dnes je 27.3.2023

Input:

Úvod do stavebního práva

30.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

101
Úvod do stavebního práva

Mgr. Martina Pavelková

Cíl lekce

Cílem této lekce je představit systematiku stavebního práva, základní přehled právních předpisů v tomto odvětví, rozsah jejich aplikace a vzájemné souvislosti. Dále bude tato lekce věnována obecným informacím o novém stavebním zákoně a o tom, kdy a jakým způsobem bude nabývat účinnosti. Pojednání o přechodných ustanoveních nového stavebního zákona lze vnímat také jako úvod do problematiky jeho obsahu.

1. Právní úprava podle zákona č. 183/2006 Sb.

1.1. Stavební zákon a prováděcí právní předpisy

Stavební právo lze v obecné rovině rozdělit na stavební právo veřejné a soukromé. Zatímco stavební právo soukromé upravuje vztahy osob v oblasti stavebnictví a územního plánování, které jsou ve vzájemně rovnocenném postavení (typicky smluvní vztahy založené smlouvou o dílo), předmětem regulace stavebního práva veřejného jsou vztahy osob, kde vždy vystupuje na straně jedné orgán veřejné moci.

Stěžejním účinným právním předpisem na úseku veřejného stavebního práva je stavební zákon č. 183/2006 Sb. Tento stavební zákon byl v minulosti mnohokrát novelizován, přičemž mezi zásadními novelami lze zmínit např. novely č. 350/2012 Sb. nebo 225/2017 Sb. Stavební zákon ve stávající podobě zahrnuje právní úpravu územního plánování, územního rozhodování, stavebního řádu, státního stavebního dozoru, přestupků a dalších souvisejících podoblastí.

K provedení stavebního zákona z roku 2006 byly vydány tyto prováděcí vyhlášky:

  • nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy);

  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;

  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

  • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;

  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;

  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření;

  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;

  • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Kromě prováděcích právních předpisů souvisí se stavebním právem také množství jiných právních předpisů (někdy označovány také jako zvláštní právní předpisy), které mohou mít charakter obecného předpisu, jako je např. správní řád, speciálního předpisu (např. zákon o urychlení výstavby veřejné infrastruktury) nebo jiného právního předpisu (např. zákony upravující působnost dotčených orgánů), stojícího co do předmětu regulace vůči stavebnímu zákonu zcela samostatně.

1.2. Správní řád

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, je obecným právním předpisem upravujícím správní postupy, a to ve všech oblastech veřejného správního práva. Vztah stavebního zákona a správního řádu je vztah obecné a speciální právní úpravy. V praxi to znamená, že veškerá řízení a postupy v režimu stavebního zákona se řídí přednostně stavebním zákonem a teprve v otázkách ve stavebním zákoně neupravených správním řádem. Ze správního řádu je v postupech dle stavebního zákona aplikována např. úprava doručování, zastupování, procesních úkonů v řízení (přerušení, podjatost, dokazování, seznamování s podklady, nahlížení do spisu apod.), dále se úpravou správního řádu řídí odvolací řízení nebo přezkumné řízení. Některá problematika, jako např. vydávání závazných stanovisek, je upravena zčásti ve správním řádu, a zčásti ve stavebním zákoně, tzn. dochází k současné aplikaci obou právních úprav.

1.3. Zákon o urychlení výstavby veřejné infrastruktury

Významným speciálním předpisem vůči stavebnímu zákonu (ale také např. vůči zákonu o vyvlastnění nebo soudnímu řádu správnímu) je zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Rozsah jeho působnosti je dán v úvodním ust. § 1 odst. 1, podle kterého se aplikuje při přípravě, umisťování a povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, při získávání práv k pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění uvedených staveb a uvádění těchto staveb do užívání. Cílem této speciální právní úpravy je urychlit majetkoprávní přípravu těchto staveb, jejich umisťování, povolování a povolování jejich užívání, jakož i vydávání podmiňujících podkladových správních rozhodnutí, a urychlení následného soudního přezkumu všech správních rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami. Oproti stavebnímu zákonu upravuje tento předpis odlišně např. lhůty pro podání žalob (ty jsou oproti standardním lhůtám zkráceny na 1 měsíc), doručování v řízeních s velkým počtem účastníků, dokládání závazných stanovisek dotčených orgánů, příslušnost pro vybrané energetické stavby a pro vyvlastňovací řízení aj.

1.4. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

V řízeních, ve kterých dochází k umísťování nebo povolování záměrů posuzovaných z hlediska jejich vlivů na životní prostředí (tzv. "navazující řízení"), je vedle obecné úpravy stavebního zákona aplikován coby speciální rovněž zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Povahu navazujícího řízení může mít územní a

Nahrávám...
Nahrávám...