dnes je 21.6.2024

Input:

Druhy územních rozhodnutí

13.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.17
Druhy územních rozhodnutí

Mgr. Martina Pavelková

Územní rozhodnutí je veřejnoprávní akt, jímž jeho adresát získává oprávnění umístit stavbu, zařízení, provést jejich změnu, měnit vliv jejich užívání na území a měnit využití území. Kromě obecné úpravy územního rozhodnutí a procesu vedoucího k jeho získání vymezuje stavební zákon několik konkrétních typů územních rozhodnutí podle druhu záměru, který je jimi umisťován.

Jedná se o rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a rozhodnutí o ochranném pásmu.

Rozhodnutí o umístění stavby je základním a nejčastěji vydávaným územním rozhodnutím. Je upraveno v § 79 zákona č. 183/2006 Sb. V § 79 je rovněž upraven výčet záměrů, které územnímu rozhodování nepodléhají a pro svou realizaci tedy nevyžadují žádný akt stavebního úřadu. To se netýká záměrů, které vyžadují vydání závazného stanoviska EIA. Z režimu umísťování jsou dále vyňaty také stavební úpravy a udržovací práce, protože jimi nedochází ke změnám parametrů relevantních v územním řízení. Pokud má stavebník v úmyslu provést stavbu, která územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžaduje, musí vzít v potaz podzemní technickou infrastrukturu a její ochranná pásma, do nichž realizací stavby nesmí zasáhnout. Informace o trase jejího vedení získá na příslušném stavebním úřadě. Příslušným pro vydání územního rozhodnutí je nejčastěji stavební úřad, ve specifických případech jím je obvodní báňský úřad. Předmětem územního rozhodnutí je příslušný pozemek, který se vydáním územního rozhodnutí stává stavebním, a vydané územní rozhodnutí tedy představuje limit jeho využití. Kromě územního rozhodnutí může stavební pozemek vymezit také regulační plán.

Dalším typem územního rozhodnutí je rozhodnutí o změně využití území, kterým není umísťována žádná stavba a ani vymezován stavební pozemek, ale je jím stanoven nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití. Vydává se tedy pro záměry nestavebního charakteru, které nějakým způsobem zasáhnou do území a ovlivní poměry v něm. Rozhodnutí o změně využití území je upraveno v § 80 stavebního zákona, včetně výčtů záměrů, které vydání tohoto územního rozhodnutí vyžadují a naopak nevyžadují. Kromě toho je třeba zohlednit také § 96, který upravuje některé druhy změn využití území, u kterých postačí vydání územního souhlasu. Územní rozhodnutí bez možnosti jeho nahrazení územním souhlasem vyžadují terénní úpravy nad 1000 m2, stanovení dobývacího prostoru, u čehož je podle horního zákona příslušným obvodní báňský úřad, plochy nestavebního charakteru (např. skladovací plochy, výstavní plochy, plochy určené k prodeji) a změny druhu pozemku nad 1000 m2 (např. z orné půdy na trvalý travní porost – dle katastrálního zákona), a úpravy pozemků s vlivem na schopnost vsakování vody. Územnímu rozhodování podléhají všechny záměry v místě, kde se prokazatelně nalézají archeologické nálezy, nebo pro které se vydává závazné stanovisko EIA.

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území je relativně novým typem územního rozhodnutí. Tímto rozhodnutím není umísťován konkrétní záměr, ale de facto jeho vlivy.

Nahrávám...
Nahrávám...