dnes je 24.4.2024

Input:

31/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 31/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 10. ledna 2001
o řidičských průkazech a o registru řidičů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
154/2003 Sb.
(k 27. 5. 2003)
mění, celkem 11 novelizačních bodů včetně příloh
177/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, celkem 23 novelizačních bodů, včetně příloh
194/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění, celkem 12 novelizačních bodů, včetně příloh
27/2012 Sb.
(k 10.2.2012)
mění úvodní větu vyhl. a vkládá § 18a
243/2012 Sb.
(k 19.1.2013)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
1/2014 Sb.
(k 7.1.2014)
mění přílohy; nová přechodná ustanovení
9/2015 Sb.
(k 1.2.2015)
mění § 15c a přílohu č. 9c
43/2015 Sb.
(k 27.3.2015)
mění § 2, § 3, § 6, § 7 a přílohu č. 4; vkládá nový § 18b; ruší § 4, § 5, § 8
43/2015 Sb.
(k 1.1.2018)
změna neprovedena, ustanovení o změně přílohy č. 2 bylo zrušeno vyhl. č. 456/2017 Sb.
75/2016 Sb.
(k 14.3.2016)
mění § 17 a § 18a; vkládá § 18c a přílohu č. 11; ruší § 15b a přílohu č. 9b
75/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění přílohu č. 5; nové přechodné ustanovení
456/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
456/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 1 odst. 4 a přílohu č. 1
370/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 87a odst. 9, § 104 odst. 5, § 105 odst. 5, § 106 odst. 4, § 107 odst. 3, § 109 odst. 10, § 110 odst. 6, § 111 odst. 9, § 113 odst. 9, § 115 odst. 8, § 122 odst. 2 a § 125j odst. 3 zákona:
ČÁST PRVNÍ
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
§ 1
Řidičský průkaz České republiky
(1)  Řidičský průkaz České republiky5) (dále jen „řidičský průkaz”) je dokument o rozměrech 54 x 86 mm.
(2)  Jednotlivé údaje v řidičském průkazu podle odstavce 4 jsou uvedeny v českém jazyce, čitelně, velkým tiskacím písmem latinské abecedy a arabskými číslicemi. Údaje o označení, titulu a vědecké hodnosti držitele řidičského průkazu a o názvu úřadu, který řidičský průkaz vydal, mohou obsahovat rovněž malá tiskací písmena. Podpis držitele řidičského průkazu odpovídá podpisu, který byl vyhotoven vlastní rukou žadatele o vydání řidičského průkazu.
(3)  Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 je uveden
a)  nápis „ČESKÁ REPUBLIKA”,
b)  rozeznávací značka České republiky „CZ”, vytištěná v bílé barvě v modrém obdélníku, který je umístěn v kruhu dvanácti žlutých hvězd,
c)  nápis „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ”,
d)  nápis „VZOR EVROPSKÉ UNIE” v českém jazyce a slova „řidičský průkaz” v jazycích členských států Evropské unie (dále jen „členský stát”) podle přílohy č. 6, která jsou vytištěna v růžové barvě a tvoří podklad přední strany řidičského průkazu.
(4)  Na přední straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:
1.  příjmení držitele řidičského průkazu,
2.  jméno, popřípadě jména, popřípadě titul držitele řidičského průkazu,
3.  datum a místo narození držitele řidičského průkazu,
4a.  datum vydání řidičského průkazu,
4b.  datum platnosti řidičského průkazu,
4c.  název úřadu, který řidičský průkaz vydal,
4d.  rodné číslo držitele řidičského průkazu, pokud bylo přiděleno,
5.  série a číslo řidičského průkazu,
6.  fotografie nebo jinou formou pořízená podobenka držitele řidičského průkazu,1)
7.  podpis držitele řidičského průkazu,
9.  skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit.
(5)  Na zadní straně řidičského průkazu podle odstavce 1 jsou pod následujícími číselnými znaky uvedeny tyto údaje:
9.  skupiny vozidel, které je držitel řidičského průkazu oprávněn řídit,
10.  datum vzniku řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel, které se uvádí v pořadí s uvedením dne, měsíce a roku (ve formátu DD.MM.RR); toto datum se uvádí v každém řidičském průkazu nově vydaném jeho držiteli z důvodu výměny řidičského průkazu nebo v duplikátu řidičského průkazu vydaném z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,
11.  datum ukončení platnosti řidičského oprávnění pro jednotlivé skupiny vozidel (ve formátu DD.MM.RR),
12.  záznam o podmínění nebo omezení řidičského
Nahrávám...
Nahrávám...