Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Činnosti technického dozoru investora na začátku a během stavby

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

401
Činnosti technického dozoru investora na začátku a během stavby

Ing. Josef Ladra

 

Cíl lekce

Vysvětlit postup při předání staveniště a postupy při dozorových činnostech (kontrolách) během stavby.

V této a v dalších lekcích budeme při popisu práce TDI vycházet z předpokladu, že TDI nezajišťuje pro stavebníka (objednatele) jenom dozorové činnosti, ale také pro něj zajišťuje náležitosti, které po stavebníkovi požadují právní předpisy. Tak převážně probíhá v praxi činnost TDI, jestliže je zajišťována obchodním smluvním vztahem. (Viz mandátní smlouva v 1. lekci kurzu). Pro TDI, který je zaměstnancem stavebníka, je rozhodující popis a rozsah práce v jeho pracovní smlouvě. Doporučujeme, aby v tomto druhém případě věnovali pracovníci vykonávající funkci TDI své pracovní smlouvě stejnou pozornost, jakou v prvním případě věnují TDI obsahu uzavírané smlouvy. K činnostem, které bezprostředně nesouvisí s kontrolami prováděných prací, se ještě vrátíme v poslední lekci našeho kurzu, věnované tzv. inženýrské činnosti.

Předání a převzetí staveniště

Nezbytným předpokladem pro započetí prací na budoucím staveništi je předání a převzetí staveniště zhotovitelem. Staveniště předává stavebník (objednatel) a zhotovitel je přejímá.

Předběžné úkony

A) Předběžné úkony, které musí provést předávající (TDI) před předáním:

  1. Vytýčení prostorové polohy staveniště hraničními body odborně způsobilými osobami, vypracování vytyčovacího protokolu a vyznačení hraničních bodů v terénu.
  2. Vyznačení inženýrských sítí procházejících staveništěm jejich příslušnými správci na plánu (situaci) stavby. Při tom správci stanoví odpovídající ochranná pásma.

Další nutné úkony mohou pro TDI vyplynout z podmínek, které pro stavbu určil stavební úřad ve stavebním povolení (např. související dopravně-inženýrská opatření apod.).

Technický dozor investora zpravidla ještě předběžně projedná zajištění odběru potřebných energií a medií pro stavbu a zajištění odkanalizování staveništního zařízení. Správci sítí musí předávajícímu přesně určit jednotlivá místa připojení na sítě (odběrná místa). Podmínky připojení na sítě a odběru projednává potom již zhotovitel. Budou-li strojní zařízení zhotovitele nebo objekty zařízení staveniště jím budované připojovány na sítě, které jsou ve správě objednatele, potom je zapotřebí stanovit odběrná (napojovací) místa a způsob měření odběru.

Základní předpis, zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), otázku zahájení prací a s tím souvisejícím předáním a převzetím staveniště neřeší, ale ze znění § 2 odstavce 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, lze dovodit, že o předání a převzetí staveniště je třeba pořídit zápis. Nařízení vlády pak požaduje, aby se v zápise o předání a převzetí uvedly všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zdržujících se na staveništi. Osoby oprávněné ze strany investora předání staveniště provést i osoby oprávněné zhotovitelem staveniště převzít a stvrdit tuto skutečnost podepsáním zápisu by měly být po vzájemné dohodě stanoveny již předem ve smlouvě o dílo.

Zápis o předání a převzetí

B) Zápis o předání a převzetí zpravidla obsahuje následující body:

  1. Předání hraničních bodů vymezujících staveniště; k tomu se zápis doplňuje jednoduchým náčrtkem.
  2. Předání situace s vyznačením všech inženýrských sítí procházejících prostorem staveniště a s uvedením údajů, které jednoznačně stanovují jejich ochranná pásma. Předávající TDI by neměl zapomenout na nadzemní sítě (např. vodiče vedení VN) a na jejich výškovou polohu.

Při tom podle § 153 odstavce 1 zákona č. 183/2006 Sb. je v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou stavbyvedoucí.

