dnes je 13.4.2024

Input:

Fóliové hydroizolace

5.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.5
Fóliové hydroizolace

Ing. Bohumír Číhal

Přes rychlý nástup hydroizolačních fólií po roce 1990, je dosud nejrozšířenější vodotěsná izolace z asfaltových pásů. Pokud jde o spolehlivost, jsou obě technologie srovnatelné. Existují však mezi nimi rozdíly nejen technické a cenové, ale i uživatelské. Každý výrobce hydroizolačních výrobků zpravidla vyzdvihuje přednosti svých produktů, někdy i v porovnání s druhou technologií.

Vlastnosti Asfaltové hydroizolační pásy Hydroizolační fólie
Pokládka • v jedné vrstvě• dvouvrstvá • pouze v jedné vrstvě
Způsob pokládky • natavením• volná pokládka s kotvením• dtto se stabilizační vrstvou• samolepicí za studena• nalepení lepidlem • volná pokládka s kotvením• dtto se stabilizační vrstvou• samolepicí fólie• nalepením
Tloušťka hydroizolace • jednovrstvá tl. cca 5 mm• dvouvrstvá tl. min. 2 x 4 mm • tl. 1,2 mm a více
Plošná hmotnost • jednovrstvá cca 6 kg/m2• dvouvrstvá cca 12 kg/m2 • min. 1,5 kg/m2, max. 3 kg/m2

Tab. č. 1: Porovnání technologií izolačních výrobků

Výrobci hydroizolačních fólií často poukazují na jejich velmi malou plošnou hmotnost a vynikající difuzní propustnost oproti izolacím z asfaltových pásů. Pokládka hydroizolační fólie je zpravidla rychlejší než pokládka asfaltových pásů. V případech očekávaných plošných pohybů podkladních vrstev (vyvolaných teplotními vlivy, změnami zatížení, technologickým zařízením apod.) umožňují využít jejich výborné tažnosti až 500 % (podle druhu fólie) a vytvořit na podkladu nezávislou spolehlivou vodotěsnou izolaci.

Fóliové hydroizolace na bázi měkčeného PVC nemají být trvale vystaveny teplotě vyšší než 40 °C. Napětí v základové spáře nemá u fóliových hydroizolací překročit 5 MPa při teplotě do 20 °C, pokud výrobce nestanoví jinak. V prostředí tlakové vody má být hydroizolace vystavena pouze silám kolmým k povrchu, které mají být rovnoměrně rozloženy. Hydroizolační povlak nesmí být v žádném případě namáhán smykovými silami.

Parametr Optimální hodnota
Asfaltové pásy Syntetické fólie
tloušťka (mm) 4 – 5 1,5 – 2,5
tržné zatížení příčné/podélné (N/50mm) 600 – 800 1000
protažení při přetržení (%) do 10 20
ohebnost na trnu (°C) –25 –20
stálost za 2 hodiny tepla 100
rozměrová stálost při 80 °C/6 hod. (%) 1
stupeň hořlavosti B, opt. A C2
difúzní faktor 30 000

Tab. č. 2: Porovnání parametrů izolačních výrobků

Spolehlivost vodotěsné izolace z hydroizolačních fólií je oproti asfaltovým pásům více závislá na dodržování technologické kázně při pokládce a na kvalitě opracování detailů. Přitom jde o zcela jiné pracovní a technologické postupy než u asfaltových pásů.

Přes uvedené rozdíly je celá řada technických parametrů nebo vlastností obou technologií podobná, případně jejich rozdíly ve svých důsledcích nebývají pro konkrétní aplikaci důležité. Vývoj nových výrobků v oblasti asfaltových pásů i hydroizolačních fólií postupně obě technologie sbližuje, takže se dnes můžeme setkat i s hydroizolačními fóliemi, které obsahují určité procento asfaltu. Některé z nich (fólie na bázi OCB) lze stejně jako asfaltové pásy svařovat pomocí plamene propanbutanového hořáku. Obdobně u modifikovaných asfaltových pásů jsou používány pracovní postupy dříve dominantně využívané pouze u vodotěsných izolací z hydroizolačních fólií.

