dnes je 25.6.2024

Input:

Vzorové dokumenty

6.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.1.1 Vzorové dokumenty

JUDr. Irena Novotná

VZOR Č. 1 VZOR PÍSEMNÉ VÝZVY (POPTÁVKY)

Vzor
Stáhnout vzor

Firma/firmy

Věc : Poptávka na podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na:

Název veřejné zakázky: Odborná pomoc při zajištění převodu majetku státu jiným vlastníkům. V souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Vás poptáváme k podání nabídky na veřejnou zakázku za těchto podmínek:

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je odborná pomoc při zajišťování převodu majetku státu jiným vlastníkům podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu, v platném znění, a předpisů souvisejících.

2. Identifikační údaje zadavatele

Vysočina

Krajský úřad

Na Homolkách 25, 775 56 Jihlava

statutární orgán: JUDr. Pavel Nesvadba, hejtman

Útvar zadavatele zajišťující administrativu zadávacího řízení

Krajský úřad

majetkoprávní odbor, Ing. Jan Jiřík

Na Homolkách 25, 775 56 Jihlava

e-mail: majetp@ku.cz

telefon/fax: 678 567 876

mobil: 778 567 345

3. Termín a místo plnění

3.1. Termín plnění

Zahájení prací: 7/2010

Ukončení prací: 12/2010

Zadavatel povoluje předat dílo před termínem plnění.

3.2. Místo plnění

Krajský úřad, Na Homolkách 25, 775 56 Jihlava

Dokumentace bude předána na:

Krajský úřad, majetkoprávní odbor, Ing. Jan Jiřík, Na Homolkách 25, 775 56 Jihlava

4. Cena, platební podmínky

Cena je dána výší nabídky.

Platební podmínky jsou uvedeny v osnově smlouvy, která je nedílnou součástí této poptávky.

5. Nabídka

5.1. Lhůta pro podání nabídky je do 14 dnů od obdržení poptávky zadavatele.

Nabídku doručenou po tomto datu nemusí zadavatel akceptovat.

5.2. Nabídka bude dodána v písemné formě a bude obsahovat

  1. Identifikační údaje uchazeče (dle údajů z Výpisu z obchodního rejstříku, Živnostenského listu nebo seznamu kvalifikovaných dodavatelů),

  2. Cenovou kalkulaci podepsanou oprávněnou osobou uchazeče s datem vystavení,

  3. Oprávnění k podnikání (Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán – originál nebo ověřená kopie ne starší 90 dnů),

  4. Oprávnění k provádění činnosti, která je předmětem zakázky (Živnostenský list nebo jiné – originál nebo ověřená kopie):

    • výše uvedené doklady budou dodány volně vložené popřípadě ve zvláštní složce, je lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (originál nebo ověřená kopie ne starší 90 dnů),

  5. Smlouvu ve čtyřech originálních vyhotoveních dle osnovy smlouvy, která budou potvrzená oprávněnou osobou uchazeče s datem vystavení, každá smlouva bude doložená cenovou kalkulací, podepsanou oprávněnou osobou uchazeče s datem vystavení.

5.3. Místo pro doručení nabídky

Místem pro doručení nabídky poštou je: Krajský úřad, Na Homolkách 25, 775 56 Jihlava

V případě osobního doručení lze nabídku předložit na uvedené adrese v 8. poschodí, podatelna, dveře č. 876, budova C, v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hodin.

Obálky s nabídkou musí být opatřeny názvem veřejné zakázky a zřetelným nápisem „Neotvírat před otevíráním obálek s nabídkami“.

6. Ostatní ujednání

Cenová kalkulace bude obsahovat: výkon činnosti, počet hodin a hodinové sazby pro jednotlivé části. Cena bude stanovena bez DPH, DPH a s DPH celkem.

Smluvní vztahy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, a právním řádem České republiky.

Změny smlouvy musí mít písemnou formu.

Podrobnější informace k provedení zakázky budou sděleny uchazeči na vyžádání v dohodnutém termínu.

Ing. Jan Horák Na základě pověření z 05. 01. 2010

VZOR Č. 2 VZOR SMLOUVY NA ODBORNOU/TECHNICKOU POMOC

Vzor
Stáhnout vzor

Číslo smlouvy zadavatele:

Číslo smlouvy zpracovatele:

SMLOUVA NA ODBORNOU POMOC

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Zadavatel

Vysočina

Krajský úřad

Na Homolkách 25, 775 56 Jihlava

Statutární orgán: JUDr. Pavel Nesvadba, hejtman

Za zadavatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních:  Ing. Jan Lapáček 
ve věcech technických:  Ing. Dalibor Jarkovský 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  91-1523420277/0100 
IČ:  85898350 
DIČ:  CZ85898350 

Dále jen zadavatel

1.2. Zpracovatel

Obchodní firma:  Karo, spol. s r.o. 
Sídlo:  Jana Uhra 16, 621 00 Brno 
Zastoupený:  Ing. Janem Bilíkem, jednatelem 
Za zpracovatele je oprávněn jednat   
ve věcech smluvních:  Jana Novotná 
ve věcech technických:  Jiří Panáček 
Registrován u:  KS v Brně 
Spisová značka:  vložka C, číslo 2320 
Základní kapitál  základní kapitál 200 000 Kč zcela splacen 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s., pob. Brno 
číslo účtu:  282624824/0300 
IČ:  29926995 
DIČ:  CZ29926995 

Dále jen zpracovatel

Článek 2 Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je odborná pomoc při zajišťování převodu majetku státu jiným vlastníkům podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu, v platném znění, a předpisů souvisejících.

Článek 3 Cena, fakturace a platební podmínky

3.1.  Cena bez DPH:  94 000 Kč 
  DPH 19 %:  17 860 Kč 
  Cena s DPH:  111 860 Kč 
  Slovy: stojedenácttiscíosmsetšedesát českých korun 

3.2. Způsob určení ceny

Cena je určena výší nabídky. Cenová kalkulace, uvedená v příloze č. 1, je nedílnou součástí smlouvy. Cena je stanovena jako cena maximální, kterou nelze překročit.

3.3. Platební podmínky

Faktura bude vystavena po řádném skončení a písemném převzetí výsledků odborné pomoci zadavatelem s udáním skutečně vynaložených nákladů.

Po ukončení jednotlivých fázi odborné pomoci se může dohodnutá cena dílčím způsobem fakturovat.

3.4. Fakturace

Faktura (daňový doklad) vystavená zpracovatelem, musí obsahovat náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (zákon o dani z přidané hodnoty).

Faktura je splatná do 60 dnů ode dne doručení na adresu: Krajský úřad, Na Homolkách 25, 775 56 Jihlava. Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zpracovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněnn odepsáním částky z účtu zadavatele.

Článek 4 Dodací podmínky

4.1. Výchozí podklady

Specifikace nemovitostí, určených k převodu a další podklady podle dohody.

Termín předání: po podpisu smlouvy a na základě vyžádání zpracovatele.

4.2. Provedení odborné pomoci

Zpracovatel provede odbornou pomoc samostatně, na základě předaných výchozích podkladů a pokynů zadavatele. Zpracovatel má povinnost zadavatele

Nahrávám...
Nahrávám...