dnes je 30.5.2023

Input:

Důsledky nezjištěných vad v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ve výkazu výměr

28.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13
Důsledky nezjištěných vad v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ve výkazu výměr

Ing. Josef Ladra

Odpovědnost za zjištění vad v soupisu, jejich náprava a škody vzniklé zadavateli

Vady v soupisu prací

Pro odpovídající ocenění zamýšlené stavby je nezbytné postupně vypracovat položkový soupis prací, dodávek a služeb, které budou na stavbě realizovány, doplnit každou položku soupisu vyprojektovaným rozsahem neboli výměrou a na závěr každou položku vhodným způsobem ocenit. Je zcela pochopitelné, že se v každém z popisovaných kroků může objevit nějaká chyba, která následně způsobí komplikace v průběhu stavby.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je vlastně rozborem dané projektové dokumentace stavby na jednotlivé části, u kterých se předpokládá, že budou prováděny ze stejného materiálu, stejnou technologií a za stejných podmínek. Základním požadavkem je neopomenout žádnou část, ale zároveň ji nezařadit do soupisu prací vícekrát. Ten, kdo soupis sestavuje, by měl velmi dobře znát jednotlivé způsoby realizace stavebních prací, neboť musí rozdělení na části (tj. na položky soupisu) správně provést a rovněž uvést jejich správnou charakteristiku, (tj. popis položky).

Chyby, které při tvorbě soupisů prací mohou nastat, lze rozdělit na dvě skupiny. První skupinu tvoří chyby, které mají svůj zdroj již v projektové dokumentaci a do soupisu se vinou nedostatečné kontroly přímo přenesou.

Závady vzniklé nerespektováním závazných právních předpisů, (1) nebo neúplností dokumentace, může pečlivá kontrola v průběhu zpracovávání soupisu poměrně snadno odhalit a můžeme je tedy zařadit mezi tzv. zjevné vady. Vady spočívající v nevhodném technickém řešení, které je obsaženo

v projektové dokumentaci, se zjišťují mnohem obtížněji.

Současní soudní znalci v těchto případech vycházejí z předpokladu, že zjevné vady projektové dokumentace (příkazu objednatele) jsou vymezeny rozsahem středoškolského učiva na stavebních průmyslovkách s maturitou a takové závady by kontrola měla vždy zjistit. Z hlediska návazných prací je nutné zdůraznit, že chyby projektové dokumentace přenesené do soupisu prací se mohou stát příčinou vadného plnění zhotovitele a tedy vadou stavby.

Druhou skupinou jsou chyby soupisu prací, které vznikly pouze při jeho sestavování. Jde tedy o nesoulad projektové dokumentace a vyhotoveného soupisu. V soupisu mohou některé položky chybět, nebo naopak soupis obsahuje položky a práce, které z dokumentace vůbec nevyplývají. Častým nedostatkem soupisu je neodpovídající popis prací, případně kombinace těchto uvedených chyb. Do této skupiny vad patří také nesprávně vypočtené výměry, případně výměry, u kterých nelze správnost výpočtu zkontrolovat. (Půjde např. o výměry zjišťované z mapového podkladu planimetrem atp.)

Důležitá je skutečnost, že pokud bude projektová dokumentace bezchybná, pak všechny uvedené závady soupisu prací nemohou být zdrojem vady stavby, protože v případě nejasností budou vždy rozhodující výkresy a technická zpráva projektové dokumentace.

Je pochopitelné, že se nezjištěné chyby v soupisu prací promítnou do nabízené ceny stavby. Jestliže je ale oběma stranami dohodnuta cena určená podle rozpočtu, který se během průběhu stavby ukáže jako chybný, potom může být náprava obtížná.

Občanský zákoník při určení ceny uvažuje navíc několik specifických druhů rozpočtů. Jde o rozpočet se zaručenou úplností, rozpočet s nezaručenou úplností, rozpočet nezávazný a o jejich možné kombinace.

Pro rozpočet se zaručenou úplností platí ustanovení § 2621 odst. 2 NOZ: Byla-li zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví- li se potřeba dalších prací k dokončení díla. Pro rozpočet s nezaručenou úplností platí ustanovení § 2622 odst. 1 NOZ, podle kterého může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, objeví-li se v případě rozpočtu s výhradou nezaručené úplnosti při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.

Pro rozpočet nezávazný platí ustanovení § 2622 odst. 1 NOZ, podle kterého může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, oč nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu.

Pokud není rozpočet ve smlouvě o dílo nijak specifikován, pak platí ustanovení § 2620 odst. 1 NOZ, že nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Na zvláštní okolnosti, které mohou při stavbě nastat, pamatuje ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ: Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala- li některá ze stran nebezpečí změny okolností, nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane.

Jestliže tedy bude cena určena podle rozpočtu zpracovaného na základě chyb v soupisu prací, nelze tuto cenu změnit jinak než novou dohodou stran. Je také nutné zdůraznit, že k dohodě musí dojít jak při požadavku zhotovitele na zvýšení ceny, tak při požadavku objednatele na její snížení! Pokud do rozpočtu s nezaručenou úplností nebyly zahrnuty některé činnosti kvůli chybám v soupisu prací, nejedná se o činnosti nepředvídatelné v době uzavření prací a také zde může být cena zvýšena pouze po nové dohodě objednatele a zhotovitele.

Jedině nezaručený rozpočet umožňuje zhotoviteli jednostranně zvýšit cenu, objeví-li se jakákoliv nutnost vyšších nákladů nebo dalších prací, byť byla způsobena chybou v soupisu prací. Nutnost zvýšení musí ale zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli, jinak právo na zvýšení ceny ztrácí.

Přesáhne-li zvýšení 10 %, může objednatel zaplatit doposud provedené práce a odstoupit od smlouvy (§ 2622 odst. 2 a 3 NOZ).

Důsledky chyb v soupisu prací u veřejné zakázky

U veřejné zakázky postupuje zadavatel podle vyhlášky č. č. 230/2012 Sb., která vymezuje jak předmět veřejné zakázky na stavební práce, tak rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dojde-li k nezjištěné chybě v soupisu a jeho následném ocenění, pak se zadavatel i zhotovitel veřejné zakázky dostává do obtížné situace.

Zadavatelé veřejné zakázky vždy musí respektovat ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech: Organizační složka státu je povinna dbát, aby dosahovala příjmů stanovených rozpočtem a plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem. Prostředky, kterými disponuje, může používat na krytí nezbytných potřeb a na opatření zakládající se na právních předpisech.

V praxi to znamená, že navýšení ceny za veřejnou zakázku musí být vždy v souladu se stávajícími předpisy.

Nahrávám...
Nahrávám...