dnes je 16.6.2024

Input:

Vzory smluv

9.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1
Vzory smluv

JUDr. Irena Novotná

VZOR č. 1 PRACOVNÍ SMLOUVA

Stáhnout vzor

PRACOVNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu se zákoníkem práce, zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Společnost: Mrkvička s. r. o.
se sídlem: Malešice, Jana Uhra 500, PSČ 700 00
IČ: 21261121
zapsána v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 81230
jednající Ing. Janem Bezokým, jednatelem společnosti

(dále jen "zaměstnavatel“)

a

pan Jan Hrabálek
nar.: 2. 2. 1961
bydliště: Brno, Anenská (1098/12)

(dále jen "zaměstnanec“)

t a k t o:

 1. Strany této smlouvy se dohodly na sjednání pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem za níže uvedených podmínek.

 2. Zaměstnanec nastupuje do zaměstnání dnem ... 1. 7. 2007... a bude vykonávat práci natěrače.

 3. Místem výkonu práce je Brno.

 4. Pracovní poměr se sjednává na dobu .... neurčitou ....

 5. Zkušební doba se sjednává na .... tři měsíce .....

 6. Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně. Pracovní doba je rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne.

 7. Zaměstnanec bude pobírat mzdu stanovenou podle vykonané práce hodinovým tarifem ve výši 300 Kč. Termín výplaty mzdy je 15. den v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, za který je mzda vyplácena. Mzda bude zaměstnanci vyplácena bankovním převodem, s čímž zaměstnanec podpisem této smlouvy souhlasí, na účet, jehož číslo zaměstnanec sdělí zaměstnavateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy.

 8. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle této smlouvy a dodržovat pracovní kázeň. Zaměstnanec je povinen vykonávat v pracovní době svěřenou práci svědomitě a odborně podle svých nejlepších schopností a vědomostí, řídit se příkazy a pokyny vedoucích manažerů zaměstnavatele a popřípadě dodržovat ustanovení vnitřních předpisů a jiných směrnic zaměstnavatele.

 9. Zaměstnanec bude zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákoníku práce a dalších obecně závazných předpisů.

 10. V souladu se svou zákonnou povinností stanovenou § 37 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, plní zaměstnavatel informační povinnost vůči zaměstnanci a informuje zaměstnance o bližším obsahu pracovního poměru samostatným dokumentem, který obdrží zaměstnanec nejpozději do 1 měsíce ode dne podpisu této pracovní smlouvy.

 11. Před uzavřením této smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj z pracovní smlouvy vyplývají. Dále byl seznámen s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se na práci, která má být předmětem pracovního poměru. Toto podpisem této smlouvy potvrzuje.

 12. Zaměstnanec je povinen se podrobit vstupní lékařské prohlídce před vznikem pracovního poměru, jakož i dalším preventivním prohlídkám a výstupní prohlídce u profesí určených zaměstnavatelem.

 13. Zaměstnavatel je povinen přihlásit zaměstnance ke zdravotnímu a sociálnímu zabezpečení podle příslušných právních předpisů.

 14. Zaměstnanec souhlasí s tím, aby dle potřeb zaměstnavatele byl vysílán na pracovní cesty na území České republiky i do zahraničí.

 15. Zaměstnanec je povinen neprodleně hlásit zaměstnavateli

Nahrávám...
Nahrávám...