění zvláštních specifických

Nahrávám...
Nahrávám...