dnes je 28.5.2024

Input:

Dokumentace ocelových konstrukcí podle ČSN 73 2604

12.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.4
Dokumentace ocelových konstrukcí podle ČSN 73 2604

Martin Šturma – Igor Lüftner

Podle ČSN 73 2604:2012 se musí uchovávat a vést dokumentace při provozu ocelových konstrukcí. Jedná se o projektovou a výrobně technickou dokumentaci vzniklou při projektování, výstavbě a rekonstrukcích, a provozní dokumentaci zachycující průběh kontrol a údržby OK. Bez dokumentace nelze provádět pravidelné prohlídky ocelových konstrukcí.

O všech prohlídkách, které jsou na ocelových konstrukcích vykonávány, musí být provedeny záznamy a ty uchovávány po dobu životnosti konstrukce. Kontrolou a udělování sankcí za neprovádění prohlídek ocelových konstrukcí je pověřen inspektorát práce.

Vlastník stavby s ocelovou konstrukcí, nebo jím pověřená osoba, má spravovat a uchovávat veškerou projektovou a inspekční dokumentaci. Má uchovávat také dokumentaci všech rekonstrukcí a oprav konstrukce. Dokumentace musí být uchovávána v listinné či elektronické podobě takovým způsobem, aby byla v případě potřeby jasně dohledatelná jakákoliv její část.

Náhradní dokumentace

Často se stává, že k ocelové konstrukci neexistuje žádná dokumentace, nebo je neúplná a nedostatečná pro provádění kontrol (tj. neobsahuje některou níže uvedenou povinnou část náhradní dokumentace), případně je chybná nebo neodpovídá současnému stavu konstrukce a jejímu zatížení. V tomto případě se musí zpracovat náhradní dokumentace, aby bylo možné provádět pravidelné prohlídky konstrukce, neboť ty bez dokumentace provádět nelze. Náhradní dokumentace se zpracovává v souladu s požadavky kladenými na ocelové konstrukce v ČSN EN 1991, ČSN EN 1993, ČSN ISO 13822:2014 a v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., a to při výchozí prohlídce.

Pro konstrukce třídy následků CC2 a CC1 a pro stožáry a komíny třídy spolehlivosti 2 a 1 navržené a provedené podle dříve platných předpisů je možné náhradní dokumentaci zpracovat a následně podle ní konstrukci hodnotit na základě kapitoly 8 Hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti v ČSN ISO 13822:2014 . Pro konstrukce nevyžadující stavební povolení se náhradní dokumentace zpracuje v souladu s platnými předpisy v době uvedení konstrukce do užívání.

Náhradní dokumentace se také zpracuje v případě zjištění hrubých chyb a závad v dostupné dokumentaci, jakými jsou např. chybně stanovené zatížení nebo vnitřní síly, a další skutečnosti, jež by mohly znamenat, že konstrukce nevyhoví některému z mezních stavů.

Náhradní dokumentace má obsahovat zejména tyto části:

  • technickou zprávu, obsahující popis, funkci a účel nosné konstrukce a všechny skutečnosti související s bezpečným provozem nosné ocelové konstrukce;

  • statický výpočet, ze kterého je zřejmé zatížení, dimenze prvků a jejich materiál, použité výpočetní modely, výsledné vnitřní síly a posouzení z hlediska únosnosti, použitelnosti, stability polohy a únavy, pokud může rozhodovat;

  • výkresovou dokumentaci skutečného provedení;

  • u stožárů třídy spolehlivosti 2 a 1 může statický výpočet nahradit obdobným způsobem získaná tabulka zatížitelnosti konstrukce v hodnotách návětrných ploch antén a ostatních technologických zařízení;

  • popis komunikací a zařízení pro pohyb osob a předepsané zabezpečení osob pohybujících se po konstrukci (např. schodiště, zábradlí, tribuny apod.);

  • popis zábran vstupu na konstrukci nepovolaným osobám.

U staveb nepodléhajících stavebnímu povolení má náhradní dokumentace obsahovat alespoň schéma konstrukce s uvedením maximálního povoleného zatěžování. U pohybujících se konstrukcí je nutný výpočet stability.

Náležitosti dokumentace

Pro účely kontroly a údržby má vlastník uchovávat následující dokumentaci:

1) Dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení

Pro účely kontroly a údržby se má uchovávat projektová dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Pokud není dokumentace úplná, má její rozsah splňovat alespoň požadavky kladené na náhradní dokumentaci.

2) Výrobně technická dokumentace a další dokumentace ocelové konstrukce

Tato dokumentace je souborem dokumentů potřebných pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí, včetně všech dokumentů jakosti a zkoušek předložených při předání stavby (tj. výrobní dokumentace, včetně inspekčních certifikátů použitých materiálů a

Nahrávám...
Nahrávám...