Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Činnost technického dozoru investora - oceňování prací

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

901
Činnost technického dozoru investora – oceňování prací

Ing. Josef Ladra

Cíl lekce

Vyložit způsoby oceňování stavebních prací a varianty ceny díla. Pokyny pro kontrolu rozpočtů, zjišťování a oceňování rozdílů oproti smluvnímu rozsahu prací

Stanovení ceny ve smlouvě o dílo

Dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem, která se týká výše ceny a zejména jejího obsahu, patří k nejdůležitějším ustanovením celé smlouvy o dílo. Při jednáních o ceně díla se vychází ze zákona č. 89/2012 Sb. (§ 2610 až § 2614 a §2620 až §2622). Mnohého jistě překvapí, že cena nemusí být mezi partnery předem dohodnuta

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb.

(2) Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.

Zákonné předpisy tedy povinnost sjednat cenu nestanoví, ale je zřejmé, že u staveb by využití této možnosti bylo pro obě strany komplikované a že je v zájmu obou stran cenu za dílo sjednat přímo ve smlouvě. Pokud si totiž strany ve smlouvě výši ceny nesjednají ani nestanoví způsob, kterým lze danou cenu určit, je smlouva i bez tohoto ujednání platná a objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu přiměřenou či obvyklou. Mezi stranami ale musí dojít k dohodě o její výši, jinak ji stanovuje příslušný soud. Praxe ukazuje, že je tato cesta velmi komplikovaná a zdlouhavá a vždy pro jednu ze stran nevýhodná. Proto i u stavebních prací, u kterých je velmi obtížné stanovit na začátku rozsah potřebných prací, (např. opravy a rekonstrukce), je v oboustranném zájmu jak objednatele, tak zhotovitele, aby byla uzavřena písemná dohoda o způsobu, jakým bude cena stanovena.

Pro ujednání týkající se ceny díla je podstatné:

 • určit jednoznačně obsah sjednané ceny

 • stanovit její výši

 • stanovit její časovou platnost a dohodnout podmínky případné změny ceny

 • dohodnout způsob uplatnění případných změn ceny

 • sjednat způsob ocenění případných změn obsahu a rozsahu prací

Obsah ceny

Základním požadavkem při cenových jednáních je přesné a úplné stanovení předmětu díla, tj. určení obsahu (kvality) a rozsahu (kvantity) prováděných prací.

Cena za stavební dílo by měla zachycovat výdaje zhotovitele:

 1. Náklady na použitý materiál
 2. Náklady na mzdy pracovníků
 3. Náklady na použité stroje
 4. Subdodávky prací
 5. Náklady spojené s provozem stavby a stavební firmy (režijní náklady)

K těmto výdajům zhotovitel dále připočítává:

 1. Zisk potřebný pro zachování a rozvoj firmy
 2. Náklady na pokrytí rizik spojených s prováděním stavby

Softwarové firmy, dodávající programy pro oceňování stavebních prací, tvorbu rozpočtů a kalkulací, stále udržují metodiku zatřídění i ocenění jednotlivých položek, která se závazně používala v ČSSR před rokem 1990. Máme tedy v ČR vytvořenou rozsáhlou databázi oceňovacích položek, kterou stavební praxe široce využívá.

TDI by proto měl být dobře obeznámen především se způsobem členění stavební produkce, protože mu to umožní využívat vytvořenou databázi směrných cen stavebních prací a porovnávat tak nabídnutou cenu se směrnou cenou. Databáze je uspořádána v desetinném třídění podle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP), který člení výrobu a výkony stavebních firem tak, aby bylo možno vytvořit databáze potřebné pro plánování a výrobní přípravu stavby. Subjektem třídění je stavební díl, který je účelově a funkčně vymezenou částí objektu.

