dnes je 3.10.2023

Input:

Autorský dozor

14.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10
Autorský dozor

Ing. Bohumír Číhal

Termín autorský dozor je pojem tradiční, dříve právně definovaný ve zrušeném předpise o dokumentaci staveb. Používá jej autorizační zákon, který stanoví, že autorizovaná osoba je v rozsahu oboru (specializace) své autorizace oprávněna provádět autorský dozor nad realizací stavby. O smluvním zajištění autorského dozoru pojednává také stavební zákon.

Výklad pojmů

Autorský dozor

Autorským dozorem se obvykle označuje činnost zpracovatele dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, popř. dokumentace pro provedení stavby (obecněji dokumentace souborného řešení projektu), kterou ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby. Zjištěné nedostatky a návrh na způsob i postup jejich odstranění jsou obvykle předmětem zápisu do stavebního deníku.

Projektová dokumentace

Termín projektová dokumentace je definován v ustanovení § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Současně znění tohoto ustanovení stanoví, že zpracování projektové dokumentace je tzv. vybranou činností, jejíž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, v důsledku čehož tuto činnost mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

Stavební zákon a dozory

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen podle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Podle charakteru stavby může být autorský dozor projektanta zabezpečován každodenní přítomností na staveništi, nebo při občasných kontrolních dnech na stavbě podle smluvního ujednání mezi projektantem a stavebníkem.

Působnost autorského dozoru se vztahuje již na fázi realizační přípravy projektu (zpracování realizační dokumentace projektu) a pokračuje v realizační fázi vyzkoušení a průkazů.

Podle ustanovení § 153 odst. 2 je stavbyvedoucí povinen při plnění svých povinností spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

Autorský dozor je vykonáván na základě smlouvy mezi stavebníkem a obvykle osobou, která zpracovala příslušnou část dokumentace projektu (viz dále). Na významných, technicky a architektonicky složitých stavbách je obvykle autorský dozor trvalý, na ostatních stavbách občasný, podle potřeby.

Náplň autorského dozoru

Do výkonu autorského dozoru se obvykle zahrnuje:

 • účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních s dotčenými orgány za účelem vysvětlení souvislostí v příslušné částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;

 • dozor při zpracování realizační dokumentace (s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli), k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;

 • posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;

 • dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;

 • dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi (realizátorům) stavby;

 • navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

 • operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

 • autorský dozor při vytyčovacích pracích;

 • poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci na stavbě;

 • autorský dozor při realizaci díla k zabezpečení souladu se schválenou dokumentací souborného řešení projektu (vlastní řešení stavby, postupu realizace, technologie navržených částí stavby, respektování podmínek výstavby);

 • účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech);

 • účast na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty)

Nahrávám...
Nahrávám...