dnes je 20.6.2024

Input:

Součinitel prostupu tepla

10.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.2
Součinitel prostupu tepla

Základním a zřejmě nejznámějším kritériem, definujíc ím tepelně izolační schopnost stavební konstrukce, byl po dlouhé období tepelný odpor konstrukce. Po revizi ČSN 73 0540 byl v prosinci 2002 v rámci sjednocení kritérií s Evropskou unií tepelný odpor v citované verzi normy nahrazen v zahraničí běžně užívaným součinitelem prostupu tepla.

Tab. č. 1: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla

             
Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla
[ W/(m2.K)]
Požadované
hodnoty
UN, 20
Doporučené
hodnoty
Urec, 20
Doporučené
hodnoty
pro pasivní
budovy
Upas, 20
Stěna vnější 0,30 těžká: 0,25 0,18 až 0,12
lehká: 0,20
Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,300,18 až 0,12
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 0,240,15 až 0,10
Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,240,15 až 0,11
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) 0,300,15 až 0,12
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) 0,30 těžká: 0,25 0,18 až 0,12
lehká: 0,20
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 0,22 až 0,15
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,30 až 0,20
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru 0,75 0,50 0,38 až 0,25
Strop a stěna vnitřní z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí 0,75 0,50 0,38 až 0,25
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 0,85 0,60 0,45 až 0,30
Stěna mezi sousedními budovami 1,05 0,70 0,50
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,05 0,70
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,30 0,90
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,20 1,45
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,70 1,80
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do
venkovního prostředí
1,50 1,20 0,80 až 0,60
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního
prostředí
1,40 1,10 0,90
Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) 1,70 1,20 0,90
Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru 3,50 2,30 1,70
Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí 3,50 2,30 1,70
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z temperovaného prostoru do
venkovního prostředí
2,60 1,70 1,40
Lehký obvodový plášť (LOP), hodnocený jako
smontovaná sestava včetně nosných prvků,
s poměrnou plochou průsvitné výplně otvoru

fw = Aw/A, v.m2 /m2,
kde
A je celková plocha lehkého obvodového pláště (LOP) v m2
Aw plocha průsvitné výplně otvoru sloužící
převážně k osvětlení interiéru včetně
příslušných částí rámu v LOP, v m2
fw ≥ 0,5 0,3 + 1,4.fw 0,2 + fw 0,15 + 0,85.fw
fw > 0,5 0,7 + 0,6.fw
Kovový rám výplně otvoru 1,80 1,00
Nekovový rám výplně otvoru 1,30 0,90–0,70
Rám lehkého obvodového pláště 1,80 1,20

NORMOVÉ POŽADAVKY

Dlouhodobý vývoj normové hodnoty tepelného odporu jednotlivých stavebních konstrukcí zobrazuje vliv požadavků, na jejichž základě byla normová hodnota této veličiny stanovována. V šedesátých a sedmdesátých letech se (ze současného pohledu při velmi nízkých hodnotách tepelného odporu) uplatňovalo především hledisko hygienické a hledisko vnitřní tepelné pohody. Ty vyžadovaly takovou hodnotu tepelného odporu, která by prostřednictvím dosažené vnitřní povrchové teploty obvodové konstrukce jednak garantovala potřebnou bezpečnost konstrukce proti vzniku vnitřní povrchové kondenzace vodní páry, a současně i příznivou hodnotou vnitřní povrchové teploty konstrukcí, a tím kladně přispívala k vytvoření požadovaného vnitřního mikroklimatu. V současné době jsou normové hodnoty tepelného odporu stanovovány pouze a jednoznačně s ohledem na minimalizaci energetické náročnosti budovy.

Součinitel prostupu tepla

Norma ČSN 73 0540 (2) tabelárně udává požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ im v rozmezí 18 až 22 °C – viz tab. č. 1. Za budovy s vnitřní teplotou v uvedeném intervalu se považují všechny budovy obytné, občanské s převážně dlouhodobým pobytem lidí (například školské, administrativní, ubytovací, veřejně správní, stravovací a většina zdravotnických) i jiné budovy, jejichž převažující návrhová vnitřní teplota se pohybuje v daném intervalu.

V tabulce jsou kromě požadovaných a doporučených hodnot součinitele prostupu tepla (doporučené hodnoty by se měly používat všude tam, kde tomu nebrání technické, legislativní nebo ekonomické překážky) uvedeny i doporučené hodnoty tohoto součinitele, platné pro pasivní budovy – tyto hodnoty jsou vhodné především pro předběžný návrh jednotlivých konstrukcí pasivních budov. Nižší hodnoty z uvedeného intervalu v tabulce se používají především pro návrh menších budov (např. rodinných domů), vyšší hodnoty pak pro návrh větších objektů.

Norma rozlišuje konstrukce lehké, to znamená konstrukce s nízkou tepelnou setrvačností, za které se považují konstrukce s plošnou hmotností vrstev, od vnitřního líce k tepelně izolační vrstvě s rozhodujícím účinkem na tepelnou ochranu včetně, nižší než 100 kg/m2. Všechny ostatní konstrukce jsou klasifikovány jako konstrukce těžké. Norma neuvažuje s

Nahrávám...
Nahrávám...