Základní klasifikační schéma kódu má pět číselných znaků, které charakterizují:

1. číslo: skupinu stavebních dílů
X

2. číslo: stavební díl
X

3. číslo: druh konstrukce dílu
X

4. a 5. číslo: technologicko materiálovou charakteristiku dílu
XX

Např. střešní konstrukce z prefabrikovaných železobetonových předpjatých vazníků bude označena kódem 44113. Kde znamená: 44 – vodorovné konstrukce, zastřešení, 1 - vazníky, 13 - prefabrikovaný předpjatý železobeton.
Na další podrobnější členění lze použít ještě 3 až 5 číselných znaků (6. až 10. místo).

Skupiny stavebních dílů:

1 – Zemní práce

2 – Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

3 – Svislé a kompletní konstrukce

4 – Vodorovné konstrukce

5 – Komunikace

6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 – Řemeslné obory

 1. 711 – Izolace proti vodě a vlhkosti
 2. 712 – Povlakové krytiny
 3. 713 – Izolace tepelné
 4. 714 – Akustická a protiotřesová opatření
 5. 715 – Izolace proti chemickým vlivům
 6. 721 – Vnitřní kanalizace
 7. 722 – Vnitřní vodovod
 8. 723 – Vnitřní plynovod
 9. 724 – Strojní vybavení zdravotně technických instalací
 10. 725 – Zařizovací předměty
 11. 726 – Instalační prefabrikáty
 12. 731 – Kotelny ÚT
 13. 732 – Strojovny ÚT
 14. 733 – Rozvod potrubí ÚT
 15. 734 – Armatury ÚT
 16. 735 – Otopná tělesa
 17. 761 – Konstrukce sklobetonové
 18. 762 – Konstrukce tesařské
 19. 763 – Dřevostavby
 20. 764 – Konstrukce klempířské
 21. 765 – Krytiny tvrdé
 22. 766 – Konstrukce truhlářské
 23. 767 – Konstrukce kovové doplňkové stavební
 24. 771 – Podlahy z dlaždic
 25. 772 – Dlažby z kamene
 26. 773 – Podlahy z litého teraca
 27. 775 – Podlahy vlysové a parketové
 28. 776 – Podlahy povlakové
 29. 777 - Podlahy syntetické
 30. 781 – Obklady keramické
 31. 782 – Obklady z kamene
 32. 783 – Nátěry
 33. 784 – Malby
 34. 785 – Tapetování

8 – Trubní vedení

 1. 81 – Potrubí z betonových trub
 2. 82 – Potrubí ze železobetonových trub
 3. 83 – Potrubí z kameninových trub
 4. 85 – Potrubí z litinových trub
 5. 86 – Potrubí z ocelových trub
 6. 87 – Potrubí z trub z plastických hmot
 7. 88 – Potrubí z drenážek
 8. 89 – Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

9 – Ostatní konstrukce a práce

 1. 91 – Doplňující konstrukce na komunikacích
 2. 92 – Doplňující konstrukce a práce na železnici
 3. 93 – Dokončovací konstrukce na inženýrských stavbách
 4. 94 – Lešení
 5. 95 – Dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
 6. 96 – Bourání konstrukcí
 7. 97 – Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
 8. 98 – Demolice

Každá položka z databáze má pouze charakter směrné ceny. Cena pro databázi byla vytvořena jako vážený průměr cen, které vznikly kalkulací skutečných nákladů v těch stavebních firmách, které v předchozím režimu byly povinny poskytovat své kalkulace zpracovateli databáze, kterým byl Ústav racionalizace ve stavebnictví. (URS). Směrná cena v databázi tedy zachycuje průměr nákladů, které jako celek muselo československé stavebnictví vynaložit na jednotku oceňované produkce. Proto mají např. položky oceňující beton započteny mzdy a náklady na stroje pro ruční a strojní betonáž v poměru cca 85:15, jak je možné vidět z porovnání součtu normohodin dělníků a strojohodin čerpadla na beton. Skutečná cena betonu dopravovaného čerpadlem musí být proto jiná, protože strojohodiny je nutné započítat podle výkonu předpokládaného čerpadla, případně podle výkonu skupiny zpracovávající čerstvý beton. Je nutné si uvědomit, že tento charakter směrných cen se nezmění přeceněním jejích složek podle současné ceny vstupů! Je proto hrubou chybou přebírat do oceňovacích rozpočtů pro smlouvu o dílo směrné ceny bez jakékoliv úpravy, která by vystihla skutečný způsob, jakým budou práce prováděny.

