dnes je 25.5.2024

Input:

Pokles dotykové teploty podlahové konstrukce

10.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.5
Pokles dotykové teploty podlahové konstrukce

Při dotyku lidské nohy s povrchem podlahové konstrukce dochází k ochlazování nohy, přičemž intenzita ochlazování závisí na povrchové teplotě podlahové konstrukce a především na odnímatelnosti tepla podlahové konstrukce jako celku. Jedná se o klasický případ neustáleného teplotního stavu, kdy sledujeme časovou změnu teploty v kontaktní ploše mezi nohou a nášlapnou vrstvou podlahy.

Normové požadavky

Kritériem hodnocení je hodnota poklesu dotykové teploty podlahové konstrukce ∆t10. Podle této kriteriální hodnoty se podlahy člení do čtyř kategorií – viz tab. 5.1.

Kategorie podlahy Pokles dotykové teploty
podlahy Δθ10, N [˚C]
I. Velmi teplé do 3,8 včetně
II. Teplé do 5,5 včetně
III. Méně teplé do 6,9 včetně
IV. Studené od 6,9

Tab. T 5.1: Kategorie podlah

Výsledný pokles dotykové teploty hodnocené podlahové konstrukce musí být menší nebo roven normové hodnotě poklesu pro danou kategorii podlahy.

Pokles dotykové teploty se nemusí ověřovat u podlah s trvalou nášlapnou celoplošnou vrstvou z textilní podlahoviny a u podlah s povrchovou teplotou trvale vyšší než 26°C. Tyto typy podlah jsou automaticky zařazovány do I. kategorie podlah. Pro místnosti, jejichž účel není uveden v tabulce T 5.2, se používají hodnoty platné pro místnosti s obdobným účelem.

                     
Druh
budovy
Účel místnosti Kategorie podlahy
Požadovaná Doporučená
Obytná
budova
dětský pokoj, ložnice I.
obývací pokoj, pracovna, předsíň sousedící s pokoji, kuchyň II. I.
koupelna, WC III. II.
předsíň před vstupem do bytu IV. III.
Občanská
budova
učebna, kabinet II.
tělocvična II.
dětská místnost jeslí a školky I.
operační sál, předsálí, ordinace, přípravna, vyšetřovna, služební místnost II.
chodba a předsíň nemocnice III. II.
pokoj dospělých nemocných II. I.
pokoj nemocných dětí I.
pokoj intenzivní péče II. I.
kancelář II.
hotelový pokoj II.
pokoj v ubytovně III. II.
sál kina, divadla II.
místa pro hosty v restauraci III. II.
prodejna potravin III.
Výrobní
budova
trvalé pracovní místo při sedavé práci II.
trvalé pracovní místo bez podlážky nebo předepsané teplé obuvi III. II.
sklad se stálou obsluhou IV. III.

Tab. T 5.2: Požadované a doporučené hodnoty kategorií podlah

Pro podlahy s podlahovým vytápěním se hodnota ∆θ10 stanoví pro vnitřní povrchovou teplotu podlahy, vypočtenou bez vlivu vytápění při návrhové venkovní teplotě θe = 13°C.

Výpočet poklesu dotykové teploty

Tepelná jímavost podlahy se určuje v zimním období za předpokladu neustáleného teplotního stavu a za těchto okrajových podmínek:

  • počáteční teplota povrchu nohy θ k = 33°C

  • doba kontaktu nohy s podlahovou konstrukcí t = 600 sekund.

Výpočet poklesu dotykové teploty podlahové konstrukce se obvykle provádí pomocí výpočetní techniky. Ruční výpočet je reálně použitelný pouze u podlahových konstrukcí s malým počtem vrstev.

Metodika výpočtu

Metodika výpočtu vychází ze stanovení tepelné jímavosti podlahy B, která je rovna tepelné jímavosti nášlapné vrstvy podlahy, získané postupným výpočtem tepelných jímavostí horních povrchů jednotlivých vrstev podlahové konstrukce od nejníže položené vrstvy k vrstvě nejvýše položené, tj. k vrstvě nášlapné.

Výsledná hodnota poklesu dotykové teploty se vyčíslí ze vztahu:

kde θsf,i ,min je nejnižší vnitřní povrchová teplota podlahové konstrukce ve °C.

PŘÍKLAD VÝPOČTU

Pro výpočet poklesu dotykové teploty podlahové konstrukce lze použít např. program TEPLO.

Výpočet

Vstupní údaje

Tiskový výstup výpočtu

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Název úlohy: Podlaha
Zpracovatel: FK
Zakázka: DAS5
Datum: 12/2011

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce: Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty
Korekce součinitele prostupu dU: 0.000 W/m2 K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2]
1 Vlysy 0,0180 0,1800 2510,0 600,0 157,0 0,0000
2 Mazanina 0,0500 1,3000 1020,0 2200,0 20,0 0,0000
3 Minerální vlák 0,0500 0,0490 1150,0 150,0 5,0 0,0000
Nahrávám...
Nahrávám...