dnes je 9.6.2023

Input:

31/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění účinném k 1.7.2018

č. 31/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění účinném k 1.7.2018
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 10. ledna 2001
o řidičských průkazech a o registru řidičů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
154/2003 Sb.
(k 27. 5. 2003)
mění, celkem 11 novelizačních bodů včetně příloh
177/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, celkem 23 novelizačních bodů, včetně příloh
194/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění, celkem 12 novelizačních bodů, včetně příloh
27/2012 Sb.
(k 10.2.2012)
mění úvodní větu vyhl. a vkládá § 18a
243/2012 Sb.
(k 19.1.2013)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
1/2014 Sb.
(k 7.1.2014)
mění přílohy; nová přechodná ustanovení
9/2015 Sb.
(k 1.2.2015)
mění § 15c a přílohu č. 9c
43/2015 Sb.
(k 27.3.2015)
mění § 2, § 3, § 6, § 7 a přílohu č. 4; vkládá nový § 18b; ruší § 4, § 5, § 8
43/2015 Sb.
(k 1.1.2018)
změna neprovedena, ustanovení o změně přílohy č. 2 bylo zrušeno vyhl. č. 456/2017 Sb.
75/2016 Sb.
(k 14.3.2016)
mění § 17 a § 18a; vkládá § 18c a přílohu č. 11; ruší § 15b a přílohu č. 9b
75/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění přílohu č. 5; nové přechodné ustanovení
456/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
456/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 1 odst. 4 a přílohu č. 1
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 87a odst. 9, § 104 odst. 5, § 105 odst. 5, § 106 odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst. 6, § 111 odst. 9, § 113 odst. 9, § 115 odst. 8, § 122 odst. 2 a § 125j odst. 3 zákona:
ČÁST PRVNÍ
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
§ 1
Řidičský průkaz České republiky
(1)  Řidičský průkaz České republiky5) (dále jen „řidičský průkaz”) je dokument o rozměrech 54 x 86 mm.
(2)  Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 4 jsou uvedeny v českém jazyce, čitelně, velkým tiskacím písmem latinské abecedy a arabskými číslicemi. Údaje o označení, titulu a vědecké hodnosti držitele řidičského průkazu a o názvu úřadu, který řidičský průkaz vydal, mohou obsahovat rovněž malá tiskací písmena. Podpis držitele řidičského průkazu odpovídá podpisu, který byl vyhotoven vlastní rukou žadatele o vydání řidičského průkazu.
(3)  Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden
a)  nápis „ČESKÁ REPUBLIKA”,
b)  rozeznávací značka České republiky „CZ”, vytištěná v bílé barvě v modrém obdélníku, který je umístěn v kruhu dvanácti žlutých hvězd,
c)  nápis „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ”,
d)  nápis „VZOR EVROPSKÉ UNIE” v českém jazyce a slova „řidičský průkaz” v jazycích členských států Evropské unie (dále jen „členský stát”) podle přílohy č. 6, která jsou vytištěna v růžové barvě a tvoří podklad přední strany řidičského průkazu.
(4)  Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:
1.  příjmení držitele řidičského průkazu,
2.  jméno, popřípadě jména, popřípadě titul držitele řidičského průkazu,
3.  datum a místo narození držitele řidičského průkazu,
4a.  datum vydání řidičského průkazu,
4b.  datum platnosti řidičského průkazu,
4c.  název úřadu, který řidičský průkaz vydal,
4d.  rodné číslo držitele řidičského průkazu, pokud bylo přiděleno,
5.  série a číslo řidičského průkazu,
6.  fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka držitele řidičského průkazu,1)
7.  podpis držitele řidičského průkazu,
 
9.  skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit.