Na následujícím grafu uvádíme přibližné současné rozložení využití jednotlivých druhů fóliových technologií ve stavební praxi.

Obr. č. 1: Graf podílu jednotlivých materiálových variant

Zkratky použité u předchozího grafu:

PVC–P Polyvinylchlorid měkčený

TPO Polyolefiny

ECB EtylenCopolymerBitum

EPDM EtylenPropylenDienMonomer (pryžové fólie)

Ostatní PIB (PolyIzoButylen), PEC (PolyEtylenChlorid), CSPE (ChlorSulfonovanéhoPolyEtylén), VAE (VinylAcetátEtylén)

Požadavky norem v oblasti fóliových izolací

ČSN P 73 0600

Hydroizolace staveb – základní ustanovení: 2000

Tato základní norma stanovuje zásady pro navrhování ochrany staveb, chráněného nebo vnitřního prostředí objektů proti nežádoucímu působení vody.

ČSN 73 P 0606

Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení: 2000

Norma platí pro navrhování ochrany staveb proti nežádoucímu působení vody pomocí povlakových hydroizolací. Podrobnosti z hlediska hydroizolačních principů a namáhání uvádíme společně s ČSN P 73 0600 v kapitole 6/4.1.1.

Norma stanovuje základní principy přístupu k navrhování hydroizolací staveb. Ustanovení normy vedou projektanta tak, aby neopomenul ve svém projektu žádný podstatný faktor správného návrhu.

Příklady možných složení povlakových hydroizolací v závislosti na hydrofyzikálním namáhání stanovuje tabulka C.1 přílohy C normy. Pro namáhání tlakovou vodou uvádí složení povlakové hydroizolace z fólií podle následující tabulky.

F. VODA TLAKOVÁ
b povlakové hydroizolace z fólií 1)
ba) povlak z jedné vrstvy hydroizolační fólie se signální vrstvou o tloušťce 1,5 mm podle tabulky B.1, položky 25, 26, 27, 28 s tlakovou nebo vakuovou kontrolou vodotěsnosti spojů fólií při realizaci, popř. v kombinaci s plošným pasivním kontrolním a sanačním systémem.
bb) povlak ze dvou vrstev hydroizolačních fólií o tl. 1,5 + 1,0 mm podle tabulky B.1, položky 25, 26, 27, 28 se zabudovaným aktivním kontrolním a sanačním systémem, popř. v kombinaci s plošným pasivním kontrolním a sanačním systémem.
c kombinované hydroizolační systémy – fóliový povlak + vodotěsná stavební konstrukce5)
ca) povlak z jedné vrstvy hydroizolační fólie o tloušťce 1,5 mm podle tabulky B.1, položky 25, 26, 27, 28 s tlakovou nebo vakuovou kontrolou vodotěsnosti spojů fólií při realizaci, v kombinaci se stavebními konstrukcemi z vodotěsného betonu, popř. v kombinaci s plošným pasivním kontrolním a sanačním systémem.
cb) zdvojený hydroizolační systém podle odstavce F bb) s aktivní kontrolou hydroizolační funkce v kombinaci se stavebními konstrukcemi z vodotěsného betonu s plošnou pasivní kontrolou vodotěsnosti a zdvojeným sanačním systémem.
Poznámka: 1) příklady možných skladeb jsou v tabulce seřazeny v posloupnosti zvyšujících se bezpečnostních řešení

Tab. č. 3: Ukázka části informativní tabulky C.1 ČSN P 73 0606

Informativní příloha B.1, na kterou se odkazuje Tabulka C.1, stanovuje vlastnosti a použitelnost výrobků pro hydroizolace. V následující ukázce uvádíme příklad týkající se fóliových izolací.

