dnes je 15.7.2024

Input:

Vzorové dokumenty

27.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.1 Vzorové dokumenty

JUDr. Irena Novotná

VZOR č. 1 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Vzor
Stáhnout vzor

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Na základě usnesení zastupitelstva obce Chlum nad Cidlinou ze dne 14. 12. 2007 a usnesení zastupitelstva obce Jinonice ze dne 28. 11. 2007 uzavírají dne 15. 12. 2007 níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

Čl. I
Smluvní strany

1. Obec Chlum nad Cidlinou, se sídlem: Obecní úřad Chlum nad Cidlinou, Na Hranách 50, 675 21 Chlum nad Cidlinou identifikační číslo: 00280 204; Bankovní spojení: KB Jindřichův Hradec č.ú. 4881-812/0100.

zastoupená starostou: Jiřím Kovářem

příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jindřichův Hradec

a

2. Obec Jinonice, se sídlem: Obecní úřad Jinonice, čp. 65 , p. 375 08 Jinonice

identifikační číslo: 00 388 319; Bankovní spojení KB Jindřichův Hradec č. ú. 7221711/0100.

zastoupená starostou: Jiřím Syrovým 724 188 958

příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Jindřichův Hradec

Čl. II
Předmět smlouvy

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány obce Chlum nad Cidlinou namísto orgánů obce Jinonice vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonem orgánům obci Jinonice v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy bude starosta obce Chlum nad Cidlinou místně příslušným správním orgánem v řízení ve správním obvodu obce Jinonice, dle článku III. této veřejnoprávní smlouvy.

Čl. III
Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Starosta obce Chlum nad Cidlinou bude vykonávat ve správním obvodu obce Jinonice přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném § 8, 9 a 76 odst. 1 a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , ve znění pozdějších předpisů a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., k provedení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Čl. IV
Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne obec Jinonice ze svého rozpočtu obci Chlum nad Cidlinou dohodnutou úhradu ve výši 500 Kč (slovy pět set Kč) za každé řešené rozhodnutí, spadající do správního obvodu obce Jinonice.

Fakturu na úhradu vystaví obec Chlum nad Cidlinou do 15 dnů po vystavení rozhodnutí.

Čl. V
Společná ustanovení

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.

 2. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

 3. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých obecních úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

 4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží obec Chlum nad Cidlinou, jeden obec Jinonice a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží krajský úřad spolu se žádostí a souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

 5. Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva obce Chlum nad Cidlinou, usnesení zastupitelstva obce Jinonice a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

 6. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany poslední měsíc příslušného čtvrtletí. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvého dne následujícího čtvrtletí.

Jinonice 15. 12. 2007    Chlum nad Cidlinou dne 15. 12. 2007 
     
Kulaté razítko obce:    Kulaté razítko obce: 
     
Jiří Syrový v.r.    Jiří Kovář v.r. 
starosta obce Jinonice    starosta obce Chlum nad Cidlinou 

Vyvěšeno dne 6. 1. 2007

Sňato:


VZOR Č. 2 PŘÍKLAD NÁVRHU NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Vzor
Stáhnout vzor

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby

Navrhovatel a stavebník

zastoupený

NAVRHUJE

Úřadu městské části Brno-Líšeň, odboru stavebnímu, majetkovému a investičnímu, Koliště 5, 602 00 Brno jako správnímu orgánu ve smyslu § 161 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

uzavření veřejnoprávní smlouvy ve smyslu § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon) o provedení

stavby

na pozemku p. č.

V katastrálním území

Navrhovatel současně projevuje svou vůli být tímto návrhem vázán v případě jeho přijetí ve smyslu § 163 odst. 1 správního řádu.

Dotčené orgány ve smyslu § 116 stavebního zákona s uzavřením veřejnoprávní smlouvy vyslovily souhlas.

Přílohy návrhu:

 1. Projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení

 2. Plán kontrolních prohlídek stavby
 3. Závazná stanoviska dotčených orgánů
 4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 5. Souhlasy osob s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, které by byly účastníky řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu ve smyslu § 161 odst. 1 správního řádu


V …...................... dne …............

podpis navrhovatele


VZOR Č. 3 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY

Vzor
Stáhnout vzor

V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 a 5, § 78a a § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a v souladu s ustanovením § 159an. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)


uzavírají


..........................................................., STAVEBNÍ ÚŘAD


sídlo: .......................................................................................................................................

IČ: ...........................................................................................................................................

DIČ: CZ00000000

ID datové schránky: x0x0xxx - ................................................

zastoupen:  .........................................., vedoucí(m) stavebního úřadu
(dále jen „stavební úřad“

na straně jedné


a


.............................................................., STAVEBNÍK

sídlo: .......................................................................................................................................

IČ: ...........................................................................................................................................