  1. Upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem. (Budovy, technická zařízení, stromy, keře aj.). Stanovení případných ochranných pásem a technického řešení způsobu ochrany.

Jestliže se na staveništi sítě, překážky ani chráněné objekty nenacházejí, je zapotřebí tuto skutečnost výslovně v zápise uvést.

  1. Dochází-li k souběhu prací objednatele a zhotovitele, pak musí zápis obsahovat upozornění zhotovitele na všechna místa a zdroje ohrožení jeho pracovníků na předávaném staveništi.
  2. Stanovení způsobu oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství staveniště.
  3. Stanovení přístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů. Určení způsobu napojení staveniště na veřejnou komunikaci. Stanovení požadavků na chodníky, přechody, přejezdy a osvětlení na dotčených komunikacích.
  4. Stanovení způsobu, jakým bude staveniště vráceno zpět objednateli. Určení požadavků na uvedení do původního, nebo projektovaného stavu.
  5. Jestliže objednatel (TDI) projednal předem místa napojení na inženýrské sítě, potom se jejich umístění předá zhotoviteli.

Je tedy otázka předání a převzetí staveniště chápána především jako akt, který má zabezpečit bezpečnost pracovníků na novém neznámém pracovišti.

Je třeba čtenáře upozornit, že vyhláška č. 324/1990 Sb., která se podrobně zabývala problematikou předávání a převzetí staveniště (pracoviště), byla k 1. lednu 2007 vyhláškou č. 601/2006 Sb. zcela zrušena a nelze se proto na její jednotlivé paragrafy odvolávat. Chtějí-li účastníci aktu předání a převzetí staveniště použít některé ustanovení z této vyhlášky, potom je musí v zápise doslovně citovat (opsat), ovšem bez odvolání na zrušenou vyhlášku.

Velmi důležité je předání a převzetí takového staveniště pro stavební práce, na kterém bude stavební činnost probíhat souběžně s provozem investora. Všechny výše uvedené body je třeba okolnostem těchto souběžných prací přizpůsobit.

Proběhne-li předání a převzetí staveniště (pracoviště) popsaným způsobem a také při sepisování zápisu budou účastníci takto postupovat, vyhnou se obě strany řadě následných nepříjemných problémů.

Pamatujte, že již ode dne předání a převzetí staveniště se vede na stavbě stavební deník!

Zahájení prací na staveništi

Vlastní stavební práce na předaném staveništi mohou být zhotovitelem zahájeny až poté, kdy stavební povolení vydané stavebníkovi nabylo právní moci. Je nutné, aby TDI zkontroloval, zda zhotovitel splnil požadavek § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. a určil pro zahajovanou stavbu stavbyvedoucího. Podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. příloha č. 9 (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku) musí určená fyzická osoba prokázat své oprávnění k vykonávání funkce stavbyvedoucího otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. (Připomínáme, že na stavbě je pouze jeden stavbyvedoucí, který musí být autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem a jeho autorizace musí odpovídat druhu zahajované stavby.) Povinností stavebníka je před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby

Vytýčení stavby je obsaženo ve vytyčovacích výkresech, které jsou součástí projektu pro stavební povolení (ohlášení). Stavebníkovi, který provádí stavbu svépomocí, ukládá stavební zákon povinnost uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací, u staveb zajišťovaných stavebním podnikatelem stavební zákon tuto povinnost přímo neukládá ani stavebníkovi, ani zhotoviteli.

