dnes je 19.7.2024

Input:

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

10.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.2 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Ing. Bohumír Číhal

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

ČÁST A

I. Identifikační údaje stavby

(název, účel stavby, místo, pokud dochází ke změně parcelního čísla – uvést původní a nové parc. č.)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osob uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon: ...............................................................................................................................

Fax / e-mail: …................................................................................................................................................

Datová schránka: .............................................................................................................................................

Žádá-li více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano □ ne

III. Stavebník jedná

□ samostatně

□ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon: ..............................................................................................................................

Fax / e-mail: …...............................................................................................................................................

Datová schránka: ...........................................................................................................................................

IV. Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba provedena

(označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Stavba byla provedena s nepodstatnými odchylkami od uvedených dokumentů nebo od projektové dokumentace

ne

□ ano (popis a zdůvodnění nepodstatných odchylek a číslo jednací a datum sdělení stavebního úřadu, že je projedná při vydání kolaudačního souhlasu)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

V. Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

VI. U dočasné stavby:

Doba trvání do …............................................................................................................................................

VII. Údaj o zkušebním provozu

Byl proveden □ ne

□ ano

na základě rozhodnutí, které vydal ....................................................................................

dne..................................................pod č.j. …...................................................................

doba jeho trvání .................................................................................................................

V …………...……………………dne……..…....…….

………………………………………………..

podpis

ČÁST B

Přílohy žádosti o vydání kolaudačního souhlasu:

□ 1. Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku; doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby) včetně vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresního místa (viz poznámka).

□ 2. Dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické nebo dopravní infrastruktury

□ 3. Doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

□ 4. Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.

□ 5. Doklady o výsledcích zkušebního provozu, pokud byl prováděn

□ 6. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).

□ 7. U stavby s jaderným zařízením povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvláštního předpisu.

□ 8. Jiné doklady stanovené v povolení stavby.

□ 9. Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci) a sdělení stavebního úřadu, že nepodstatné odchylky projedná při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

□ 10. Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.

□ 11. Certifikát autorizovaného inspektora,

Nahrávám...
Nahrávám...