 
F. PLASTOVÉ A ELASTOVÉ PÁSY
Druh výrobku Označení Vlastnost, použitelnost
25 fólie z měkčeného PVC F-PVC-P vyrábějí se nevyztužené nebo vyztužené skleněným rounem, skleněnou polyesterovou nebo jinou syntetickou mřížkovou tkaninou, v tloušťkách obvykle 0,7 až 2 mm, v různých barvách s různou strukturou povrchu, popř. jsou kašírované textiliemi; jsou určené pro zabudování do konstrukcí, nebo odolávají povětrnosti; volně se kladou a zatěžují, nebo se kotví; spojují se horkým vzduchem, nebo lepením; užívají se v izolacích staveb proti všem formám výskytu vody; speciální typy odolávají ropným produktům; od asfaltů a některých pěnových plastů se zpravidla separují; podmínky a způsob aplikace podle pokynů výrobců
27 fólie z polyetylénu nebo chlorovaného polyetylénu F-PEHDF-PELDF-PEC vyrábějí se nevyztužené i vyztužené v různých tloušťkách a tuhostech; spojují se svařováním horkým vzduchem; některé odolávají povětrnostním i chemickým vlivům, ale podléhají korozi za napětí; mohou být ve styku s asfalty i pěnovými plasty; jsou citlivé na sluneční záření – některé mění objem, což ztěžuje realizaci na osluněných plochách a vede k jejich vlnění; podmínky a způsob aplikace podle pokynů výrobců
28 fólie polyolefinové F-PO vyrábějí se vyztužené, neobsahují změkčovadla, téměř se nesmršťují, mohou být ve styku s asfaltem a pěnovým polystyrenem; podmínky a způsob aplikace podle pokynů výrobců

Tab. č. 4: Ukázka části tabulky B.1 ČSN P 73 0606

Informativní přílohy D a E normy uvádějí Faktory ovlivňující spolehlivost a trvanlivost povlakových izolací. Příloha E (trvanlivost) se věnuje převážně přímému působení povětrnosti. Vybíráme obecná doporučení, týkající se fóliových izolací spodní stavby:

Faktory ovlivňující spolehlivost

  • povlakové izolace vytvářené z většího počtu dokonale plnoplošně spojených vrstev vykazují větší stupeň spolehlivosti než izolace jednovrstvé;

  • u jednopovlakových izolací je větší riziko nedokonalého propojení ve spojích a poškození vrstvy v průběhu stavby;

  • hydroizolační rizika se zvyšují se stoupajícím hydroizolačním namáháním a nabývají extrémních hodnot při působení tlakové vody;

  • negativní důsledky lokální havárie jsou tím závažnější, čím obtížněji jsou přístupné pro případné opravy.

Z doporučení normy vychází např. následující tabulka dimenzí povlakových hydroizolací publikovaná v projekčních příručkách.

Hydrofyzikální expozice Fóliová hydroizolace
tlaková voda tlak větší než 0,02 MPa fólie PVC-P tl.2 mmfólie PVC-P tl.1,5mm kontrolní a sanační systém
tlaková voda tlak do 0,02 MPa fólie PVC-P tl.2 mmkontrolované spoje + vodotěsná konstrukce
gravitační voda působící na horizontální a přilehlé níže umístěné vertikální plochy fólie PVC-P tl.1,5mm kontrolované spoje
gravitační voda prosakující horninovým prostředím kolem vertikálních ploch podzemí budov fólie PVC-P tl.1,5mm kontrolované spoje
zemní vlhkost fólie PVC-P tl.1,0mm

Tab. č. 5: Příklad dimenzí povlakových hydroizolací podle hydrofyzikální expozice

Respektování této normy a tabulek v projekčních příručkách samozřejmě nezbavuje projektanta zodpovědnosti za to, že navržené řešení bude realizovatelné a funkční po požadovanou dobu. Do volby dimenze a materiálové báze povlaku vstupuje i postup izolování spodní stavby, přístupnost izolace po jejím dokončení, možnost odvodnění základové spáry a další.