Pro TDI z toho vyplývá nutnost pečlivé kontroly postupu při vytyčování stavby, které mohou provést jen osoby se zvláštním oprávněním. Povinnosti účastníků výstavby jsou při vyměřovacích pracích upraveny zákonem č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Pokud jsou vytyčovací údaje uvedeny v souřadnicovém systému JTSK (jednotná trigonometrická síť katastrální), je možnost chyby vzniklé nedorozuměním, či chybou v projektu snížena na minimum. Pokud je vytýčení nové stavby vztaženo ke stávajícím objektům, je třeba si ověřit, že je pro vytýčení užito v dokumentaci skutečně uvažovaných modulárních os nebo líců zdiva, atd. Je třeba vytýčit hranice pozemků i u těch staveb, kde se to nezdá nezbytné a nikdo z účastníků výstavby to nepožaduje. Zpravidla se ukáže, že povrchové znaky zdánlivých hranic pozemků – ploty, cesty, okraje zeleně apod., neodpovídají katastrální mapě. Lze si tím ušetřit řadu potíží a následných nepříjemností se sousedy.

Oznámení o zahájení prací

Stavebnímu úřadu oznamuje stavebník podle § 152 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. (U svépomocné formy výstavby musí stavebnímu úřadu ohlásit jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor).

Oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce oznamuje zadavatel, (tj. stavebník, pro něhož pracuje stavební podnikatel, nikoliv stavebník provádějící stavbu svépomocí), podle § 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zahájení prací při realizaci stavby. Náležitosti tohoto oznámení jsou stanoveny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006. Sídla a působnost oblastních inspektorátů jsou uvedeny v příloze k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Místně příslušnému orgánu státní památkové péče stavebník oznamuje zahájení výkopových prací

Výskyt archeologických nálezů

Pro vydání stavebního povolení musí stavebník předložit vyjádření orgánu státní památkové péče, na jehož základě se stanoví podmínky pro postup při výskytu archeologických nálezů. Území České republiky je zmapováno velmi podrobně a orgány státní památkové péče mají zjištěny oblasti možných výskytů archeologických nálezů.

Před zahájením výkopových prací se musí provést ohlášení na místně příslušný orgán státní památkové péče (převážně jsou pověřena touto funkcí oblastní musea), aby se mohl seznámit se skutečným stavem ve výkopové jámě nebo rýze. Při jakémkoli archeologickém nálezu během výkopových prací se musí práce okamžitě zastavit a počkat na prohlídku orgánu státní památkové péče. Potom se teprve rozhodne dalším postupu: Zda se práce dočasně zastaví nebo se jedná o bezvýznamný nález a lze ve výkopových pracích pokračovat.

Tuto problematiku pojednává podrobně zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola prací zhotovitele

Způsob provádění a průběžné kontroly

Občanský zákoník dává TDI zákonný rámec jeho kontrolní činnosti. V § 2593 zákon č. 89/2012 Sb. stanovuje:

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Protože se při výkladu pojmu “provádění díla řádným způsobem“ zpravidla smluvní strany dostanou do prudkých rozporů, které vycházejí ze zhotovitelem falešně chápaného již zmíněného ustanovení § 2592 Občanského zákoníku, (Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno.), doporučuje se zavázat zhotovitele k řádnému provádění předem ve smlouvě o dílo.

Tento závazek zhotovitele je obvykle formulován větou: “Práce budou provedeny dle platných ČSN“. Závazek bývá na různých místech. V některých smlouvách doplňuje předmět plnění smlouvy, v jiných ji najdeme v odstavci “způsob provedení díla“, jinde je až na konci - ve zvláštních ujednáních. V mnoha smlouvách je tedy závazný příslib zhotovitele obsažen, ale jak to vypadá s jeho naplňováním?

Vypadá to, že si obě smluvní strany ne zcela uvědomují dosah tohoto závazku. Velmi často se totiž jeho význam vykládá v zúžené formě. Uvedená formulace se pokládá za jakýsi druh záruky, že kvalita prací, které budou objednavateli odevzdávány, bude odpovídat standardu vyjádřenému v naší národní normě. Je to tedy jen jistá pojistka pro obě strany. Stavební firma se zavazuje, že svoji práci neodbude a zákazník tím stvrzuje, že nepožaduje žádné mimořádné věci, které nejsou v ceně zakalkulovány. Na tom se jistě všichni na začátku spolupráce

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: