dnes je 29.5.2023

Input:

Vzor č. 1 smlouva o dílo na inženýrskogeologický nebo hydrogeologický průzkum nebo geologický průzkum

4.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.8.1.1
Vzor č. 1 smlouva o dílo na inženýrskogeologický nebo hydrogeologický průzkum nebo geologický průzkum

JUDr. Irena Novotná

Stáhnout vzor

Číslo SOD objednatele:

Číslo SOD zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na inženýrskogeologický nebo hydrogeologický průzkum nebo geologický průzkum

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník) a podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (o veřejných zakázkách) a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, a předpisů souvisejících.

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel

Ředitelství silnic

Na Vojtěchu 56

140 00 Praha 1

Jehož jménem jedná: Ing. Jan Černý, ředitel

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Jan Kadlec

ve věcech technických: Ing. Karel Václavek

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Praha 1

číslo účtu: 0009876789/0300

IČO: 89993390

DIČ: 89993390

Dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma: Stavek, s.r.o.

Sídlo: Králova 5, 140 00 Praha

Zastoupený: Janem Horáčkem, jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Poláček

ve věcech technických: Ing. Jiří Nesvadba

Registrován u: Rejstříkový soud, Praha

Spisová značka: C 507

Základní kapitál: 2 000 000 Kč

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Praha 1

číslo účtu: 987654354/0300

IČO: 78765478

DIČ: CZ78765478

Dále jen zhotovitel

Článek 2 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení inženýrskohydrogeologického/hydrogeologického/geologického průzkumu na akci: "Stavba silnice I/56, č. 567“

Článek 3 Cena díla, fakturace a platební podmínky

3.1. Cena bez DPH:

DPH %:

Cena s DPH:

Slovy:

3.2. Způsob určení ceny

1. varianta

Cena je dána nabídkou a je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. Cenová kalkulace, uvedená v příloze 1 této smlouvy, je její nedílnou součástí.

2. varianta

Cena je sjednána jako cena obvyklá v místě plnění, Cenová kalkulace, uvedená v příloze 1 této smlouvy, je její nedílnou součástí.

3.3. Platební podmínky

1. varianta – při jednorázové úhradě

Faktura bude vystavena po řádném skončení a písemném převzetí díla objednatelem.

2. varianta – při etapové úhradě

Úhrada ceny za dílo bude provedena po etapách po odevzdání jednotlivých částí díla. Měsíčně provedené práce budou fakturovány dílčími měsíčními fakturami.

Zhotovitel ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a celkovou fakturovanou částku, včetně DPH.

Konečná faktura bude vystavena po řádném skončení a písemném převzetí díla objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

3.4. Fakturace

1. varianta – při jednorázové platbě

Fakturadaňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (zákon o dani z přidané hodnoty).

Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení na adresu:

Ředitelství silnic, Na Vojtěchu 56, 140 00 Praha 1

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu objednatele.

2. varianta – při etapové platbě

Faktury – daňové doklady – vystavené zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (zákon o dani z přidané hodnoty).

Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení na adresu:

Ředitelství silnic, Na Vojtěchu 56, 140 00 Praha 1

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu objednatele.

Článek 4 Dodací podmínky

4.1. Výchozí podklady a údaje k zhotovení díla

zadávací dokumentace

Termíny předání výchozích podkladů: po podpisu smlouvy

4.2. Způsob provedení díla

Zhotovitel provede dílo samostatně, na vlastní náklad a nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn na základě zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění a předpisů souvisejících, provádět činnosti podle smlouvy.

4.3. Místo předání díla

Ředitelství silnic, Na Vojtěchu 56, 140 00 Praha 1

4.4. Termín plnění

1. varianta

Do 11. 7. 2011

Zhotovitel je povinen dodržet termín plnění.

2. varianta

Objednatel povoluje dodání díla před termínem plnění.

4.5. Podmínky provádění díla

Zhotovitel bude smluvené dílo realizovat v souladu s výchozími podklady, pokyny objednatele a podmínkami pro jeho realizaci dohodnutými v této smlouvě o dílo.

4.6. Kontroly provádění díla

Kontroly se budou vykonávat průběžně během zhotovování díla formou pořádání výrobních výborů. Zhotovitel předá objednateli ke konečné kontrole úplnou soupravu projektové dokumentace minimálně 14 dnů před termínem ukončením díla.

4.7. Zajištění jakosti díla

Dílo musí být provedeno v jakosti podle platných technických norem a předpisů.

4.8. Předání předmětu díla

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli Zápisem o předání a převzetí díla.

4.9. Počet vyhotovení

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci o ukončení díla v počtu 5 ks.

Článek 5 Přechod vlastnických práv a nebezpečí škody

Nebezpečí škody na zhotovované věci však nese až do okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek 6 Odpovědnost za vady díla

  1. Zhotovitel splnil svou smluvní povinnost řádným a úplným dokončením díla za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě dnem předáním zhotoviteli bez zjevných vad a nedodělků a uplynutím všech záručních lhůt.

  2. Objednatel má právo reklamace vůči zhotoviteli.
  3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady zjištěné
Nahrávám...
Nahrávám...