(5)  Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:
9.  skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit,
10.  datum vzniku řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel, které se uvádí v pořadí s uvedením dne, měsíce a roku (ve formátu DD.MM.RR); toto datum se uvádí v každém řidičském průkazu nově vydaném jeho držiteli z důvodu výměny řidičského průkazu nebo v duplikátu řidičského průkazu vydaném z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,
11.  datum ukončení platnosti řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel (ve formátu DD.MM.RR),
12.  záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a profesní způsobilosti řidiče uvedený harmonizovaným kódem podle § 11 a národním kódem podle § 11a,
13.  záznam informací významných pro správu řidičského průkazu provedený hostitelským členským státem,
14.  jiné záznamy.
(6)  Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je vyhrazeno místo pro datový čip.
(7)  Jako datum vydání řidičského průkazu podle odstavce 4 číselný kód 4a se uvádí datum podání žádosti o vydání řidičského průkazu (§ 12).
(8)  Vzor řidičského průkazu je uveden v příloze č. 1.
§ 2
Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou
(1)  Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou je stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky. Údaje se do mezinárodního řidičského průkazu zapisují způsobem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968).
(2)  Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou je stanoven v příloze č. 3 této vyhlášky. Údaje se do mezinárodního řidičského průkazu zapisují způsobem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).
§ 3
Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem
(1)  Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) se posuzuje podle přílohy č. 7 této Úmluvy.
(2)  Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) se posuzuje podle přílohy č. 10 této Úmluvy.
§ 4
(zrušen vyhl. č. 43/2015 Sb. k 27.3.2015)
§ 5
(zrušen vyhl. č. 43/2015 Sb. k 27.3.2015)
§ 6
(1)  Údaj o uložení trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo údaje o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností na vnitřní stranu třetího dílu obálky mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem podle § 3 do kolonky „Vyloučení”.
(2)  Skutečnosti podle odstavce 1 oznamuje obecní úřad obce s rozšířenou působností orgánu cizího státu, který mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle odstavce 1 vydal, zasláním kopie pravomocného rozhodnutí prostřednictvím Ministerstva dopravy.
§ 7
Řidičský průkaz vydaný cizím státem
(1)  Náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) se posuzují podle přílohy č. 6 této Úmluvy.
(2)  Náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) se posuzují podle přílohy č. 9 této Úmluvy.
§ 8
(zrušen vyhl. č. 43/2015 Sb. k 27.3.2015)
§ 9
(zrušen vyhl. č. 243/2012 Sb. k 19.1.2013)
§ 10
(zrušen vyhl. č. 243/2012 Sb. k 19.1.2013)
§ 10a
Podmínky uznávání řidičských oprávnění ostatních cizích států za účelem výměny řidičského průkazu
(1)  Řidičský průkaz vydaný cizím státem, který svým provedením neodpovídá požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), lze vyměnit za řidičský průkaz, jestliže vydávající stát není členským státem a je uveden v příloze č. 6a a držitel tohoto řidičského průkazu pobývá na území České republiky na základě dlouhodobého víza.
(2)  Za úřední překlad se pro účely výměny řidičského průkazu podle odstavce 1 považuje i platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem. Skupiny řidičského oprávnění, které budou zapsány do řidičského průkazu v případě, že jako úřední překlad je předložen platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem, odpovídají rozsahu skupin řidičského oprávnění zapsaných v mezinárodním řidičském průkazu.
(3)  Způsob a rozsah přepisu skupin řidičského oprávnění do řidičského průkazu, nejde-li o případy podle odstavce 2, je uveden v příloze č. 6a. K omezení řidičského oprávnění cizího státu, které svým vymezením neodpovídá § 80a zákona, se použije příslušný harmonizovaný kód podle § 11 nebo národní kód podle § 11a.
§ 11
Harmonizované kódy
(1)  V řidičském průkazu se uvádějí harmonizované kódy pod číselným označením 01 až 99, kterými se zaznamenávají podmínky a omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče a další administrativní záležitosti.
(2)  Seznam harmonizovaných kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části I přílohy č. 5.
§ 11a
Národní kódy
(1)  V řidičském průkazu se dále uvádějí národní kódy pod číselným označením 100 a vyšším, kterými se zaznamenávají některé další podmínky a omezení řidičského oprávnění a další administrativní záležitosti.
(2)  Seznam národních kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části II přílohy č. 5.