Materiálové normy

ČSN EN ISO 1043-1 (640002)

Plasty – Značky a zkratky – Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky: 2012

Tato část normy 1043 definuje zkratky základních polymerů používaných pro plasty, značky pro složky těchto zkratek a značky pro zvláštní charakteristiky plastů. Zahrnuty jsou pouze ty zkratky, které mají zavedené použití a cílem je, aby se zabránilo výskytu více než jedné zkratky pro daný plast a aby se jedna zkratka vykládala víc než jedním způsobem.

Název materiálu Zkratka dle ČSN ISO 1043-1  Materiál pro tváření je specifikován v
Polyethylen vysokohustotní PE_HD ČSN EN ISO 1872-1
Polypropylen
homopolymer PP-H ČSN EN ISO 1873-1
blokový kopolymer PP-B
statistický kopolymer PP-R
Polyvinylchlorid,
standardní houževnatost PVC-NI (PVC-U) ČSN EN ISO 1163-1
zvýšená houževnatost PVC-RI (PVC-U)
vysoká houževnatost PVC-HI (PVC-U)
chlorovaný PVC-C
měkčený PVC-P ČSN EN ISO 2898-1
Polyvinylidenfluorid homopolymer PVDF-H
Ethylen-chlortrifluorethylen ECTFE
Polyamid PA 6 ČSN EN ISO 1874-1
Polymethylmetakrylát PMMA ČSN EN ISO 8257-1
Polykarbonát PC ČSN EN ISO 7391-1
Akrylnitril/butadien/styren, normální houževnatost ABS-NI ČSN EN ISO 2580-1
Perfluoralkoxy-kopolymer PFA
Tetrafluorethylen/hexafluorpropylen FEP

Tab. č. 6: Ukázka značení plastů podle ČSN ISO 1043-1

ČSN EN 14909 ed. 2 (72 7614)

Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky: 2012

S účinností od 1. 8. 2013 nahrazuje ČSN EN 14909 z července 2006, která do uvedeného data platila souběžně s touto normou.

Norma specifikuje charakteristiky plastových a pryžových pásů a fólií používaných pro vkládání do stěnových konstrukcí. Specifikuje požadavky, zkušební metody a hodnocení shody výrobků s požadavky této normy. Předmětem normy nejsou související výrobky jako prefabrikované vany, koruny zdí a oplechování.

Kritéria shody

Tabulka 1 normy obsahuje kritéria shody pro počáteční zkoušení určitého typu povlaku podle uvedených charakteristik vlastností. K jednotlivým parametrům přiřazuje zkušební metodu (s odkazem na normu) a vyjádření kriteria (bez zjevných vad, vyhovuje, klasifikace, v deklarované toleranci od MDV apod.). Norma používá některé další termíny, například:

  • MLV – mezní hodnota stanovená výrobcem;

  • MDV – hodnota deklarovaná výrobcem.

Označení výrobku – pásu a fólií

  • typ A – fólie vkládaná do stěnových konstrukcí;

  • typ B – fólie s ventilační nebo drenážní funkcí vkládaná do stěnových konstrukcí.

Označení výrobku

Informativní příloha Příloha A Označení výrobku uvádí zkratky běžně používané v průmyslu jednovrstvých hydroizolací a souvisejících normách.

Hodna pozornosti je informativní Příloha ZA Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích. Část ZA.1 uvádí příslušné charakteristiky výrobků vyhovující mandátu M/102 Hydroizolační pásy a fólie M/126, M/130 a M/137. Části ZA 2.1 až 3 se věnují prokazování shody, ES certifikátu, ES prokazování shody, označování shody CE a značení štítkem.

Normy pro svařování plastů

ČSN EN 12943

Přídavné svařovací materiály pro termoplasty – Oblast použití, označování, požadavky, zkoušení: 2003

Norma je návodem pro posouzení kvality přídavných

Nahrávám...
Nahrávám...