dnes je 17.6.2024

Input:

Tepelná čerpadla - Právní předpisy a normy

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2
Tepelná čerpadla – Právní předpisy a normy

Ing. Bohumír Číhal

Projektování a provoz tepelných čerpadel se řídí platnými zákony a českými normami. Zahrnují širokou oblast přímých a souvisejících oborů činnosti od návrhů technického řešení po ochranu životního prostředí. Při používání českých norem je třeba sledovat jejich aktuální stav, zejména ve vazbě na přebírání norem z Evropské unie. Zde uvádíme jejich aktuální výběr, sloužící též k ověření odkazů v nabídkách výrobců.

České technické normy – ČSN

V krátkém přehledu českých technických norem se zaměříme na třídy norem týkající se principiálně oblasti tepelných čerpadel. Je to třída 6 – Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla zahrnující podtřídy 0602 až 4 – Ústřední vytápění, výpočty, projektování a vyhodnocení, 0608 – ÚV obsluha, provoz a bezpečnost a 0610 – Předpisy pro spotřebiče. Dále třída 14 Chladící technika obsahující podtřídy1406 – Směrnice a předpisy pro projektování, zkoušení, provoz, obsluhu a údržbu a 1430 – Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin.

Seznam vybraných norem

 • ČSN EN 14511-1 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice.

 • ČSN EN 12102-1 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče.

 • ČSN EN 12102-2 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody.

 • ČSN EN 12178 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení. (Norma obsahuje pouze anglický text).

 • ČSN EN 12900 Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem.

 • ČSN EN 15316-1 (až 6) Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav

 • ČSN P CEN/TR 15316-6-1 (až 7) Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1 (Norma obsahuje pouze anglický text).

 • ČSN EN 14825 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení.

 • ČSN EN 15450 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly.

 • ČSN EN 16147 Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu.

 • ČSN EN 1736 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pružné potrubní prvky, tlumiče vibrací, dilatační spoje a nekovové trubky - Požadavky, konstrukce a montáž. (Norma obsahuje pouze anglický text).

 • ČSN EN 378-1 +A1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby (Norma obsahuje pouze anglický text).

 • ČSN P CEN/TS 17606 Instalace chladicích, klimatizačních a tepelných čerpadel obsahujících hořlavá chladiva, doplnění stávajících norem (Norma obsahuje pouze anglický text).

 • ČSN EN 378-4 +A1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace (Norma obsahuje pouze anglický text).

 • TNI 73 0351 Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup.

Stručný obsah uvedených norem

ČSN EN 14511 -1 (143010): 01/2011

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice.

Tato evropská norma specifikuje termíny a definice pro hodnocení a výkonnost klimatizátorů vzduchu, jednotek pro chlazení kapalin a tepelných čerpadel s elektricky poháněnými kompresory, využívajících vzduch, vodu nebo solanku jako teplonosné médium, když jsou používány pro ohřívání a/nebo chlazení prostoru. Norma neplatí pro tepelná čerpadla pro teplou užitkovou vodu, ačkoli určité definice mohou být pro ně aplikovány.

Podle této normy jsou udávány parametry tepelných čerpadel. Výjimečně se lze setkat se starou normou EN 255, podle které se počítalo s rozdílem teplot mezi přívodem a zpátečkou do topného systému 10 °C (nyní jen 5 °C). Tepelné čerpadlo měřené podle staré normy má o něco vyšší výkon i topný faktor.

Rozdíl teplot 10 °C, více odpovídá reálnému provozu, proto se občas můžeme setkat s parametrem 0/35 – 25 (EN 14 511). Čerpadlo bylo sice měřeno podle nové normy, ale rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou do topného systému je 10 °C jako u staré normy.

ČSN EN 12102-1 (143019): 10/2018

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče

Tato norma stanovuje požadavky pro určení hladiny akustického výkonu vyzařovaného do okolního vzduchu tepelnými čerpadly s elektricky poháněnými kompresory, pokud jsou používány pro ohřívání prostorů a/nebo procesní, jak je popsáno v řadě EN 14511.

Zdůrazňuje se, že tato norma pro měření platí pouze pro hluk přenášený vzduchem.

ČSN EN 12102-2 (143019): 6/2020

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody

Norma specifikuje metody pro zkoušení hladiny akustického výkonu tepelných čerpadel s elektricky poháněnými kompresory pro výrobu teplé vody pro domácnost. Nejsou zahrnuty zkušební postupy pro současnou výrobu teplé vody pro domácnost a ohřívání prostoru. Norma platí pouze pro ohřívače vody, které jsou dodávány jako kompletní tepelné čerpadlo se zásobní nádrží.

