dnes je 4.10.2023

Input:

Vyhláška o digitální technické mapě kraje v roce 2023

27.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11
Vyhláška o digitální technické mapě kraje v roce 2023

Český úřad zeměměřický a katastrální

Dne 26. února 2020 vstoupil v platnost zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem byla do právního řádu zavedena komplexní právní úprava tvorby a správy digitálních technických map. Na základě zmocňovacího ustanovení Český úřad zeměměřický a katastrální stanovil vyhláškou č. 393/2020 Sb., obsah digitální technické mapy kraje a další skutečnosti nezbytné pro praktické vedení digitálních technických map. V současné době probíhá technická a obsahová příprava vytvoření digitálních technických map krajů na základě čl. II zákona č. 47/2020 Sb., a to jak na straně krajských úřadů, tak na straně vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury.

Novelou vyhlášky o digitální technické mapě kraje je reagováno na skutečnost, že v průběhu procesu vytváření digitálních technických map krajů byla zjištěna potřeba některých dílčích změn a zpřesnění v oblasti obsahu digitální technické mapy kraje, které jsou nezbytné k tomu, aby nově vytvářené digitální technické mapy krajů plnily svůj účel. Jedná se zejména o doplnění dalších objektů a vlastností objektů digitální technické mapy kraje, případně úpravu nebo rušení objektů, které se ukázaly jako nadbytečné nebo duplicitní.

Druhou významnou změnou je úprava poskytování údajů z veřejné části digitální technické mapy formou stahovacích služeb. Tuto změnu iniciovali zástupci Asociace kritické infrastruktury České republiky, z.s., a to z důvodu potřeby zajištění bezpečnosti provozu a ochrany sítí technické infrastruktury vedené pod povrchem.

Dále dochází k posunu data, ke kterému měla vyhláška č. 393/2020 Sb. nabýt účinnosti, a to s ohledem na posun účinnosti zákona č. 47/2020 Sb.

V průběhu přípravy digitálních technických map krajů byla identifkována celá řada požadavků na změnu vyhlášky, které se jeví jako vhodné. Do tohoto návrhu však byl zařazen pouze omezený okruh změn tak, aby údaje již pořízené pro vytvoření digitálních technických map bylo možné k tomuto účelu využít bez potřeby jejich významných úprav nebo doplnění a aby tyto změny neměly negativní vliv na realizaci projektů, v jejichž rámci jsou připravována řešení pro jednotlivé krajské digitální technické mapy.

Přehled vybraných ustanovení s komentářem

§ 3 Údaje o umístění a průběhu objektů a zařízení

Na základě praktických zkušeností při vytváření informačních systémů digitálních technických map krajů bylo vyhodnoceno, že využití definičních bodů má význam pouze ve fázi vytváření obsahu digitálních technických map krajů, nikoliv ve fázi vedení již existujícího obsahu. To se promítá jak do textu ustanovení § 3 odst. 5, tak do přílohy č. 1, ze které se vypouštějí všechny položky, podle kterých by byla poloha objektu vyjádřena definičním bodem (současně s plochou). Naopak v příloze č. 3 definiční body zůstávají,

Nahrávám...
Nahrávám...