dnes je 13.7.2024

Input:

Účetní závěrka

2.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.3.1 Účetní závěrka

Ing. Miloslav Netušil

Účetní závěrka

Účetní závěrka účetních jednotek je předmětem druhé části vyhlášky. V souladu s § 2 této vyhlášky zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty, přílohu a může zahrnovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. V rozvaze (bilanci) jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce. Ve výkazu zisku a ztráty jsou pak uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce. Příloha pak vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty. Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek majetku a podává informaci o přírůstcích (příjmech) a úbytcích (výdajích) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v členění na provozní, investiční a finanční činnost v průběhu účetního období. Konečně, přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem položky „A. Vlastní kapitál“ z rozvahy (bilance) a podává informaci uspořádání jeho položek, které vyjadřují jeho celkovou změnu za účetní období.

A. OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY (BILANCE)

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)

Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) je dle přílohy č. 1 k vyhlášce následující:

AKTIVA CELKEM
 1. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
 2. B. Dlouhodobý majetek
 3. B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
  1. Zřizovací výdaje

  2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

  3. Software

  4. Ocenitelná práva

  5. Goodwill

  6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

  7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

 4. B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
  1. Pozemky

  2. Stavby

  3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

  4. Pěstitelské celky trvalých porostů

  5. Základní stádo a tažná zvířata

  6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

  7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

  9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

 5. B.III. Dlouhodobý finanční majetek
  1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

  2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

  3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

  4. Půjčky a úvěry – ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv

  5. Jiný dlouhodobý finanční majetek

  6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

  7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

 6. C. Oběžná aktiva
 7. C.I. Zásoby
  1. Materiál

  2. Nedokončená výroba a polotovary

  3. Výrobky

  4. Zvířata

  5. Zboží

  6. Poskytnuté zálohy na zásoby

 8. C.II. Dlouhodobé pohledávky
  1. Pohledávky z obchodních vztahů

  2. Pohledávky – ovládající a řídicí osoba

  3. Pohledávky – podstatný vliv

  4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

  5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

  6. Dohadné účty aktivní

  7. Jiné pohledávky

  8. Odložená daňová pohledávka

 9. C.III. Krátkodobé pohledávky
  1. Pohledávky z obchodních vztahů

  2. Pohledávky – ovládající a řídicí osoba

  3. Pohledávky – podstatný vliv

  4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

  5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

  6. Stát – daňové pohledávky

  7. Krátkodobé poskytnuté zálohy

  8. Dohadné účty aktivní

  9. Jiné pohledávky

 10. C.IV. Krátkodobý finanční majetek
  1. Peníze

  2. Účty v bankách

  3. Krátkodobé cenné papíry a podíly

  4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

 11. D.I. Časové rozlišení
  1. Náklady příštích období

  2. Komplexní náklady příštích období

  3. Příjmy příštích období

PASIVA CELKEM
 1. A. Vlastní kapitál
 2. A.I. Základní kapitál
  1. Základní kapitál

  2. Vlastní akcie a vlastí obchodní podíly (–)

  3. Změny základního kapitálu

 3. A.II. Kapitálové fondy
  1. Emisní ážio

  2. Ostatní kapitálové fondy

  3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

  4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností

  5. Rozdíly z přeměn společností

  6. Rozdíly z ocenění při změnách společností

 4. A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
  1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

  2. Statutární a ostatní fondy

  3. Jiný výsledek hospodaření minulých let

 5. A.IV. Výsledek hospodaření minulých let
  1. Nerozdělený zisk minulých let

  2. Neuhrazená ztráta minulých let

 6. A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ –/
 7. B. Cizí zdroje
 8. B.I. Rezervy
  1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