§ 12
Žádost o řidičské oprávnění, vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
(1)  Vzor žádosti o řidičské oprávnění a žádosti o vydání řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7.
(2)  Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění se vypisuje rukou nebo strojem.V kolonce důvod žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu uvede žadatel státy, ve kterých hodlá řídit motorové vozidlo. Na základě žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností vypíše mezinárodní řidičský průkaz buď podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), nebo podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), a to podle státu, ve kterém žadatel bude mezinárodní řidičský průkaz užívat.
(3)  Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 7a.
§ 13
Nakládání s tiskopisy řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
(1)  Ministerstvo dopravy vede evidenci tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.
(2)  Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vedou evidenci přidělených tiskopisů řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů.
(3)  Evidence podle odstavců 1 a 2 je vedena chronologicky podle evidenčních čísel přidělených tiskopisů a může být vedena i prostředky výpočetní techniky.
§ 14
Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
(1)  Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená obecní úřad obce s rozšířenou působností v evidenční kartě řidiče.
(2)  Odevzdaný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který je neplatný nebo jehož platnost skončila, jakož i řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, který již nebude možné vrátit osobě, na jejíž jméno je vystaven, se znehodnotí odstřižením pravého horního rohu.
(3)  Do seznamu, který tvoří přílohu skartačního protokolu, obecní úřad obce s rozšířenou působností při odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu zaznamená následující údaje:
a)  jméno a příjmení držitele odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu,
b)  rodné číslo držitele podle písmene a); pokud držiteli nebylo rodné číslo přiděleno, uvádí se datum jeho narození,
c)  sérii a evidenční číslo odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu a datum jeho odevzdání,
d)  sérii, evidenční číslo a datum vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.
(4)  Podle odstavců 2 a 3 obecní úřad obce s rozšířenou působností nepostupuje v případech,
a)  kdy mu byl předán nalezený řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz,
b)  kdy důvodem neplatnosti odevzdaného řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je pouze pozbytí řidičského oprávnění v důsledku pravomocně uloženého trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel nebo v důsledku dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení.
(5)  Vzor dokladu o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu je uveden v příloze č. 8.
§ 15
Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
Vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9.
§ 15a
Náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu
(1)  Potvrzení o zadržení řidičského průkazu se vyhotovuje v českém jazyce a obsahuje
a)  označení útvaru Policie České republiky (dále jen „policie”), jehož je policista, který řidičský průkaz zadržel, příslušníkem,
b)  jméno, příjmení a adresu pobytu držitele zadrženého řidičského průkazu,
c)  rodné číslo držitele zadrženého řidičského průkazu, pokud mu bylo přiděleno, jinak datum jeho narození,
d)  číslo a datum vydání zadrženého řidičského průkazu a označení úřadu, který zadržený řidičský průkaz vydal,
e)  důvod zadržení řidičského průkazu, včetně stručného popisu skutku, na jehož základě došlo k zadržení řidičského průkazu, s označením místa a času spáchání tohoto skutku,
f)  poučení o důsledku zadržení řidičského průkazu,
g)  datum vystavení potvrzení o zadržení řidičského průkazu a podpis policisty, který řidičský průkaz zadržel,
h)  vyjádření držitele zadrženého řidičského průkazu, chce-li se k zadržení řidičského průkazu vyjádřit,
i)  podpis držitele zadrženého řidičského průkazu, případně policistou učiněnou poznámku, že se držitel zadrženého řidičského průkazu odmítl podepsat.
(2)  Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu je uveden v příloze č. 9a.
§ 15b
(zrušen vyhl. č. 75/2016 Sb. k 14.3.2016)
§ 15c
(zrušen vyhl. č. 9/2015 Sb. k 1.2.2015)
§ 16
(zrušen 154/2003 Sb. k 27.5.2003)
ČÁST DRUHÁ
REGISTR ŘIDIČŮ A CENTRÁLNÍ REGISTR ŘIDIČŮ
§ 17
Registr řidičů
(1)  Registr řidičů obsahuje evidenční karty řidičů a spisy řidičů.
