dnes je 4.10.2023

Input:

Daň silniční

30.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.6
Daň silniční

Ing. Miloslav Netušil

Úvod

Silniční daň se řídí zákonem č. 16/1993 Sb. v platném znění. V poslední době došlo v jeho textu k několika významným změnám. I zde se promítají změny vycházející ze zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. o změně zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. V dalším textu zákon sledujeme v souvislosti se zaměřením celé příručky.

Předmět daně

Předmětem daně silniční dle § 2 zákona č. 16/1993 Sb. jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v České republice, provozovaná v České republice a dále vozidla používaná:
1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.
Předmětem daně silniční jsou ale vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

Co není předmětem daně

Předmětem daně ale rozhodně nejsou speciální pásové automobily a některá další vozidla podle zvláštního právního předpisu a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

Osvobození od daně

Od daně jsou dle § 3 zákona některá vozidla osvobozena. Není nutné je zde kompletně vyjmenovávat, jde hlavně o vozidla speciální, vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu a některá další, včetně vozidel na elektrický pohon. A také sem patří vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla a vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud ale nejsou používána k podnikání.

Poplatníci daně

Poplatníkem daně je ten, kdo je zapsán v technickém průkazu jako provozovatel a také fyzická nebo právnická osoba, která užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel. Poplatníkem daně je též zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již tomuto provozovateli vozidla. Pokud je u téhož vozidla více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně.

Základ daně

Základem daně je podle § 5 zákona
a) zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,
b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,
c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

Sazby daně

Roční sazba daně je předmětem § 6. Zde ji také může každý poplatník najít.
Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) zákona pak činí při zdvihovém objemu motoru

do 800 cm3 1 200 Kč 
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1 800 Kč 
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400 Kč 
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000 Kč 
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600 Kč 
nad 3000 cm3 4 200 Kč.

Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí
při počtu náprav hmotnosti

       
1 náprava
do 1 tuny 1 800 Kč
nad 1 t do 2 t 2 700 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč
nad 3,5 t do 5 t 5 400 Kč
nad 5 t do 6,5 t 6 900 Kč
nad 6,5 t do 8 t 8 400 Kč
nad 8 t 9 600 Kč
2 nápravy
do 1 tuny 1 800 Kč
nad 1 t do 2 t 2 400 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč
nad 3,5 t do 5 t 4 800 Kč
nad 5 t do 6,5 t 6 000 Kč
nad 6,5 t do 8 t 7 200 Kč
nad 8 t do 9,5 t 8 400 Kč
nad 9,5 t do 11 t 9 600 Kč
nad 11 t do 12 t 10 800 Kč
nad 12 t do 13 t 12 600 Kč
nad 13 t do 14 t 14 700 Kč
nad 14 t do 15 t 16 500 Kč
nad 15 t do 18 t 23 700 Kč
nad 18 t do 21 t 29 100 Kč
nad 21 t do 24 t 35 100 Kč
nad 24 t do 27 t 40 500 Kč
nad 27 t 46 200 Kč
3 nápravy
do 1 tuny 1 800 Kč
nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč
nad 3,5 t do 6 t 3 600 Kč
nad 6 t do 8,5 t 6 000 Kč
nad 8,5 t do 11 t 7 200 Kč
nad 11 t do 13 t 8 400 Kč
nad 13 t do 15 t 10 500 Kč
nad 15 t do 17 t 13 200 Kč
nad 17 t do 19 t 15 900 Kč
nad 19 t do 21 t 17 400 Kč
nad 21 t do 23 t 21 300 Kč
nad 23 t do 26 t 27 300 Kč
nad 26 t do 31 t 36 600 Kč
nad 31 t do 36 t 43 500 Kč
nad 36 t 50 400 Kč
4 nápravy a více náprav
do 18 tun 8 400 Kč
nad 18 t do 21 t 10 500 Kč
nad 21 t do 23 t 14 100 Kč
nad 23 t do 25 t 17 700 Kč
nad 25 t do 27 t 22 200 Kč
nad 27 t do 29 t 28 200 Kč
nad 29 t do 32 t 33 300 Kč
nad 32 t do 36 t 39 300 Kč
nad 36 t 44 100 Kč.

Sazba daně za každý den použití osobního automobilu

Velmi důležité pro zaměstnavatele je ustanovení § 6, odst. 4) zákona, dle kterého činí sazba daně 25 Kč za každý den použití vlastního osobního automobilu zaměstnance nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.

Snížení sazby daně

Sazba daně podle odstavců 1) a 2) § 6 se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci

Nahrávám...
Nahrávám...