dnes je 19.7.2024

Input:

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

9.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

JUDr. František Nováček, DESS

Ustanovení § 103 SZ, stejně jako v předchozí úpravě zákona, uvádí přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací (dále budou v textu pro zjednodušení uváděny jen stavby), které nevyžadují stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu. I když to zákon výslovně neuvádí, stavební povolení ani ohlášení nebude třeba ani pro změny těchto staveb, pokud zůstane zachován jejich charakter, a to vč. rozměrových údajů uvedených v zákoně.

Seznam staveb nepodléhajících úkonům vůči stavebnímu úřadu je poměrně obsáhlý a obsahuje podrobné údaje, kterými se jednotlivé stavby pro daný účel charakterizují. V tom spočívá určité nebezpečí pro stavebníky, resp. nutnost pečlivě a správně tyto údaje posoudit a dodržet, pokud budou některou z uvedených staveb realizovat. Nejistota stavebníků, pokud nejsou odborníky v dané oblasti, může například vznikat při hodnocení údaje o výšce nebo zda se jedná o podzemní podlaží apod. V pochybnostech lze doporučit konzultaci na stavebním úřadu, popř. požádat jej o vyjádření. Avšak, jak bude dále uvedeno, skutečnost, že tyto stavby nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, ještě neznamená, že nevyžadují jiný úkon podle stavebního zákona. Předně si ale připomeňme, kterých staveb, terénních úprav a zařízení se to podle  § 103 odst. 1 stavebního zákona týká. Ustanovení tohoto paragrafu nejprve odkazuje na již popsané stavby, které jsou uvedeny v předchozích ustanoveních zákona. Jedná se o stavby uvedené v ust. § 79 odst. 2 a dále o terénní úpravy uvedené v ust. § 80 odst. 3 písm. a) či úpravy pozemků uvedené v ust. § 80 odst. 3 písm. e), které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Stávající znění § 79 odst. 2 zákona bylo změněno, a to takto:

  • - v písm. c) byly doplněny body seismické monitorovací sítě
  • - v písm. f) bylo doplněno oplocení do výšky 2 m
  • - v písm. o) byl text rozšířen o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení
  • - písm. p) bylo rozšířeno o stavby bazénu do 40m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území, nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku a jeho související technické zařízení
  • - u písm. s) byla vypuštěna slova …se nemění její trasa
  • - nově bylo doplněno písm. t), které uvádí prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů.

Ustanovení § 80 odst. 3 písm. e) ale obsahuje výjimku, která spočívá v rozšíření omezení dopadu obsahu znění odst. 3, který se nyní nevztahuje i na záměry, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

V dalších ustanoveních znění § 103 doznává změn zejména v odst. 1 písm. e), ve kterém bylo podstatným způsobem změněno zejména znění bodu 2.

Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují

a) stavby a zařízení

1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 mzastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení

2. stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení, stavby pro zemědělství nad 60m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom a nadzemním podlaží, nepodsklepené, stavební povolení ani ohlášení nevyžadují, ledaže se jedná o stavby pro ustájení zvířat nebo chovatelství anebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv)

3. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 ma do 5 m výšky podsklepené max. do 3 m

4. stavba bazénu (objevuje jak v ustanovení § 79 odst. 2 písm. p), kde je definována jak svou velikostí, tak i odstupovou vzdáleností od sousedních pozemků (bazén těchto parametrů nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas), tak i v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 18 – bazén nebo skleník, včetně souvisejícího technického zařízení (nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení).

5. skleníky do 40 mzastavěné plochy a do 5 m výšky; bez podsklepení

6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 mzastavěné plochy a do 4 m výšky.

b) Technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to:

1. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy;

2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;

3. povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;

4. zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy;

5. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin;

6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;

7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa;

8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m.

U staveb vedení sítí (elektrotechnických komunikací, distribučních soustav v elektroenergetice, plynárenství a tepelných vedení) se jedná pouze o výstavbu sítí, s výjimkou budov.

c) Stožáry, antény a jiná zařízení, a to:

1. konstrukce chmelnic, vinic a sadů;

2. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m;

3. sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení do celkové výšky 1,5 m;

Nahrávám...
Nahrávám...