Oceňování stavebních prací mělo v minulosti další prvky, které dříve tvořily pevnou a nikoliv nevýznamnou složku ceny a jejichž uplatnění v současné době naráží na problém dohody obou smluvních stran při sjednávání ceny stavebního díla. Je to především složka nákladů, kterou není možné vztáhnout ke konkrétnímu měřitelnému prvku stavební konstrukce. V minulosti se tato složka nákladů označovala jako vedlejší rozpočtové náklady (VRN).

Jedná se především o náklady na zařízení staveniště (ZS). Jde o náklady zhotovitele, které souvisejí se zajištěním pomocných provozů nutných pro provádění díla:

 • kanceláře řídících pracovníků stavby, případně vrátnice

 • sociální objekty pro pracovníky stavby

 • údržbářské objekty, sklady, dílny, garáže, apod.

 • cesty a zpevněné plochy pro skladování materiálů

 • oplocení nebo jiné zabezpečení díla

 • rozvody energií po staveništi

Je zapotřebí pokrýt všechny náklady na:

 1. zřízení, údržbu a následnou demontáž těchto objektů, jsou-li v rámci zařízení staveniště vybudovány jako objekty dočasné
 2. nezbytné úpravy trvalých objektů, sloužících jako dočasné zařízení staveniště a jejich následné uvedení do původního stavu
 3. úhradu nájemného či jiných plateb za použití objektů jiného vlastníka, pokud jsou tyto objekty využívány jako zařízení staveniště a za jejich uvedení do původního stavu. Nákladově významná položka je zde dočasný zábor pozemků veřejného prostranství, zejména v městských aglomeracích. Jedná se o zábor chodníků nebo vozovek, který je nutné projednat s vlastníkem pozemku, ve městech většinou s odbory dopravy obecních úřadů. Poplatky za zábor jsou závislé na délce doby záboru a na jeho ploše.

Náklady na zařízení staveniště patří do skupiny nákladů, které vznikají na většině staveb, a cena díla by tyto náklady měla vždy obsahovat.

Provozní vlivy

Na některých stavbách a staveništích vznikají zhotoviteli významně vyšší náklady oproti jiným podobným stavbám, které jsou prováděny v běžných podmínkách. Zvýšení nákladů souvisí zejména se ztížením provádění stavebních prací, je-li plynulost prací rušena, případně práce probíhají v pracovně obtížném prostředí (extrémní teplo nebo zima, zdraví škodlivé prostředí apod.). Zhotovitel přeruší na určitou dobu práce, ale po dobu překážky musí vyplácet pracovníků mzdu. Při rušení dopravy na staveniště se prodlužuje doba použití dopravních prostředků a tím i náklady na ně, ve zdraví škodlivém či extrémním prostředí se rovněž zkracuje doba provádění prací, (povinné přestávky), případně je nutno vyplácet pracovníkům rizikové příplatky apod. Bývá zvykem označovat tyto překážky jako provozní vlivy.

Provozní vlivy podle výše uvedeného popisu lze rozdělit na čtyři základní druhy:

Silniční provoz – pro práce prováděné na vozovkách, případně městských kolejových drahách, kde není vyloučen dopravní provoz.

Železniční provoz – pro práce v bezprostřední blízkosti kolejiště, kde není výluka dopravy. Používá se i pro metro.

Provoz investora – pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samostatném areálu továrny nebo výrobny.

Ztížené práce – pro práce ve zdraví škodlivém prostředí nebo v prostředí s extrémními podmínkami, které není možné pro provádění prací odstranit.

Další zvýšení nákladů vzniká zhotoviteli neobvyklým umístěním staveniště.

