dnes je 16.6.2024

Input:

Stavební řád - Povolování staveb v novém stavebním zákoně

21.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

901
Stavební řád – Povolování staveb v novém stavebním zákoně

Mgr. Martina Pavelková

Cíl lekce

Další lekce věnovaná stavebnímu řádu má za cíl představit účastníkovi kurzu komplexní právní úpravu povolování staveb v novém stavebním zákoně, se všemi jejími specifiky a odlišnostmi oproti právní úpravě stávající.

Upozornění

V této lekci bude představena pouze právní úprava nového stavebního zákona. Stávající právní úprava umísťování a povolování staveb je totiž natolik komplexní a koncepčně odlišná, že je vhodné k jejímu nastudování přistoupit samostatně, a nikoliv formou důsledného porovnání s právní úpravou novou. Umísťování a povolování staveb ve stávajícím stavebním zákoně je věnována lekce č. 8.

1. Obecná a společná ustanovení, stavby nevyžadující povolení stavebního úřadu a úkony před zahájením řízení

Stavební řád je upraven v části šesté nového stavebního zákona. V úvodu této části jsou zařazena obecná a společná ustanovení a úkony před zahájením řízení. Podle § 171 zákona č. 283/2021 Sb. vyžaduje záměr pro svou realizaci vždy povolení stavebního úřadu, s výjimkou drobných staveb, jejichž výčet je upraven v příloze č. 1 zákona č. 283/2021 Sb., a změn využití území uvedených v § 214.

Podání žádosti je podle společných ustanovení možné učinit prostřednictvím portálu stavebníka anebo v listinné podobě. Projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem vloží stavebník nejpozději s podáním žádosti do evidence elektronických dokumentací, v ostatních případech, kdy projektovou dokumentaci nezpracovával projektant, to učiní po podání žádosti stavební úřad. V souvislosti s novými informačními systémy má dále platit obecné pravidlo, že na dokumenty, které jsou již vedeny v některé z elektronických evidencí, stačí v rámci žádosti odkázat namísto jejich přiložení. Je-li žádost o vyjádření, koordinované vyjádření nebo závazné stanovisko podána žadatelem před zahájením řízení, vloží dotčený orgán vyjádření, koordinované vyjádření nebo závazné stanovisko sám do evidence stavebních postupů a současně jej doručí žadateli.

Jako úkony před zahájením řízení upravuje stavební zákon předběžnou informaci, vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu, a vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury. Předběžná informace je obdobou současného institutu územně plánovací informace s tím, že nově ji bude poskytovat pouze stavební úřad nebo dotčený orgán, a nikoli úřad územního plánování. Dotčený orgán poskytne na žádost předběžnou informaci o nezbytnosti vyjádření nebo závazného stanoviska a o hlediscích, podle jakých bude žádost o vyjádření nebo závazné stanovisko posuzována.

Lhůta pro vydání příslušného úkonu před zahájením řízení je vždy třicetidenní. Dotčený orgán může lhůtu pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska prodloužit o 30 dnů, pokud mu předchází ohledání na místě nebo se jedná o zvlášť složitý případ. Nevydá-li dotčený orgán vyjádření, koordinované vyjádření nebo závazné stanovisko ve lhůtě pro jeho vydání, platí, že k záměru nemá připomínky a z hlediska jím chráněných veřejných zájmů se záměrem souhlasí. To se však neuplatní u stanovisek vydávaných z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí, posuzování zásahů do předmětu ochrany NATURA 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality), dále u udělování výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a u vydávání jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a krajiny. Fiktivní souhlasné vyjádření, koordinované vyjádření nebo závazné stanovisko lze až do vydání rozhodnutí nahradit novým úkonem, ve kterém příslušný dotčený orgán stanoví případné podmínky, avšak poté co nadřízený dotčený orgán fiktivní úkon zruší.

V § 180 a násl. je upraveno vydávání vyjádření vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury z hlediska možnosti a způsobu napojení záměru nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Ta budou vydávána na základě žádosti, jejíž součástí bude vždy dokumentace pro povolení záměru a kterou bude možné podat také elektronicky prostřednictvím portálu stavebníka (pokud má příslušný subjekt datovou schránku anebo samostatně zřízený přístup k portálu stavebníka). Lhůta pro vydání tohoto vyjádření je zákonem stanovena na 30, max. 60 dnů ve zvlášť složitých případech. Fikci souhlasu stavební zákon pro tyto případy neupravuje.

2. Řízení o povolení záměru

Nový stavební zákon vychází z principu, že pro stavební záměr bude vydáváno pouze jedno rozhodnutí, kterým dojde k jeho umístění i povolení zároveň. Současně upravuje nový stavební zákon pouze dva základní typy řízení, ve kterých může být takovéto povolení vydáno, a to řízení o povolení záměru a řízení o povolení záměru s posouzením vlivů na životní prostředí.

Tak jako ve stávající právní úpravě, je i podle nového stavebního zákona

Nahrávám...
Nahrávám...