  2. Rezerva na důchody a podobné závazky

  3. Rezerva na daň z příjmů

  4. Ostatní rezervy

 9. B.II. Dlouhodobé závazky
  1. Závazky z obchodních vztahů

  2. Závazky – ovládající a řídicí osoba

  3. Závazky – podstatný vliv

  4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

  5. Dlouhodobé přijaté zálohy

  6. Vydané dluhopisy

  7. Dlouhodobé směnky k úhradě

  8. Dohadné účty pasivní

  9. Jiné závazky

  10. Odložený daňový závazek

 10. B.III. Krátkodobé závazky
  1. Závazky z obchodních vztahů

  2. Závazky – ovládající a řídicí osoba

  3. Závazky – podstatný vliv

  4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

  5. Závazky k zaměstnancům

  6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

  7. Stát – daňové závazky a dotace

  8. Krátkodobé přijaté zálohy

  9. Vydané dluhopisy

  10. Dohadné účty pasivní

  11. Jiné závazky

 11. B.IV. Bankovní úvěry výpomoci
  1. Bankovní úvěry dlouhodobé

  2. Krátkodobé bankovní úvěry

  3. Krátkodobé finanční výpomoci

 12. C.I. Časové rozlišení
  1. Výdaje příštích období

  2. Výnosy příštích období

Obsahové vymezení položek rozvahy

Teď se na jednotlivé položky podíváme podrobněji.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Položka „ A. Pohledávky za upsaný základní kapitál“ obsahuje pohledávky za upisovateli, společníky a členy družstva plynoucí z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané nesplacené akcie.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek“ obsahuje zejména zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, s výjimkou goodwillu, a při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost. Dlouhodobým nehmotným majetkem ale nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti a software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí.

Dlouhodobý hmotný majetek

Položka „B.II. Dlouhodobý hmotný majetek“obsahuje podpoložky:

Položka „B.II.1. Pozemky“ obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím.

Položka „B.II.2. Stavby“ obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti stavby (včetně budov), důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace (pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak) a také byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního předpisu.

Položka „B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“ obsahuje:

 1. předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění,

 2. samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce „B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“ se považují za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách.

Dlouhodobý finanční majetek

Položka „B.III Dlouhodobý finanční majetek“ obsahuje především obchodní podíly, půjčky a úvěry a dále poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek - krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého finančního majetku.

Zásoby

Položka „C.I Zásoby“ obsahuje:

položku „C.I.1. Materiál“, která obsahuje:

 1. suroviny, to je základní materiál, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,

 2. pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu,

 3. látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například mazadla, čisticí prostředky,

 4. náhradní díly, včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty,

 5. obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží a

 6. další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění.

Položka „C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary“ pak obsahuje produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem, nedokončené výkony jiných činností, při nichž nevznikají hmotné produkty, a dále odděleně evidované produkty, to je polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

Položka „C.I.3. Výrobky“ obsahuje věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

Podpoložka „C.I.5. Zboží“ pak obsahuje movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Položka obsahuje dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Podpoložka „C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby“ obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení zásob.

Dlouhodobé pohledávky

Položka „C.II. Dlouhodobé pohledávky“ obsahuje pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok a odloženou daňovou pohledávku.

Krátkodobé pohledávky

Položka „C.III. Krátkodobé pohledávky“ obsahuje pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší. Zde najdeme i položku „C.III.6. Stát – daňové pohledávky“, která obsahuje zejména pohledávky z titulu přímých a nepřímých daní a uhrazených daňových záloh. Pokud účetní jednotka podle § 16 odst. 3 zaúčtuje rezervu na daň z příjmů, nevykáže položku „C.III.6. Stát – daňové pohledávky“ v celkové výši, ale sníženou o předpokládanou daň do výše uhrazených záloh na daň z příjmů. Účetní jednotka pak popíše tuto skutečnost v příloze v účetní závěrce.

Krátkodobý finanční majetek

Položka „C.IV. Krátkodobý finanční majetek“ obsahuje:

položku „C.IV.1. Peníze“, která obsahuje zejména peníze v pokladně a ceniny, popřípadě peníze na cestě vztahující se k této položce.