DIČ: CZ00000000

ID datové schránky: x0xxx0x - ................................................

zastoupen: ....................................................................., ředitelem/statutárním zástupcem


(dále jen „stavebník“)
na straně druhé

tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY

„..................................................................................................................................“

(DÁLE JEN „SMLOUVA“)

ČLÁNEK 1 PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

 1. 1.1. Prohlášení stavebního úřadu

  Stavební úřad prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. f) a v souladu s ustanovením § 92 v souběhu s ustanovením § 115 stavebního zákona místně a věcně příslušným správním orgánem, oprávněným uzavřít smlouvu nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby.

 2. 1.2. Prohlášení žadatele/stavebníka

  Stavebník prohlašuje, že je vlastníkem níže identifikovaných pozemků (a staveb) a je oprávněn k uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující rozhodnutí o umístění a povolení stavby.

 3. 1.3. Osoby dotčené smlouvou (třetí strany smlouvy) – přehled/soupis

  1.3.1. dotčené správní orgány, které vydaly svá (závazná) stanoviska, a to

  1. orgán péče o veřejné zdraví (hygienu) humánní a veterinární;

  2. orgán péče o přírodu a krajinu a přírodní složky životního prostředí: půda, lesy, nerosty, vodní zdroje, ovzduší;

  3. orgán památkové péče;

  4. orgán péče o infrastrukturu dopravní – silniční/drážní/civilní letectví);

  5. orgán péče o infrastrukturu technickou – vodohospodářství/energetika/elektronické komunikace/požární ochrana;

  6. orgán péče o veřejnou bezpečnost – krizové řízení a civilní ochrana;

  1.3.2. dotčené osoby, které by jinak byly účastníky řízení a které vydaly svá souhlasná vyjádření, a to

  1. obec .............................................;

  2. vlastníci sousedních pozemků/staveb, a to

   1. .............................................................................................;

   2. .............................................................................................;

   3. .............................................................................................;

   4. .............................................................................................;

   5. .............................................................................................;

  3. další dotčení vlastníci, a to

   1. .............................................................................................;

   2. .............................................................................................;

   3. .............................................................................................;

   4. .............................................................................................;

   5. .............................................................................................;

  4. osoby, jejichž účast v řízení stanovuje zvláštní právní předpis (občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti), a to

   1. ............................................................................................;

   2. ............................................................................................;

   3. ............................................................................................;

   4. ............................................................................................;

   5. ...........................................................................................;

  5. dotčení vlastníci a správci sítí dopravní a technické infrastruktury, a to

   1. pozemní komunikace (silniční) .............................................;

   2. dráhy ...................................................................................;

   3. civilní letectví .......................................................................;

   4. vodohospodářství .................................................................;

   5. energetika (elektro/plyn/teplo) .............................................;

   6. elektronické komunikace (spoje) ..........................................;

   7. veřejné osvětlení .................................................................;

   8. (ostatní) .............................................,.................................;

závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření jsou uvedena výčtem v článku 5 a jsou přílohou této smlouvy.


ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. 2.1. Identifikační údaje o umísťované a povolované stavbě

  Smluvní strany této smlouvy sjednávají, že na pozemcích parc. č. 0000/0, 0000/0, 0000/0, 0000/0, 0000/0, 0000/0, 0000/0, 0000/0, 0000/0, 0000/0 v katastrálním území ................................................., obce ..................................................... [popřípadě s dalším místním určením] se umísťuje a povoluje stavba ................................................................................................................................................“.

 2. 2.2. Obsah a rozsah umísťované a povolované stavby

  2.2.1. Umísťovaná a povolovaná stavba bude obsahovat:

  2.2.1.1. objekty stavební:

  1. domy .........................................................................................................................;

   • domy s garáží a technickým vybavením se samostatným nadzemním vjezdem

   • související stavby pomocné/doplňkové ....................................................................;

  2. připojení na pozemní komunikace ................................................................................;
  3. přípojky technických sítí ..............................................................................................;

  2.2.1.2. objekty stavební liniové:

  1. .................................................................................................... (pozemní komunikace);

  2. ..................................................................... (uliční řady a přípojky technické infrastruktury);

  3. ................................................................................................. (přeložky technických sítí);

  4. ............................................................................................. (osvětlení veřejné a areálové);

  5. ........................................................................................ (jiné případy stavebních objektů);

  2.2.1.3. objekty nestavební (zahradní a krajinné úpravy):

  1. terénní a sadové úpravy (zeleň) .................................................................................................;

  2. ..................................................................................................................................;

  3. ...................................................................................................................................

  1. 2.2.2. Stavba bude provedena podle dokumentace v souladu s § 86 odst. 5 a § 110 odst. 4 řádně ověřené/autorizované autorem/projektantem ing. arch. / ing. .................................... (č.a. 000000/ČKA/ČKAIT), jak je zakreslena v situačním výkresu na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1 000 a v situačním výkresu v měřítku 1:500, ověřeném v souladu s § 92 odst. 4 a § 115 odst. 3 SZ stavebním úřadem, které jsou přílohou této smlouvy.