(2)  Evidenční karta řidiče obsahuje
a)  osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu,
b)  údaje o skupinách vozidel, které je řidič oprávněn řídit,
c)  údaje o vydaných řidičských průkazech,
d)  údaje o vydaných mezinárodních řidičských průkazech,
e)  údaje o řidičských průkazech vydaných výměnou za řidičské průkazy vydané cizím státem nebo za řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,
f)  údaje o odevzdaných řidičských průkazech a mezinárodních řidičských průkazech,
g)  údaje o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
h)  údaje o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich vrácení,
i)  údaje o zrušení podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění,
j)  údaje o vzdání se řidičského oprávnění pro skupinu nebo skupiny vozidel,
k)  údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky,
l)  údaje o vydaných řidičských průkazech za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné,
m)  údaje o vydaných řidičských průkazech za ztracené, odcizené, zničené nebo poškozené řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,
n)  údaje o dosažených bodech v bodovém hodnocení řidičů a o započtení a odečtení bodů,
o)  údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,
p)  údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu vydaného jiným členským státem, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,
q)  údaj o udělené výjimce z věku držitele řidičského oprávnění,
r)  záznamy o provedených dopravně psychologických vyšetřeních.
(3)  Ve spisu řidiče se zakládají
a)  žádost o řidičské oprávnění,
b)  žádost o vydání řidičského průkazu,
c)  žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
d)  žádost o rozhodnutí o profesní způsobilosti řidiče,
e)  žádost o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu vydaného jiným členským státem za řidičský průkaz,
f)  žádost o vydání duplikátu řidičského průkazu nebo duplikátu mezinárodního řidičského průkazu za řidičský průkaz nebo za mezinárodní řidičský průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený a žádost o vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený řidičský průkaz vydaný jiným členským státem,
g)  rozhodnutí o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění,
h)  oznámení o vzdání se některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění nebo řidičského oprávnění,
i)  rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení a o vrácení řidičského oprávnění,
j)  rozhodnutí o přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
k)  kopie nebo opisy rozsudků nebo rozhodnutí správních orgánů, kterými byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
l)  oznámení o uložení pokuty za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích uložené v blokovém řízení příslušným orgánem,
m)  pravomocné rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nebo oznámení o nabytí právní moci takového rozhodnutí,
n)  oznámení soudu o nabytí právní moci rozsudku, kterým byl uložen trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,
o)  rozhodnutí orgánu příslušného k projednání přestupku podle jiného zákona než zákona o přestupcích, kterým byla vyslovena vina za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,
p)  kopii písemnosti s uplatněnými námitkami řidiče proti záznamu bodů v bodovém hodnocení a stejnopis písemného vyrozumění o provedené opravě záznamu bodů nebo stejnopis pravomocného rozhodnutí, jímž byly námitky zamítnuty a provedený záznam bodů potvrzen,
q)  řidičský průkaz vydaný cizím státem uschovaný podle § 116 odst. 5 zákona,
r)  zadržený řidičský průkaz podle § 118c odst. 1 zákona,
s)  stejnopis potvrzení o převzetí kauce,
t)  další úřední záznamy a písemnosti vztahující se k řidiči,
u)  posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření.
(4)  Evidenční kartu řidiče lze vést prostředky výpočetní techniky za předpokladu, že program splňuje následující požadavky:
a)  zapsané údaje o řidiči jsou průkazné a vylučují možnost záměny těchto údajů mezi jednotlivými evidovanými řidiči navzájem,
b)  zápisy o evidenci řidiče lze provádět průběžně,
c)  jednotlivé údaje o řidiči je možno průběžně prohlížet, pořídit v tištěné podobě a uložit na přenosné paměťové médium v požadovaném časovém úseku,
d)  tištěná podoba evidenční karty řidiče je označena názvem a adresou příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
e)  zapsaná data jsou zabezpečena proti vymazání, přepisu a dalším neautorizovaným zásahům,
f)  po celou dobu uchovávání musí program zajišťovat možnost vstupu a změn údajů v evidenční kartě řidiče a možnost tiskového výstupu za dodržení podmínek uvedených v písmenu e).
