dnes je 15.7.2024

Input:

Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

12.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.6.1
Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

Igor Lüftner – Martin Šturma

Montáží zařízení se pro účely oprávnění rozumí sestavení PZ do funkčního technologického celku z jednotlivých dílů nebo částí podle technické dokumentace, vč. provedení zkoušek a výchozí revize.

Ke spojování trubek se používají přednostně nerozebíratelné spoje, tj. svařované či lisované. Rozebíratelné spoje slouží k připojení armatur, měřidel, regulátorů, spotřebičů apod.

Pozn.: Jako příklad uvádíme acetylenovody, pro něž norma ČSN 38 6479 v čl. 4.3.1 přímo nařizuje výhradně svařované spoje (samozřejmě kromě připojování armatur apod.).

Rekonstrukcí se rozumí nahrazení stávající nevyhovující části již provozovaného vyhrazeného technického zařízení novou nebo modernější částí zařízení, přičemž dojde ke změně základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení, a to zpravidla podle technické dokumentace.

Opravou zařízení se rozumí zásadní zásah do PZ již postaveného a provozovaného, při kterém dochází k demontáži funkčních částí a k zásahům, které mohou vést ke změně technických hodnot zařízení vzhledem k původnímu stavu a ovlivnit bezpečnost provozu. Je to i činnost běžně nazývaná servisem.

Je třeba jej rozlišovat od běžně prováděné údržby, např. výměna hořáků, zásahy do pojistek plamene ve spotřebičích jsou opravou, vyčistění a seřízení hořáků spotřebičů jsou činnosti běžné údržby – k této činnosti se oprávnění nepožaduje. Je-li to nutné, pak pracovní místa před započetím oprav musí být výrazně označena výstražnými tabulkami a nápisem upozorňujícím na nebezpečí požáru, výbuchu, otravy apod.

K dokončené montáži, rekonstrukci nebo opravě vyhrazeného plynového zařízení právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž nebo opravu vyhrazeného plynového zařízení vede a uchovává průvodní technickou dokumentaci nejméně po dobu 10 let (ztratí-li provozovatel plynového zařízení průvodní technickou dokumentaci, může si ji tak znovu od dodavatele vyžádat).

Podle NV č. 191/2022 Sb., § 13:

(1) Při provádění montáží a oprav vyhrazeného plynového zařízení musí být dodržovány právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a případné specifické požadavky výrobce na způsobilost osob provádějících montáž nebo opravu vyhrazeného plynového zařízení. Za montáž se považuje rovněž servis.

Níže uvedené v odstavci (2) doporučujeme překlopit do objednávky (v případě neplnění lze objednávku použít proti

Nahrávám...
Nahrávám...