ČSN EN 12178 (142015): 5/2017

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení.

Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky, zkušební metody, zkušební tlaky a značení pro indikátory hladiny v chladicích systémech a tepelných čerpadlech. Platí pro hladinoměry, které jsou přímými a nepřímými čtecími zařízeními (např. průhledítka, mrazové trubice) a zahrnuje elektrické a pneumatické hladinoměry.

ČSN EN 12900 (140614): 3/2014

Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem.

Norma stanovuje hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem dvoustupňových objemových kompresorů. Tyto údaje slouží k porovnání parametrů chladivových kompresorů.

ČSN EN 15316-1 (060401): 10/2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav-Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti

Tato evropská norma je obecnou normou zabývající se částmi soustav pro výrobu tepla spalovacími zařízeními (kotle, biomasa) a je určena také pro výrobu tepla na přípravu teplé vody nebo vytápění prostor.

Úvodní část řady specifikuje požadované vstupy, metodu výpočtu, z toho vyplývající výstupy a metodu pro zohlednění energetické náročnosti spalovacích zařízení pro výrobu tepla pro části soustav pro výrobu tepla spalovacími zařízeními (kotle, spalování biomasy). Dále specifikuje metody výpočtu pro stanovení tepelných ztrát soustav pro výrobu tepla a soustav pro přípravu teplé vody, pro stanovení využitelných tepelných ztrát pro vytápění prostor ze soustav pro výrobu tepla a soustav pro přípravu teplé vody a dále pro stanovení pomocné energie pro soustavy pro výrobu tepla a soustavy pro přípravu teplé vody. Nezahrnuje dimenzování nebo kontrolu kotlů.

Tyto hodnoty jsou vstupními údaji pro výpočet celkové spotřeby energie.

ČSN EN 15316-4-2 (060401): 5/2020

Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla

Tato část normy se týká tepelných čerpadel pro vytápění, ohřívačů vody v tepelných čerpadlech a kombinovaných tepelných čerpadel pro vytápění a přípravu teplé vody se střídavým nebo současným provozem. Norma poskytuje metodu výpočtu za ustálených podmínek. Výsledky tohoto výpočtu jsou začleněny do větších modelů budov a zohledňují vliv vnějších podmínek a systému řízení budovy, který ovlivňuje energetické požadavky na vytápění poskytované soustavou tepelného čerpadla.

Norma uvádí požadované vstupy, metody výpočtu a požadované výstupy pro výrobu tepla s využitím uvedených soustav tepelných čerpadel pro vytápění a přípravu teplé vody, včetně regulace. Norma se zabývá tepelnými čerpadly s parním kompresorovým cyklem (VCC) a s elektrickým pohonem, tepelnými čerpadly s parním kompresorovým cyklem s pohonem spalovacím motorem a tepelnými čerpadly s parním absorpčním cyklem (VAC) s tepelným pohonem, kdy tepelná čerpadla využívají jako zdroj tepla venkovní vzduch, odpadní vzduch, nepřímý podzemní zdroj tepla s rozvodem solanky, nepřímý podzemní zdroj tepla s rozvodem vody, přímý podzemní zdroj (přímá expanze (DX)), povrchovou vodu nebo podzemní vodu, přičemž na odvodu tepla je vždy voda.

Norma nepokrývá dimenzování nebo kontrolu tepelných čerpadel.

ČSN EN 14825 (143011): 07/2020

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení

Norma platí pro průmyslově vyráběné jednotky definované v ČSN EN 14511-1. Uvádí podmínky pro teploty a částečné zatížení a výpočtové metody pro stanovení sezonního topného faktoru SCOP, energetickou účinnost ohřívání prostoru a koeficientu sezonní energetické účinnosti SEPR.

Tyto výpočtové metody mohou být založeny na vypočítaných nebo naměřených hodnotách. V případě naměřených hodnot norma zahrnuje zkušební metody pro stanovení hodnot výkonů, hodnot EER a COP během aktivního režimu jednotky při podmínkách s částečným zatížením. Zahrnuje také zkušební metody pro zjištění příkonu při vypnutém stavu termostatu, v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu.