(5)  Spis řidiče a evidenční karta řidiče se vede ještě po dobu jednoho roku od jeho úmrtí.
(6)  Vzor evidenční karty řidiče je uveden v příloze č. 10.
§ 18
Předávání údajů centrálnímu registru řidičů
Obecní úřad obce s rozšířenou působností předává změny údajů z evidenční karty řidiče do centrálního registru řidičů v elektronické podobě.V listinné podobě je obecní úřad obce s rozšířenou působností předává, pokud nevede evidenční karty řidičů podle § 17 odst. 4.
§ 18a
Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření
(1)  Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření zahrnuje
a)  místnost pro provádění vyšetření psychologickou diagnostickou technikou,
b)  místnost pro provádění vyšetření jinými technikami,
c)  čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí,
d)  psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testy k provádění vyšetření psychické výkonnosti a osobnostních vlastností.
(2)  Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny.
§ 18b
Informační formulář
Vzor informačního formuláře3) zasílaného společně s oznámením o zahájení řízení o přestupku osobě podezřelé ze spáchání přestupku, která má bydliště v jiném členském státě, je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky.
§ 18c
Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření
(1)  Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření posuzované osoby standardizovanými psychodiagnostickými metodami, případně projektivními metodami a pozorováním.
(2)  Dopravně psychologické vyšetření se skládá z následujících částí:
a)  úvodní rozhovor, při kterém posuzovaná osoba
1.  je seznámena s podmínkami, průběhem a účelem dopravně psychologického vyšetření,
2.  písemně potvrdí, že její tělesný a psychický stav umožňuje provedení dopravně psychologického vyšetření, a
3.  sdělí údaje o případných předchozích provedených dopravně psychologických vyšetřeních,
b)  vyšetření psychické výkonnosti z hlediska kvantity a kvality
1.  intelektu,
2.  pozornosti, zejména její koncentrace, distribuce a rozsahu,
3.  senzomotorické reaktivity a koordinace, zejména pokud jde o rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série vizuálních, popřípadě akustických podnětů v situaci časové tísně,
4.  rozhodování, zejména pokud jde o rychlost a spolehlivost v časové zátěži,
5.  paměti, zejména vizuální, a
6.  dalších psychických funkcí v případě potřeby,
c)  vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména vyšetření
1.  emocionální stability, lability a impulzivity,
2.  přizpůsobivého chování,
3.  tendence k riskování,
4.  odolnosti vůči zátěži,
5.  psychopatologické symptomatiky a
6.  dalších osobnostních vlastností v případě potřeby,
d)  individuální rozhovor s posuzovanou osobou k získání anamnestických, popřípadě dalších údajů o posuzované osobě,
e)  zhodnocení výsledků vyšetření podle písmen b) a c), anamnestických údajů a údajů získaných z rozhovoru a porovnání s objektivními daty a
f)  seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení písemného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření.
(3)  Dopravně psychologické vyšetření se provádí za osobní účasti posuzované osoby na dopravně psychologickém pracovišti uvedeném v akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření.
(4)  Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.
ČÁST TŘETÍ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 19
Zrušuje se vyhláška č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění vyhlášky č. 3/1972 Sb., vyhlášky č. 174/1980 Sb., zákona č. 12/1997 Sb., vyhlášky č. 65/1998 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§ 20
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
* * *
Článek II vyhl. č. 243/2012 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Omezení řidičských oprávnění zaznamenaných národními harmonizačními kódy 150 a 151 podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti této vyhlášky. V řidičských průkazech vydaných ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se tato omezení zaznamenávají harmonizovaným kódem 79.
* * *
Článek II vyhl. č. 1/2014 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řidičský průkaz, jehož tiskopis byl vyroben přede dnem nabytí účinnosti této
Nahrávám...
Nahrávám...