Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Činnost technického dozoru investora

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

101
Činnost technického dozoru investora

Ing. Josef Ladra

Cíl lekce

Vysvětlit obvyklou náplň práce technického dozoru stavebníka (TDI), požadavky na jeho kvalifikaci a jeho místo mezi účastníky realizace stavby.

Úvod

Upozornění

Zákon č. 183/2006 Sb. zavedl (v § 152 odstavec 4) u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, povinnost stavebníka zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pojem technický dozor stavebníka (TDS) se tak u staveb financovaných z veřejného rozpočtu kryje s dosud běžně používaným pojmem technický dozor investora (TDI), který bude používán v tomto kursu.

Předkládáme zájemcům krátký kurs, který by jim měl ukázat, jakým způsobem mohou využít své dosavadní zkušenosti s realizací stavebních objektů při plnění funkce technického dozoru investora (TDI). Upozorníme je na to, s jakými problémy se budou při práci potýkat, jaké jsou jejich povinnosti i jaký je rozsah jejich odpovědnosti. Vzhledem k povinnostem stavebníků, kteří financují stavby z veřejných prostředků, je o pracovníky ve funkci TDI stále dostatečný zájem. Také soukromí stavebníci se stále více přesvědčují, že dobrý TDI jim uspoří více peněz, než kolik stojí jeho služby.

Právní rámec práce TDI

Kontrolní a dozorové činnosti související s výkonem funkce technického dozoru investora provádějí osoby oprávněné k tomu stavebníkem, objednatelem stavby. Činnost TDI musí být proto předmětem pracovně právních, nebo obchodně-smluvních vztahů mezi stavebníkem (objednatelem stavby, investorem) a fyzickou nebo právnickou osobou, která činnosti TDI bude vykonávat.

Pracovně právní vztah

Pracovně právní vztah se řídí ustanoveními Zákoníku práce. Pokud se stavebník pravidelně zabývá výstavbou, potom zpravidla bude TDI pracovat jako jeho zaměstnanec v pracovním poměru. Stavebníci, kteří potřebují TDI pro stavby menšího rozsahu, využívají možnosti uzavřít s budoucím TDI buď dohodu o pracovní činnosti (§ 76 ZP), nebo dohodu o provedení práce (§ 75 ZP).

V pracovní smlouvě, nebo v dohodě by nemělo být pouze uvedeno, že pracovník je přijímán na funkci technického dozoru investora, resp. že bude TDI podle dohody vykonávat. Obsah, rozsah činností a způsoby provádění funkce TDI by měly být zakotveny v popisu práce. Pracovník, který bude funkci TDI vykonávat bez dostatečně podrobně popsané náplně práce, si musí uvědomit, že zaměstnavateli vždy odpovídá za škodu způsobenou chybným prováděním svěřené práce. Jestliže náplň práce ve funkci TDI není zaměstnavatelem stanovena, může v případě škody dojít k vážným sporům pracovníka TDI se zaměstnavatelem při uplatňování náhrady za škodu.

Obchodně smluvní vztah

Obchodně smluvní vztah může uzavřít fyzická osoba (OSVČ), nebo právnická osoba, která má pro vykonávání práce TDI živnostenské oprávnění podle Živnostenského zákona. Podle Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, (příloha č. 4), jde o volnou živnost, zařazenou do skupiny č. 70 (Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy), a v popisu služby se uvádí

Technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti.

Důležitá je poznámka na závěr popisu všech služeb skupiny

Obsahem činnosti není výkon stavebního dozoru, projektování staveb, ani jejich provádění.

Pro tyto činnosti, na rozdíl od TDI, jsou našimi zákony předepsané kvalifikační požadavky, a proto nemohou být zařazeny mezi výkony volné živnosti.

V případě obchodně smluvních vztahů tedy uzavře právnická nebo fyzická osoba, která bude provádět funkci TDI, s objednatelem (investorem) stavby smlouvu odpovídající ustanovením Občanského zákoníku. Definovali jsme postavení a funkci TDI jako zástupce objednatele stavby, proto se pro smluvní vztah objednatele stavby a TDI nejlépe hodí příkaz.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) často na činnost TDI uzavírají smlouvu o dílo. Děje se tak asi nejspíše proto, že tento typ smlouvy (uspořádání, podmínky) obě smluvní strany dobře znají. Je ale potřeba říci, že smlouva o dílo v tomto případě není vhodná, protože činnost TDI obecně postrádá “hmotně zachycený výsledek činnosti“, neboli dílo ve smyslu Občanského zákoníku. Uzavření smlouvy o dílo může být pro OSVČ odpovídající jenom tehdy, jestliže má podle požadavku objednatele zajistit jednorázově některou z činností a prací TDI, která vyústí do určité hmotné (zpravidla písemné) formy. Jde-li například o vyhotovení soupisu vad a nedodělků, pořízení zápisu o převzetí stavby atp.).

Podnikatelská etika vyžaduje, aby v uzavíraných smlouvách byla také stanovena zodpovědnost TDI za vady, kterým mohlo být správným postupem zabráněno a zodpovědnost TDI za jím zaviněné prodlení nebo překročení rozpočtu stavby.

Při uzavírání smlouvy s fyzickou osobou nesmí TDI zapomenout na ustanovení Zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, který v § 714 o společném jmění manželů uvádí:

(1) V záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého. Odmítá-li manžel dát souhlas bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem manželů, rodiny nebo rodinné domácnosti, či není-li schopen vůli projevit, může druhý manžel navrhnout, aby souhlas manžela nahradil soud.
(2) Jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého manžela v případě, kdy souhlasu bylo zapotřebí, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání.

Je proto vhodné, aby souhlas s uzavřenou smlouvou vyjádřili oba manželé, lze se tak vyhnout námitce, že příkazní smlouva byla uzavřena jenom jedním z manželů a je tedy od počátku neplatná, včetně dohodnuté odměny za vykonanou činnost.

Před uzavřením obchodně smluvního vztahu s objednatelem stavby se doporučuje, aby si budoucí TDI zjistil, zda a za jakých podmínek byla objednatelem stavby uzavřena se zhotovitelem smlouva o dílo na provedení stavby, na které má práce TDI probíhat. Mnohé stavební firmy totiž dokáží nezkušeného objednatele vmanévrovat do velmi nerovného postavení, ve kterém se pak samozřejmě ocitne TDI jako jeho zástupce. Bez znalostí dohodnutých podmínek pro svou budoucí práci by proto uchazeč o TDI neměl žádnou smlouvu uzavřít. Pokud bude smlouva o dílo se zhotovitelem podepisována až po uzavření smlouvy na výkon funkce TDI, měl by budoucí TDI ve své smlouvě požadovat zapracování potřebných podmínek pro svou práci do ustanovení smlouvy se zhotovitelem.

Co je náplní práce technického dozoru investora

Na samém začátku je třeba říci, že popis činností a náplň práce technického dozoru investora nejsou nikde normativně stanoveny. Při uvažování o práci TDI musíme ale vycházet ze skutečnosti, že TDI je vlastně jakýmsi zástupcem objednatele (investora) stavby. Rozhodnutí o tom, při kterých činnostech a jakým způsobem bude TDI objednatele zastupovat, bude proto záviset pouze na objednateli stavby, který své požadavky musí dostatečně podrobně formulovat ať již jako zaměstnavatel, nebo obchodní partner.

Obvyklý rozsah a náplň práce TDI se během doby již zhruba ustálil a tak právnické a fyzické osoby, které zastupování objednatelům (investorům) nabízejí, uvádějí ve svých nabídkách hlavně tyto činnosti:

1. Věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb

Komplexní věcná kontrola provedených stavebních prací má tyto části:

1. Kontrola projektové dokumentace, (jako preventivní opatření)

Ověření souladu s veřejným zájmem vyjádřeným v platných právních předpisech a ve stavebním povolení

Ověření souladu dokumentace s dohodnutými technickými normami a s přijatými smluvními závazky

Ověření souladu realizační dokumentace s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení

2. Kontrola zabudovávaných výrobků

Ověření souladu s dokumentací, podle které je stavba prováděna

Kontrola dokladů vyžadovaných u vybraných výrobků pro stavby

Kontrola správného uskladnění podle předpisu výrobce

Kontrola správné manipulace s výrobky

3. Kontrola zhotovitelem prováděných prací

Kontrola pracovních postupů z hlediska výsledné kvality provedených částí stavby

Přejímání zakrývaných konstrukcí

Účast na požadovaných zkouškách a předepsaných revizích

Přejímání dokončených prací

2. Kontrola časového průběhu prací

Základem této kontrolní činnosti je časový (kalendářní) plán provádění prací, který je přijat zhotovitelem stavby jako jeho smluvní závazek. K zajištění dobrého průběhu naplánovaných prací organizuje TDI kontrolní dny na stavbě, při kterých jsou operativně řešeny vzniklé problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu stavby, tak zejména dohodnuté termíny.

3. Finanční kontrola

Při finanční kontrole TDI

Odsouhlasuje výměry provedených prací a kontroluje správnost finančních částek účtovaných podle odsouhlaseného rozpočtu

Posuzuje navržené ceny za práce provedené zhotovitelem nad rámec smlouvy o dílo před jejich projednáním se zákonným zástupcem stavebníka

4. Zajištění podmínek pro průběh a ukončení prací

Technický dozor investora zastupuje stavebníka (investora) především při těchto nezbytných technicko - právních aktech

Předání staveni

Předání a převzetí provedené stavby, případně předání a převzetí sám organizuje

Zajištění podmínek pro užívání stavby nebo pro vydání kolaudačního souhlasu

5. Reklamační řízení

Požadavky na kvalifikaci pro výkon TDI

Rozhodnutí o tom, zda některá právnická nebo fyzická osoba je kompetentní k výkonu funkce TDI, přísluší pouze tomu, kdo ji

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: