dnes je 24.2.2024

Input:

Obnovitelné zdroje energie z pohledu stavebního zákona

21.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2
Obnovitelné zdroje energie z pohledu stavebního zákona

Ing. arch. Hana Krupníková

S účinností od 24. 1. 2023 došlo k podstatným úpravám zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu uváděn jako "stavební zákon") ve vztahu k výrobnám energie z obnovitelných zdrojů. Problematiku obnovitelných zdrojů energie pak můžeme rozdělit do dvou rovin, a to ve vazbě na územní plánování a samotné umisťování a povolování staveb.

Pokud se budeme bavit o územním plánování, tak nově je úkolem při zpracování jakékoliv územně plánovací dokumentace, zejména však územního plánu nebo jeho změny, vyhodnocovat potřebu vymezení plochy pro výrobu, a to včetně ploch pro výrobu z obnovitelných zdrojů. Tento požadavek se bude týkat zastavěného a zastavitelného území. V nezastavěném území bude možné naopak výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 1 MW a více, jako druh veřejné technické infrastruktury, vyloučit, nikoliv však bez dalšího, ale pouze z důvodu jiného veřejného zájmu. Samosprávám (obecním ale i krajským) je tak dána možnost výrobny energie z obnovitelných zdrojů na svém území podle svých potřeb regulovat, ovšem ve stavebním zákonem nastavených mantinelech.

Pokud se podíváme na umisťování a povolování výroben energie z obnovitelných zdrojů, konkrétně se text zaměřuje na výrobny elektřiny, resp. fotovoltaické panely, je potřeba uvést, že rozhodným kritériem, jaké rozhodnutí takový záměr bude vyžadovat, bude celkový instalovaný výkon výrobny a její účel. V případě, že výrobna bude sloužit k zásobování elektrickou energií konkrétní stavbě (ve vazbě na její spotřebu – do distribuční soustavy bude vyváděno pouze přebytečné množství vyrobené energie) a její celkový instalovaný výkon bude do 50 kW, pak bude stavební úřad posuzovat pouze stavební úpravy spojené s instalací výrobny, přičemž stavební úpravy dle ust. § 79 odst. 5 stavebního zákona nevyžadují vydání územního rozhodnutí ani územního souhlasu. V takovém případě nebude rozhodné, zda se výrobna umisťuje na stavbě nebo na pozemku stavby. Pokud stavební úpravy nebudou zasahovat do nosných konstrukcí stavby, nebude se měnit její způsob užívání, nebude nutné posouzení vlivů na životní prostředí, budou splněny podmínky zejména na požární bezpečnosti podle právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny a nebude se jednat o kulturní památku, pak nebudou takové stavební úpravy vyžadovat ani vydání stavebního povolení nebo ohlášení. Splní-li stavební úpravy všechny uvedené požadavky, bude se tedy jednat o záměr, který z hlediska stavebního zákona nevyžaduje žádné rozhodnutí nebo jiné opatření, přičemž je nutno podotknout, že nebude rozhodné, zda je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování, zejména požadavky ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona.

V případě, že by stavební úpravy požadavky ust. § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona nesplnily, bude je nutné povolit. V rámci stavebního povolení stavební úřad ověří dle ust. § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona soulad stavebních úprav s územně plánovací dokumentací jen v případě, že jde o stavební úpravy podmiňující změnu v užívání stavby. Pokud však ke změně v užívání stavby, pro kterou se výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů instaluje, nedochází, stavební úřad nemá kompetenci se souladem předmětných stavebních úprav s územně plánovací dokumentací zabývat. Tuto kompetenci nebude mít ani úřad územního plánování. Pro vyhodnocení otázky, kdy úřad územního plánování vydává závazné stanovisko podle ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona je rozhodné, zda půjde o změnu v území, a to zejména s přihlédnutím k dikci, že "závisí na posouzení jimi vyvolané změny v území“. Podle metodického pokynu MMR k závazným stanoviskům orgánů územního plánování (4. vydání Závazná stanoviska orgánů územního plánování (gov.cz) ) stavební úpravy, které nejsou spojené se změnou v užívání stavby nejsou změnou v území, přičemž není podstatné, zda se záměr má uskutečnit v zastavěném území, zastavitelné ploše nebo v nezastavěném území. Navíc je nutno podotknout, že stavební povolení není závislé na posouzení jím vyvolané

Nahrávám...
Nahrávám...