dnes je 25.9.2022

Input:

Oznámení záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

6.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.16
Oznámení záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Mgr. Martina Pavelková

Oznámení záměru s certifikátem autorizovaného inspektora upravuje § 117 zákona č. 183/2006 Sb., který byl původně pojmenován "zkrácené stavební řízení". Protože však bylo toto označení nepřiléhavé, neboť se o správní řízení jako takové nejedná, bylo v rámci následující novelizace toto označení vypuštěno.

Co se týče samotného institutu autorizovaného inspektora, k tomu lze ve stručnosti shrnout, že se jedná o soukromou osobu, na kterou je za určitých podmínek a předpokladů přenesena část výkonu státní správy na úseku stavebního práva. Svou činnost vykonává inspektor buď zcela samostatně, nebo u právnické osoby, která se souhlasem MMR vykonává činnost autorizovaného inspektora. Služby autorizovaného inspektora jsou poskytovány na základě soukromoprávního vztahu za úplatu, přičemž cena je pouze smluvní (honorářový řád není vydán).

Stejně jako u jiných zjednodušujících postupů jsou i pro oznámení záměru s certifikátem autorizovaného inspektora zákonem upraveny specifické podmínky, které musí být naplněny. Jednou z nich je vyjmutí z uvedeného režimu některých kategorií staveb, a sice těch, které jsou označeny zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilé k posouzení autorizovaným inspektorem, dále záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nebo staveb, o kterých tak rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí v případě významných vlivů na jiné pozemky a stavby se společnou hranicí se stavebním pozemkem.

Základním předpokladem pro využití možnosti oznámit stavební záměr s certifikátem autorizovaného inspektora je uzavření smlouvy o ověření dokumentace, osvědčení, že stavba může být v navržené podobě provedena, a o vydání certifikátu (příp. o výkonu dozoru nad prováděním stavby)mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem. Smlouva by měla upravovat výčet všech činností, které by měl autorizovaný inspektor v daném konkrétním případě zajistit. K oznámení je kromě certifikátu, projektové dokumentace a plánu kontrolních prohlídek nezbytné doložit také doklad o právu stavebníka provést stavbu na příslušném pozemku (stavbě), závazná stanoviska dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, souhlasy osob, které by jinak byly účastníky řízení a souhlasy vlastníků dopravní a technické infrastruktury ke způsobu napojení. Získání závazných stanovisek, souhlasů a vyjádření bude zajišťovat, přímo jednotlivé postupy koordinovat, přímo autorizovaný inspektor, pouze bude-li to ujednáno ve smlouvě.

Oznámení stavebnímu úřadu, že navrhovaná stavba byla posouzena autorizovaným inspektorem a je způsobilá k realizaci, se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti i povinné přílohy jsou stanoveny v příloze č. 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Stavební úřad vyvěsí oznámení po dobu 30 dnů na úřední desce. Osoby, které by jinak byly účastníky řízení, mohou po tuto dobu nahlížet do podkladů, a v téže lhůtě mohou také uplatnit námitky, avšak pouze z důvodů, že oznámený stavební záměr neodpovídá podkladům, na základě kterých udělily svůj souhlas, anebo že jejich souhlas nebyl udělen, přestože udělen být měl. Stavební úřad nebo dotčený orgán může v téže lhůtě uplatnit proti certifikátu výhrady. Právo

Nahrávám...
Nahrávám...