ČLÁNEK 3 PODMÍNKY UMÍSTĚNÍ, POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

 1. 3.1 Základní územní a architektonicko-stavební náležitosti stavby včetně podmínek památkové ochrany
  1. 3.1.1 Umísťuje se a povoluje stavba podle dokumentace zpracované a ověřené v souladu s ustanovením § 86 odst. 5 a § 110 odst. 4 SZ projektanty/autory návrhu, dokumentace a projektu ................................................................ (ČKA/ČKAIT 00000) a dalšími oprávněnými osobami,
  2. 3.1.2 .................................................................................................................................

   [určující znaky stavby/souboru staveb včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti];

  3. 3.1.3 .................................................................................................................................

   [určující znaky staveb doplňkových ke stavbě hlavní včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti].

 2. 3.2 Terénní a parkové úpravy (zeleň) a podmínky ochrany přírody a krajiny
  1. 3.2.1 ..............................................................................................................................

   [určující znaky terénních úprav včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS];

  2. 3.2.2 ..............................................................................................................................

   [určující znaky parkových úprav včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti].

 3. 3.3 Doprava a dopravní vybavenost včetně napojení stavby na veřejné pozemní komunikace (popřípadě souvislost s dalšími dopravními subsystémy- drážní, civilní letecká, vnitrozemská vodní)
  1. 3.3.1 ..............................................................................................................................

   [určující znaky řešení dopravy včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti];

  2. 3.3.2 ..............................................................................................................................

   [určující znaky řešení dopravy v klidu včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti].

 4. 3.4 Technická infrastruktura a technická vybavenost včetně napojení stavby na sítě technického vybavení území
  1. 3.4.1 ..............................................................................................................................

   [určující znaky zásobování vodou a odkanalizování včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti];

  2. 3.4.2 ..............................................................................................................................

   [určující znaky zásobování energiemi /elektřina silnoproudá a slaboproudá+plyn+teplo+jiné/ včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti];

  3. 3.4.3 ..............................................................................................................................

   [určující znaky odpadového hospodaření včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti];

  4. 3.4.4 ..............................................................................................................................

   [určující znaky ostatních subsystémů včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti].

 5. 3.5 Podmínky pro zpracování navazující projektové dokumentace pro provedení stavby a doložení závazných stanovisek nezbytných pro provádění stavby

  Oprávněné osobě projektanta – architektovi/inženýrovi pro pozemní stavby ........................................... (vedené na seznamu autorizovaných architektů pod č.a. 00000/ČKA // inženýrů pod č.a. 000000/ČKAIT) se k řádně autorizované dokumentaci ukládá pro navazující stupeň dokumentace pro provádění stavby upřesnit/doplnit/specifikovat/....

  3.5.1 .............................................................................................................................;

  3.5.2 .............................................................................................................................;

  3.5.3 .............................................................................................................................;

  3.5.4 .............................................................................................................................;

  3.5.5 .............................................................................................................................;

  3.5.6 součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude detailní řešení ..............

 6. 3.6 Koordinační podmínky pro provedení stavby a uvedení stavby do provozu a užívání / podmínky pro zkušební provoz
  1. 3.6.1 ..............................................................................................................................

   [koordinace s jinými vydanými rozhodnutími];

  2. 3.6.2 ..............................................................................................................................

   [koordinace s jinými stavbami].

  3. 3.6.3 ..............................................................................................................................

   [požadavky pro kolaudaci a uvedení stavby do provozu a užívání / včetně požadavků a podmínek zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby].

 7. 3.7. Harmonogram kontrolních prohlídek stavby
  1. 3.7.1 Pro provedení kontrolních prohlídek stavby se v souladu s ustanovením § 18q vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., v souladu s dokumentací, podmínkami stanovenými ve shora citovaném územním rozhodnutí a podmínkami stanovenými v závazných stanoviscích vydaných do řízení dotčenými správními orgány, ukládá oznámit postupem podle bodu 3.7.2 tyto skutečnosti:
   1. předání a převzetí staveniště ...............................................................................

   2. kontrola správnosti vytyčení stavby (v součinnosti s dotčeným správním orgánem .......................) a ve lhůtě ..........................................................................................................................................................................................................

    [zejména kontrola polohového a výškového osazení, kontrolní výškové a směrové zaměření objektu];

   3. kontrola v rámci přejímky základové spáry (v součinnosti s dotčeným správním orgánem ............) a ve lhůtě .......................................................................................................................................................................................................

    [zejména zahrnuje kontrolu po realizaci výkopových prací, kontrolu složení a kvality základové půdy, posouzení naplnění předpokladů z geologického průzkumu, a to zemní práce, zatřídění zemin; konstrukce do úrovně základové spáry; násypy a podsypy; polohové a výškové zaměření základů; provedení betonářské výztuže; pevnost betonu monolitických konstrukcí v tlaku];

   4. kontrola úrovně hladiny spodní vody a opatření proti jejímu působení na spodní stavbu (v součinnosti s dotčeným správním orgánem ...................................) a ve lhůtě

Nahrávám...
Nahrávám...