dnes je 15.7.2024

Input:

Prováděcí předpisy k zákonu o hospodaření energií

22.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.7 Prováděcí předpisy k zákonu o hospodaření energií

Ing. Bohumil Číhal

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, prošel řadou úprav a na jednotlivé úpravy zákona navazovaly prováděcí právní předpisy. Některé byly dalšími novelami zákona zrušeny a řada z nich je účinná i s aktuálním zněním zákona. Důsledkem tohoto vývoje je, že odkazy uvedené ve starším prováděcím předpisu je třeba vztahovat k verzi zákona, ke které předpis vznikl a konkrétní označení ustanovení identifikovat v rámci aktuálních ustanovení zákona. K základní orientaci odkazů zákona na právní prováděcí předpisy poslouží následující tabulka.

Ustanovení   Nadpis ustanovení   Odstavec, písmeno   Poznámka  
6   Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie   1 a 2    
6a   Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace   1c, 2c   předpis jiného státu Unie  
4b   předpis jiného státu Unie 1)  
3, 5a, 6    
7   Snižování energetické náročnosti budov   1, 2a, 2b, 3, 4a, 4c, 4e, 7, 8, 11    
10b   Vyhláška č. 194/2007 Sb.  
10d   Vyhláška č. 264/2020 Sb.  
7a   Průkaz energetické náročnosti   1c   předpis jiného státu Unie  
1d, 2d, 2e, 3c, 3d, 4c, 4e, 6    
4a/2,   předpis jiného státu Unie 1)  
8   Energetické štítky   1   Vyhláška č. 442/2004 Sb., nebo přímo použitelný předpis Unie 2)  
8a   Ekodesign   1, 2a, 3b, 3d, 3e, 5, 6   Vyhláška č. 442/2004 Sb., nebo přímo použitelný předpis Unie 3)  
9   Energetický audit   1, 7,    
8a/2   zákon č. 18/2004 Sb.  
8c   a podle ČSN ISO 50002  
9b    
9a   Energetický posudek   2a   zákon č. 201/2012 Sb.  
3a/2   zákon č. 18/2004 Sb.  
3b, 5    
4a   předpis jiného státu Unie  
9b   Hospodárné užití energie ústředními institucemi   1a, 1b   přímo použitelný předpisů Unie  
10   Energetický specialista   3   Zákon č. 269/1994 Sb.  
5   Nařízení vlády č. 275/2016 Sb.  
7h, 6, 7d, 7e, 7h, 8, 10, 11    
10a   Odborná zkouška a průběžné vzdělávání energetických specialistů   3, 5    
10b   Udělení a zrušení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a zápis energetického specialisty do seznamu energetických specialistů   2c    
10d   Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů   3   předpis jiného státu Unie 1)  
11   Působnost ministerstva   1i   předpis jiného státu Unie 1)  
12a   Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob   2a až 2c   přímo použitelný předpis Unie  
13c   Státní energetická inspekce   2, 2a až 2c   přímo použitelný předpis Unie  

Poznámky k tabulce:

1) Ministerstvo práce a sociálních věcí je je uznávacím orgánem podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

2) Nařízení EP a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

3) Například Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, Nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2005/32/ES, Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2005/32/ES.

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Účinnost vyhlášky je od 1. 9. 2007.

Vyhláška zapracovává směrnici 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Stanoví požadavky na účinnost užití energie v nově zřizovaných zařízeních pro rozvod tepelné energie a pro vnitřní rozvod tepelné energie a chladu, a na vybavení těchto zařízení tepelnou izolací, regulací a řízením u:

 • parních, horkovodních a teplovodních sítí a sítí pro rozvod teplé vody a chladu včetně přípojek, s výjimkou chladicí vody z energetických a technologických procesů, která odvádí tepelnou energii do okolního prostředí,

 • předávacích nebo výměníkových stanic,

 • zařízení pro vnitřní rozvod tepelné energie, chladu a teplé vody v budovách.

Stanoví způsob zjišťování tepelných ztrát zařízení pro rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné energie, chladu a teplé vody.

Vyhláška se vztahuje na rozvodná tepelná zařízení a vnitřní rozvody tepelné energie a chladu sloužící k dodávkám tepelné energie bytovým objektům nebo společně bytovým objektům, pro technologické účely a pro nebytové prostory.

Vyhláška obsahuje 4 přílohy.

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

Vyhláška je účinná ode dne 1. 9. 2007, od 7. 11. 2014 novelizovaná vyhláškou č. 237/2014 Sb.

Vyhláška zapracovává Směrnici EP a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov a stanoví

 • pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody,

 • měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody,

 • požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov měřicí a indikační technikou a zařízeními regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům,

 • rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie.

Vyhláška obsahuje 3 přílohy.

Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo tuto vyhlášku k provedení ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a § 53 odst. 1b zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

Účinnost od 1. 1. 2013 ve vyhlášeném znění.

Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie pro výstavbu nové výrobny elektřiny nebo tepla nebo pro výrobnu elektřiny nebo tepla, u které se provádí změna dokončené stavby, při kterém dochází k úplné nebo částečné výměně zařízení s dopadem na instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny nebo instalovaný tepelný výkon zdroje tepelné energie

 • při výrobě tepelné energie pro kotle, spalinové kotle a solární kolektory,

 • při výrobě elektřiny pro parní turbosoustrojí s kondenzační turbínou, plynovou turbínu, paroplynové zařízení, spalovací motor,

 • při kombinované výrobě elektřiny a tepla pro vyjmenovaná zařízení.

Minimální účinnost užití energie se v uvedeném případě nestanoví pro výrobny elektřiny nebo výrobny tepla

 • se spalovacími motory do 90 kW,

 • využívající jaderné palivo,

 • využívající odpadní tepelnou energii z chemických procesů,

 • určené jako náhradní nebo nouzové zdroje provozované pouze při řešení mimořádných událost a zdroje sloužící k uvádění výrobny tepla nebo výrobny elektřiny do provozu.

Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie pro splnění nároku na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, nároku na podporu elektřiny vyrobené z druhotných zdrojů a nároku na podporu tepla z obnovitelných zdrojů podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (ve znění zákona č. 382/2021 Sb.) při výrobě tepelné energie pro

 • kotle,

 • technologie při kombinované výrobě elektřiny a tepla do celkového elektrického instalovaného výkonu 7,5 MW. Při jejich instalaci do stávající výrobny tepla však jen do výše odpovídající možnému využití jejího dosavadního tepelného výkonu pro výrobu elektřiny,

 • výrobny tepla využívající geotermální energii s výkonem nad 200 kW.

Při výrobě elektřiny pro technologie při kombinované výrobě elektřiny a tepla.

Vyhláška také stanoví způsob stanovení účinnosti užití energie ve výrobnách elektřiny, výrobnách tepla nebo v kombinované výrobě elektřiny a tepla a četnost vyhodnocování skutečné účinnosti užití energie a její porovnání s hodnotami minimální účinnosti užití energie.

Vyhláška obsahuje 23 příloh.

Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo tuto vyhlášku k provedení ustanovení § 6a Kontrola

Nahrávám...
Nahrávám...