ČSN EN 15450 (060404): 11/2011

Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly

Norma určuje návrhové podmínky pro tepelné soustavy v budovách využívající elektricky poháněných tepelných čerpadel samotných nebo v kombinaci s jinými tepelnými zdroji. Uvažované soustavy zahrnují provedení voda-voda; voda-vzduch; solanka-voda; chladivo-voda (principy s přímou expanzí); chladivo-chladivo; vzduch-vzduch; vzduch-voda.

Norma uvažuje tepelné požadavky připojených soustav (např. přípravu teplé vody) pro návrh dodávky tepla, nezabývá se však návrhem těchto soustav. Zabývá se pouze aspekty týkajícími se tepelného čerpadla, rozhraní se soustavou rozvodu a sdílení tepla, regulací celé soustavy a aspekty týkajícími se zdroje energie soustavy.

ČSN EN 16147 (143015): 3/2018

Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu

Tato norma specifikuje metody zkoušení, hodnocení výkonnosti a výpočet energetické účinnosti ohřívání teplé užitkové vody pomocí tepelných čerpadel.

V této normě nejsou řešeny zkušební postupy pro současnou výrobu teplé užitkové vody a ohřívání prostoru. Pokud výroba teplé užitkové vody a zajišťování ohřívání prostoru probíhá v tomtéž čase, mohou se tyto procesy ovlivňovat.

Norma platí pouze pro ohřívače vody, které jsou dodávány jako kompletní tepelné čerpadlo a akumulační zásobník. V případě ohřívačů vody, které sestávají z několika částí s propojkami chladiva, tato evropská norma platí pouze na ty, které jsou konstruovány a dodávány jako kompletní celek.

ČSN P CEN/TS 17606 (140701): 11/2021

Instalace chladicích, klimatizačních a tepelných čerpadel obsahujících hořlavá chladiva, doplnění stávajících norem

Tato norma obsahuje technické informace pro instalaci chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících hořlavá chladiva, zejména třídy A3, a doplňuje stávající normy. Chladiva třídy toxicity B jsou z působnosti vyloučena.

Norma zahrnuje opatření ke zmírnění rizik, která dosud nejsou řešena ve stávajících normách pro konkrétní třídy chladiv nebo plně neodrážejí současný stav techniky a stanoví doplňující technické specifikace týkající se instalace zařízení.

ČSN EN 378-1 +A1(140647): 05/2021

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

Tato norma nahradila zrušenou ČSN EN 378-1 +A2 (140647) stejného názvu z prosince 2012.

Norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, poskytuje návod na ochranu životního prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravy chladicích systémů a znovuzískávání chladiv. Použitý termín “chladicí systém“ zahrnuje i tepelná čerpadla. Klasifikační a výběrová kritéria uvedená v této části normy se vztahují na stacionární nebo mobilní systémy všech velikostí s výjimkou klimatizačních systémů vozidel.

Norma se vztahuje pouze na systémy používající chladiva, která jsou uvedena v příloze E normy. Příloha C specifikuje, jak určit množství chladiva povolené v daném prostoru, jehož překročení vyžaduje dodatečná ochranná opatření ke snížení rizika. Příloha E specifikuje kritéria pro bezpečnost a environmentální hlediska různých chladiv používaných v chladicích a klimatizačních zařízeních.

Norma není použitelná pro chladicí systémy a tepelná čerpadla, která byla vyrobena před datem jejího zveřejnění, s výjimkou rozšíření a modifikací systému. Je použitelná pro nové chladicí systémy, rozšíření nebo modifikace již existujících systémů a pro existující stacionární systémy, které jsou přenášeny a provozovány na jiném místě.

Tato norma platí také v případě přestavby systému na jiný typ chladiva, v tomto případě se posuzuje shoda s příslušnými články částí normy.

Normy skupiny výrobků zabývající se bezpečností chladicích systémů mají přednost před horizontálními a kmenovými normami, které se týkají stejného předmětu.

ČSN EN 378-4 +A1 (140647): 3/2020

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, poskytuje návod na ochranu životního prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravy chladicích systémů a znovuzískávání chladiv. Specifikuje požadavky na bezpečnost a environmentální aspekty ve vztahu k regeneraci, opětovnému použití a likvidaci všech typů chladiva, chladicího oleje, teplonosné kapaliny, chladicího systému a jeho části.

Použitý termín “chladicí systém“ zahrnuje i tepelná čerpadla.

Tato norma platí pro

 • stacionární nebo mobilní chladicí systémy všech velikostí včetně tepelných čerpadel,

 • sekundární chladicí nebo topné systémy,

 • umístění chladicích systémů,

 • části vyměněné a součásti přidané po

Nahrávám...
Nahrávám...