dnes je 10.6.2023

Input:

172/2016 Sb., Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 172/2016 Sb., Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném k 1.1.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2016
o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
471/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 2, § 3, § 4 a § 5
335/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 2, § 3, § 4 a § 5
475/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2, § 3, § 4 a § 5
Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a)  finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky,
b)  částky pro účely možnosti vyčlenění jednotlivé části veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.
§ 2
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
(1)  Není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
a)  3 653 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon”); to neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v případech uvedených v písmeni b) bodě 1,
b)  5 610 000 Kč pro zadavatele podle
1.  § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze k tomuto nařízení,
2.  § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,
3.  § 4 odst. 2 zákona, nebo
4.  § 4 odst. 5 zákona.
(2)  Finanční limit pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky nebo pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 11 247 000 Kč.
§ 3
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby
(1)  Není-li v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby
a)  3 653 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona,
b)  5 610 000 Kč pro zadavatele podle
1.  § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,
2.  § 4 odst. 2 zákona, nebo
3.  § 4 odst. 5 zákona.
(2)  Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby v případě sektorové veřejné zakázky nebo v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 11 247 000 Kč.
(3)  Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky, která je koncesí na služby, činí 140 448 000 Kč.
(4)  Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby, u které více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona, činí 19 572 000 Kč, s výjimkou
a)  sektorové veřejné zakázky na služby, u které činí 26 096 000 Kč,
b)  koncese na služby, u které činí 140 448 000 Kč.
§ 4
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 140 448 000 Kč.
§ 5
Částka pro účely možnosti vyčlenění části veřejné zakázky
Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky podle § 18 odst. 3 zákona, činí
a)  2 087 000 Kč v případě dodávek nebo služeb,
b)  26 096 000 Kč v případě stavebních prací.
§ 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Šlechtová v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
Seznam výrobků podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1
 
Kapitola 25:
Sůl, síra, zeminy a kameny, sádra, vápno a cement
Kapitola 26:
Rudy kovů, strusky a popely
Kapitola 27:
Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace, živičné látky, minerální vosky
 
s výjimkou:
 
27.10: speciální pohonné látky
Kapitola 28:
Anorganické chemikálie, anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů
 
s výjimkou:
 
28.09: výbušniny
 
28.13: výbušniny
 
28.14: slzné plyny
 
28.28: výbušniny
 
28.32: výbušniny
 
28.39: výbušniny
 
28.50: toxické výrobky
 
28.51: toxické výrobky
 
28.54: výbušniny
Kapitola 29:
Organické chemikálie
 
s výjimkou:
 
29.03: výbušniny
 
29.04: výbušniny
 
29.07: výbušniny
 
29.08: výbušniny
 
29.11: výbušniny
 
29.12: výbušniny
 
29.13: toxické výrobky
 
29.14: toxické výrobky
 
29.15: toxické výrobky
 
29.21: toxické výrobky
 
29.22: toxické výrobky
 
29.23: toxické výrobky
 
29.26: výbušniny
 
29.27: toxické výrobky
 
29.29: výbušniny
Kapitola 30:
Farmaceutické výrobky
Kapitola 31:
Hnojiva
Kapitola 32:
Tříselné nebo barvířské výtažky, taniny a jejich deriváty, barviva, pigmenty a jiné barvicí látky, nátěrové barvy a laky, tmely, plnidla a těsnící hmoty, inkousty
Kapitola 33:
Vonné silice a pryskyřice, voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky
Kapitola 34:
Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky, připravené vosky, leštící nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty a „dentální vosky”
Kapitola 35:
Albuminoidní látky, klihy, enzymy
Kapitola 37:
Fotografické nebo kinematografické zboží
Kapitola 38:
Různé chemické výrobky
 
s výjimkou:
 
38.19: toxické výrobky
Kapitola 39:
Umělé pryskyřice, plasty, étery celulózy a estery celulózy, výrobky z nich
 
s výjimkou:
 
39.03: výbušniny
Kapitola 40:
Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis a výrobky z nich
 
s výjimkou:
 
40.11: neprůstřelné pneumatiky
Kapitola 41:
Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně
Kapitola 42:
Kožené zboží, sedlářské a řemenářské výrobky, cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky, výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)
Kapitola 43:
Kožešiny a umělé kožešiny, výrobky z nich
Kapitola 44:
Dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí
Kapitola 45:
Korek a korkové výrobky
Kapitola 46:
Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů, košíkářské a proutěné výrobky
Kapitola 47:
Materiály pro výrobu papíru
Kapitola 48:
Papír, kartón a lepenka, výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky
Kapitola 49:
Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu, rukopisy, strojopisy a plány
Kapitola 65:
Pokrývky hlavy a jejich části a součásti
Nahrávám...
Nahrávám...