dnes je 13.7.2024

Input:

VZOR Č. 1 - Smlouva o dílo o posuzování vlivů na životní prostředí

11.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.7.1.1 VZOR Č. 1 - Smlouva o dílo o posuzování vlivů na životní prostředí

JUDr. Irena Novotná

Vzor
Stáhnout vzor

Číslo SOD objednatele:

Číslo SOD zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

o posuzování vlivů na životní prostředí

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník), podle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a předpisů souvisejících a zákona č. 100/2001 Sb. (o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí), v platném znění a předpisů souvisejících.

ČLÁNEK 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Ředitelství silničního hospodářství

Krasova 455/12

145 05 Praha 4

Jehož jménem jedná: Ing. Jan Kabeláč, ředitel

Za zadavatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Vlasta Jírovcová

ve věcech technických: Ing. Jan Bezooký

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha

číslo účtu: 100-23467875/0200

IČ: 77889988

DIČ: CZ 77889988

Dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel

EIA, s.r.o.

Karmenská 677/12

140 00 Praha

Zastoupený: Ing. Jan Novák, jednatel

Za zpracovatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Jana Hodáčová

ve věcech technických: Ing. Jiří Švehla

Registrován u: Krajský soud, Praha

Spisová značka: oddíl C, vložka 7867

Základní kapitál: 23 000 000 Kč

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Praha

číslo účtu: 345676545/0300

IČ: 89765678

DIČ: CZ 89765678

Dále jen zhotovitel

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je zhotovení dokumentace podle § 8 zákona a posudku podle § 9 zákona na akci „Obchvat Plzeň Jih”.

Rozsah a náležitosti:

Zhotovitel vypracuje dokumentaci a posudek podle příslušných příloh zákonu č. 100/2001 Sb.

ČLÁNEK 3 ODMĚNA, FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena bez DPH: 500 000 Kč

DPH 20 %: 100 000 Kč

Cena s DPH: 600 000 Kč

Slovy: šest set tisíc korun českých

3.2. Způsob určení odměny

Odměna se řídí podle ustanovení § 18 zákona č. 100/2001 Sb. Cenová kalkulace, která je uvedena v příloze 1, je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Platební podmínky

Faktura bude vystavena po řádném skončení a písemném převzetí díla objednatelem.

3.4. Fakturace

Fakturadaňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (zákon o dani z přidané hodnoty).

Faktura je splatná do 60 dnů ode dne doručení na adresu:

EIA, s.r.o.

Karmenská 677/12

140 00 Praha

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.

Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu objednatele.

ČLÁNEK 4 DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Výchozí podklady a údaje k zhotovení díla

Investiční záměr

Termíny předání výchozích podkladů: po podpisu smlouvy

4.2. Způsob provedení díla

Zhotovitel provede dílo samostatně, na vlastní náklad a nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn podle zákona č. 100/2001 Sb. a předpisů souvisejících provádět předmětnou činnost.

4.3. Místo předání díla

EIA, s.r.o.

Karmenská 677/12

140 00 Praha

4.4. Termín plnění

do 22. 11. 2010

4.5. Podmínky provádění díla

Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí v souladu s ust. § 18 zákona č. 100/2001 Sb.

4.6. Zajištění jakosti díla

Dílo musí být provedeno v jakosti podle platných právních předpisů.

4.7. Předání předmětu díla

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli Zápisem o předání a převzetí díla.

4.8. Počet vyhotovení

Zhotovitel předá dílo v počtu 12 ks.

4.9. Vícetisky

Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele dodat vícetisky s předložením cenové kalkulace do 14 dnů po obdržení této výzvy.

ČLÁNEK 5 PŘECHOD VLASTNICKÝCH PRÁV A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Již od zahájení prací je vznikající dílo ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro objednatele. Nebezpečí škody na zhotovované věci však nese až do okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí díla

Nahrávám...
Nahrávám...