dnes je 15.7.2024

Input:

Novely zákona o hospodaření energií

5.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.8 Novely zákona o hospodaření energií

Ing. Bohumil Číhal

Zákon č. 3/2020 Sb.

Novelou č. 3/2020 Sb. se:

 • zpřesňuje některé definice uvedené v ustanovení § 2 zákona č. 406/2000 Sb. (budova s téměř nulovou spotřebou energie, energetický audit, energetické hospodářství, účinné vytápění a chlazení, chlazení a další),

 • v ustanovení § 4 zpřesňuje způsob zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce,

 • v ustanovení § 5 upravují podmínky a požadavky Státního programu na podporu úspor energie,

 • v Hlavě IV doplňuje:

  • ustanovení § 6a Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace,

  • ustanovení § 7 Snižování energetické náročnosti budov,

 • upravuje v ustanovení § 7a Průkaz energetické náročnosti povinnost viditelného umístění průkazu energetické náročnosti budovy v budovách často navštěvovaných veřejností (dosud se tato povinnost týkala jen budov orgánů veřejné moci),

 • v ustanovení § 9 Energetický audit

  • přesněji vymezuje podniky, které musejí pro svá energetická hospodářství zpracovávat energetický audit,

  • v souladu s požadavky evropských energetických směrnic bude energetický audit vztahován výhradně k energetickému hospodářství vybraných podniků, nikoliv k budovám.

  • umožňuje nahradit energetický audit zavedeným a certifikovaným systémem hospodaření energií (podle ČSN EN ISO 50001),

 • v ustanovení § 10 Energetický specialista upravuje postup udělování oprávnění energetickým specialistům, organizaci a průběh jejich průběžného vzdělávání.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 3/2020 Sb.

 • Zpráva o uplatňování územní energetické koncepce zpracovaná podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však po dobu pěti let od jejího vydání.

 • Průkaz energetické náročnosti zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Energetický audit zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však do 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Naplnění povinnosti zpracovat energetický audit podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, prostřednictvím zavedeného a akreditovanou osobou certifikovaného systému environmentálního řízení podle harmonizované normy upravující systém environmentálního managementu je naplněním povinnosti provést energetický audit podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Energetický specialista, který je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen splnit podmínky průběžného vzdělávání stanovené v § 10a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Energetický specialista, který je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn vykonávat činnost energetického specialisty na základě svého dosavadního oprávnění, pokud splní podmínky průběžného vzdělávání podle bodu 5.

 • Kontroly systémů vytápění, kombinovaných systémů vytápění a větrání, systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání podle § 6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se provádějí od 1. března 2020.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo k provedení ustanovení § 10 Energetický specialista, odst. 6, odst. 7 písm. d), odst. 8 a 10 a ustanovení § 10a Odborná zkouška a průběžné vzdělávání energetických specialistů, odst. 3 a 5 zákona č. 406/200 Sb. vyhlášku č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech. Informaci o této vyhlášce uvádíme v části Prováděcí právní předpisy.

Zákon č. 403/2020 Sb.

Podle doplněného ustanovení § 11 Působnost ministerstva uplatňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a zásadám územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu.

Zákon č. 261/2021 Sb.

Zákon zrušuje ustanovení § 10h Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy zákona č. 406/2000 Sb., týkající se Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podle ustanovení § 10h využívalo Ministerstvo k výkonu působnosti podle tohoto zákona specifikované údaje

 • ze základního registru obyvatel,

 • z informačního systému evidence obyvatel,

 • z informačního systému cizinců.

Údaje vedené v základním registru obyvatel se využívaly z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců pouze pokud byly ve tvaru předcházejícím současný stav. Z poskytovaných údajů bylo možno v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které byly nezbytné ke splnění daného úkolu.

Zákon č. 284/2021 Sb.

Ustanovení § 7 zákona č. 406/2000 Sb. se doplňuje o nový odstavec 9.

Změna způsobu vytápění budovy připojené na soustavu zásobování tepelnou energií může být provedena pouze na základě povolení podle stavebního zákona a za podmínky, že nedojde ke zvýšení její energetické náročnosti; to neplatí, pokud stávající způsob vytápění není možné nadále využívat. Splnění této podmínky dokládá stavebník průkazem energetické náročnosti budov. V případě budovy s více bytovými jednotkami, která je připojena na soustavu zásobování tepelnou energií, lze změnu způsobu vytápění povolit pouze pro celou budovu.

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem 1. července 2023 se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne 1. července 2023.

Rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy a jiná vyjádření vydaná přede dnem 1. července 2023 jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. července 2023, se považují za rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko, souhlas nebo vyjádření podle právních předpisů účinných ode dne 1. července 2023

Zákon č. 362/2021 Sb.

V ustanovení § 7 zákona č. 406/2000 Sb. se doplňují

Nahrávám...
Nahrávám...