Položka „C.IV.2. Účty v bankách“, která obsahuje hlavně peněžní zůstatky na bankovních účtech, popřípadě peníze na cestě vztahující se k této položce. Pokud banka umožňuje, aby byl ke konci rozvahového dne vykázán pasivní zůstatek u běžného účtu, pak je tento zůstatek obsahem položky „B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry“.

Položka „C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly“ obsahuje zejména cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, nejvýše dvanáct měsíců, dluhové cenné papíry se splatností jeden rok a kratší, u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost držet je do splatnosti, a ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky. Vykazují se zde pak i nakoupené opční listy.

Časové rozlišení

Položka „D.I. Časové rozlišení“ je velmi důležitá a obsahuje tituly časového rozlišení, které mají aktivní zůstatek. Hlediskem pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že jsou současně známy jejich účel (věcné vymezení), částka a období, kterých se týkají.

Položka „D.I.1. Náklady příštích období“ obsahuje výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních období.

Položka „D.I.2. Komplexní náklady příštích období“ obsahuje položky, které se týkají nákladů příštích účetních období a které se souhrnně vztahují k danému účelu.

Položka „D.I.3. Příjmy příštích období“ obsahuje částky účetní jednotkou nepřijaté, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech pohledávek za právnickými a fyzickými osobami.

Základní kapitál

Položka „A.I. Základní kapitál“ obsahuje zapsaný základní kapitál obchodních společností, zapsané i nezapsané kmenové jmění státních podniků, zapsaný i nezapsaný základní kapitál družstev, základní kapitál obchodních společností povinně nezapisovaný. Tato položka obsahuje též u fyzické osoby rozdíl mezi majetkem určeným k podnikání a závazky plynoucími z podnikání při zohlednění účtování o reálných hodnotách v příslušné položce vlastního kapitálu. Položka „A.I.3. Změny základního kapitálu“ pak obsahuje změny základního kapitálu vykazované příslušnými obchodními společnostmi před zápisem změn základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Kapitálové fondy

Položka „A.II. Kapitálové fondy“ obsahuje:

položku „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“ obsahuje rozdíly mezi oceněním majetku a závazků v účetnictví zanikající účetní jednotky nebo části účetní jednotky rozdělované odštěpením a oceněním jmění při přeměně společnosti podle zákona o přeměnách k rozvahovému dni pro ocenění. Pro účely této vyhlášky se rozvahovým dnem pro ocenění rozumí den, k němuž byla sestavena účetní závěrka využitá pro ocenění jmění posudkem znalce pro projekt přeměny společnosti.

Položka „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“ zase obsahuje u nástupnických účetních jednotek rozdíly z rozvahových operací vzniklé například vyloučením vzájemných pohledávek a závazků nebo případné rozdíly plynoucí například z vyloučení aktiv a pasiv, která se v souladu s vyhláškou a zákonem nevykazují. Tato položka neobsahuje rozdíly z rozvahových operací, které souvisejí se změnami ve vlastním kapitálu podle zvláštních právních předpisů.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

Položka „A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku“ obsahuje fondy vytvářené podle obchodního zákoníku, popřípadě stanov, společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy, zakladatelské listiny nebo podle zákona o státním podniku.

Výsledek hospodaření minulých let

Položka „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých

let“ obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně podle § 59 odst. 6 vyhlášky. Dále obsahuje opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Je jasné, že účetní jednotka musí popsat použití položky „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“ v příloze v účetní závěrce.

Rezervy

Položka „B.I. Rezervy“ obsahuje rezervy podle zvláštních právních předpisů,rezervu na důchody a podobné závazky, rezervu na daň z příjmů a ostatní rezervy.

Položka „B.I.2. Rezerva na důchody a podobné

závazky“ se vykazuje, pokud účetní jednotka vytváří tuto rezervu na základě povinnosti vyplácet zaměstnancům důchody nebo podobné požitky uložené jí smlouvou nebo právním předpisem.

Rezerva na daň z příjmů se vykazuje v případě, kdy

okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daně a zaúčtuje se ve výši předpokládané daně. Účetní jednotka uvede položku „B.I.3. Rezerva na

Nahrávám...
Nahrávám...