Ztížené dopravní podmínky jsou při pracích realizovaných ve městech, kdy doprava mimo staveniště a doprava po staveništi je prováděna za zvýšeného městského provozu. Extrémní klimatické podmínky nacházíme u prací realizovaných v místech s nadměrným výskytem srážek či extrémních vnějších teplot (např. horské hotely).

Stavební práce prováděné na památkově chráněných objektech jsou ve většině případů rovněž uskutečňovány za jiných než obvyklých podmínek. Mimo nutnost nezbytného technického zabezpečení památky před poškozením stavební činností je i vlastní realizace poplatná stavu a charakteru objektu. Ve většině případů je omezen a někdy i zakázán provoz mechanizace a strojů, práce musí být prováděny ručně a s ohledem na stávající památky (zvýšená spotřeba času práce). Pokud tedy je stavební dílo realizováno na takovém objektu, má zhotovitel právo požadovat rovněž i zde úhradu vzniklých vícenákladů.

Dopravní náklady

Nejenom na památkově chráněných objektech, ale i na běžných stavbách se zhotovitel potýká se značnými náklady na přepravu materiálu a strojů. Obecně platí, že v ČR je v současnosti výrazným způsobem potlačen jak zpřesňující výpočet dopravních nákladů, tak i individualizace vnitrostaveništního přesunu materiálu. Tyto náklady se významně podílejí na celkových nákladech na dílo. (Podle hrubých propočtů jde o 5-12% z celkových nákladů, v extrémních podmínkách až 17%). Přitom této části věnuje zhotovitel pozornost pouze výjimečně, s poukazem na značnou pracnost výpočtu.

Náklady na dopravu materiálu z místa nákupu nebo výroby jsou zahrnuty přímo do cen materiálů jako tzv. pořizovací náklady. Při stanovení cen stavebních prací jsou ale tyto pořizovací náklady propočítávány na určité, pro zpracovatele jednotkových cen nejběžnější podmínky a vzdálenosti. Ve skutečnosti však mohou být podmínky dopravy materiálu velice odlišné. Půjde buď o vyšší vzdálenosti než jsou uvažovány v pořizovacích nákladech, (zde se uvažuje s dopravou do 40 km), nebo o použití jiných, než v pořizovacích nákladech zvolených dopravních prostředků.

Při jednáních o stanovení ceny by měli zástupci objednatele vyžadovat stanovení uváděných zvýšených nákladů (VRN) podrobným individuálním rozborem a odpovídající kalkulací. Z takto vypočtených nákladů by měla být následně odvozena procentní sazba, která se bude používat při vypracovávání zálohových faktur a rovněž při oceňování prací nad rámec smluveného rozsahu. Bohužel si ale takovýto postup při stanovování ceny dokáže na zhotovitelovi vynutit pouze zahraniční zákazník, nespokojený s obvyklým málo průkazným stanovením ceny.

Přitom je však nutné si také uvědomit, že některé doporučené, (a našimi objednateli veřejných zakázek vyžadované), oceňovací soustavy jsou konstruovány tak, že předpokládají použití tzv. VRN při sestavení celkové ceny díla a v jejich jednotkových cenách není žádný podíl VRN započten.

Způsob stanovení ceny

Za současné situace na trhu stavebních prací se zdá, že vše co v oblasti cen platilo v minulosti, ztrácí jakoukoliv opodstatněnost. Vše je podřízeno jedinému cíli, získat stavební zakázku. Výrazná převaha nabídky nad poptávkou zcela potlačuje správné zásady při tvorbě cen a nabízená cena stavby tak dnes není řízena náklady, případně hledáním úsporných opatření, ale pouze osobní odvahou zpracovatele ceny při stanovení minima. Rozhodujícím pak není metodika kalkulace, ale ve většině případů ”pohled do křišťálové koule“, kde lze vyčíst kolik by asi zakázka měla stát a kolik by bylo vzhledem ke konkurenci vhodné nabídnout. Teprve po případném získání zakázky provádí

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: