dnes je 15.7.2024

Input:

Činnost technického dozoru stavebníka - oceňování prací

1.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

901
Činnost technického dozoru stavebníka – oceňování prací

Ing. Josef Ladra, Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Cíl lekce

Vyložit způsoby oceňování stavebních prací a varianty ceny díla. Pokyny pro kontrolu rozpočtů, zjišťování a oceňování rozdílů oproti smluvnímu rozsahu prací

Stanovení ceny ve smlouvě o dílo

Dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem, která se týká výše ceny a zejména jejího obsahu, patří k nejdůležitějším ustanovením celé smlouvy o dílo. Při jednáních o ceně díla se vychází ze zákona č. 89/2012 Sb. (§ 2610 až § 2614 a §2620 až §2622). Mnohého jistě překvapí, že cena nemusí být mezi partnery předem dohodnuta

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb.

Zákonné předpisy tedy povinnost sjednat cenu nestanoví, ale je zřejmé, že u staveb by využití této možnosti bylo pro obě strany komplikované a že je v zájmu obou stran cenu za dílo sjednat přímo ve smlouvě. Pokud si totiž strany ve smlouvě výši ceny nesjednají ani nestanoví způsob, kterým lze danou cenu určit, je smlouva i bez tohoto ujednání platná a objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu přiměřenou či obvyklou. Mezi stranami ale musí dojít k dohodě o její výši, jinak ji stanovuje příslušný soud. Praxe ukazuje, že je tato cesta velmi komplikovaná a zdlouhavá a vždy pro jednu ze stran nevýhodná. Proto i u stavebních prací, u kterých je velmi obtížné stanovit na začátku rozsah potřebných prací, (např. opravy a rekonstrukce), je v oboustranném zájmu jak objednatele, tak zhotovitele, aby byla uzavřena písemná dohoda o způsobu, jakým bude cena stanovena.

Pro ujednání týkající se ceny díla je podstatné:

 • určit jednoznačně obsah sjednané ceny

 • stanovit její výši

 • stanovit její časovou platnost a dohodnout podmínky případné změny ceny

 • dohodnout způsob uplatnění případných změn ceny

 • sjednat způsob ocenění případných změn obsahu a rozsahu prací

Obsah ceny

Základním požadavkem při cenových jednáních je přesné a úplné stanovení předmětu díla, tj. určení obsahu (kvality) a rozsahu (kvantity) prováděných prací.

Cena za stavební dílo by měla zachycovat výdaje zhotovitele:

1. Náklady na použitý materiál

2. Náklady na mzdy pracovníků

3. Náklady na použité stroje

4. Subdodávky prací

5. Náklady spojené s provozem stavby a stavební firmy (režijní náklady)

K těmto výdajům zhotovitel dále připočítává:

6. Zisk potřebný pro zachování a rozvoj firmy

7. Náklady na pokrytí rizik spojených s prováděním stavby

Softwarové firmy, dodávající programy pro oceňování stavebních prací, tvorbu rozpočtů a kalkulací, stále udržují metodiku zatřídění i ocenění jednotlivých položek, která se závazně používala v ČSSR před rokem 1990. Máme tedy v ČR vytvořenou rozsáhlou databázi oceňovacích položek, kterou stavební praxe široce využívá.

TDS by proto měl být dobře obeznámen především se způsobem členění stavební produkce, protože mu to umožní využívat vytvořenou databázi směrných cen stavebních prací a porovnávat tak nabídnutou cenu se směrnou cenou. Databáze je uspořádána v desetinném třídění podle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP), který člení výrobu a výkony stavebních firem tak, aby bylo možno vytvořit databáze potřebné pro plánování a výrobní přípravu stavby. Subjektem třídění je stavební díl, který je účelově a funkčně vymezenou částí objektu.

Základní klasifikační schéma kódu má pět číselných znaků, které charakterizují:

1. číslo: skupinu stavebních dílů
X

2. číslo: stavební díl
X

3. číslo: druh konstrukce dílu
X

4. a 5. číslo: technologicko materiálovou charakteristiku dílu
XX

Např. střešní konstrukce z prefabrikovaných železobetonových předpjatých vazníků bude označena kódem 44113. Kde znamená: 44 – vodorovné konstrukce, zastřešení, 1 - vazníky, 13 - prefabrikovaný předpjatý železobeton.
Na další podrobnější členění lze použít ještě 3 až 5 číselných znaků (6. až 10. místo).

Skupiny stavebních dílů:

1 – Zemní práce

2 – Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

3 – Svislé a kompletní konstrukce

4 – Vodorovné konstrukce

5 – Komunikace

6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 – Řemeslné obory

 1. 711 – Izolace proti vodě a vlhkosti
 2. 712 – Povlakové krytiny
 3. 713 – Izolace tepelné
 4. 714 – Akustická a protiotřesová opatření
 5. 715 – Izolace proti chemickým vlivům
 6. 721 – Vnitřní kanalizace
 7. 722 – Vnitřní vodovod
 8. 723 – Vnitřní plynovod
 9. 724 – Strojní vybavení zdravotně technických instalací
 10. 725 – Zařizovací předměty
 11. 726 – Instalační prefabrikáty
 12. 731 – Kotelny ÚT
 13. 732 – Strojovny ÚT
 14. 733 – Rozvod potrubí ÚT
 15. 734 – Armatury ÚT
 16. 735 – Otopná tělesa
 17. 761 – Konstrukce sklobetonové
 18. 762 – Konstrukce tesařské
 19. 763 – Dřevostavby
 20. 764 – Konstrukce klempířské
 21. 765 – Krytiny tvrdé
 22. 766 – Konstrukce truhlářské
 23. 767 – Konstrukce kovové doplňkové stavební
 24. 771 – Podlahy z dlaždic
 25. 772 – Dlažby z kamene
 26. 773 – Podlahy z litého teraca
 27. 775 – Podlahy vlysové a parketové
 28. 776 – Podlahy povlakové
 29. 777 - Podlahy syntetické
 30. 781 – Obklady keramické
 31. 782 – Obklady z kamene
 32. 783 – Nátěry
 33. 784 – Malby
 34. 785 – Tapetování

8 – Trubní vedení

 1. 81 – Potrubí z betonových trub
 2. 82 – Potrubí ze železobetonových trub
 3. 83 – Potrubí z kameninových trub
 4. 85 – Potrubí z litinových trub
 5. 86 – Potrubí z ocelových trub
 6. 87 – Potrubí z trub z plastických hmot
 7. 88 – Potrubí z drenážek
 8. 89 – Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

9 – Ostatní konstrukce a práce

 1. 91 – Doplňující konstrukce na komunikacích
 2. 92 – Doplňující konstrukce a práce na železnici
 3. 93 – Dokončovací konstrukce na inženýrských stavbách
 4. 94 – Lešení
 5. 95 – Dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
 6. 96 – Bourání konstrukcí
 7. 97 – Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
 8. 98 – Demolice

Každá položka z databáze má pouze charakter směrné ceny. Cena pro databázi byla vytvořena jako vážený průměr cen, které vznikly kalkulací skutečných nákladů v těch stavebních firmách, které v předchozím režimu byly povinny poskytovat své kalkulace zpracovateli databáze, kterým byl Ústav racionalizace ve stavebnictví. (URS). Směrná cena v databázi tedy zachycuje průměr nákladů, které jako celek muselo československé stavebnictví vynaložit na jednotku oceňované produkce. Proto mají např. položky oceňující beton započteny mzdy a náklady na stroje pro ruční a strojní betonáž v poměru cca 85:15, jak je možné vidět z porovnání součtu normohodin dělníků a strojohodin čerpadla na beton. Skutečná cena betonu dopravovaného čerpadlem musí být proto jiná, protože strojohodiny je nutné započítat podle výkonu

Nahrávám...
Nahrávám...