dnes je 20.5.2024

Input:

Povinnosti stavebníka

18.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.21
Povinnosti stavebníka

Mgr. Martina Pavelková

Při jakékoliv stavební činnosti bez ohledu na to, na základě jakého povolení či oprávnění k takovéto činnosti dochází, je třeba mít vždy na paměti obecné povinnosti stavebníka upravené v § 152 zákona č. 183/2006 Sb. Porušení těchto povinností může být kvalifikováno jako přestupek, který může být příslušným stavebním úřadem sankcionován pokutou.

Stavebníka stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb. definuje v úvodních ustanoveních jako osobu, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osobu, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí (ať už neoprávněně, či oprávněně v případě stavby, která pro svou realizaci povolení ani ohlášení nevyžaduje), pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby. Dle citované definice lze shrnout, že stavebníkem je osoba, které svědčí vydané povolení stavby, anebo osoba, která provádí stavbu bez příslušného povolení, resp. v situaci, kdy stavba povolení nevyžaduje.

Co se týče povinností stavebníka upravených v § 152, patří mezi ně zejména povinnost dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, která je dále konkretizována. Mezi obecné povinnosti stavebníka dále patří povinnost zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy – typicky např. měření hluku za účelem ověření dostatečnosti protihlukových opatření, což bude sloužit k ověření, zda stavba odpovídá požadavkům zvláštních právních předpisů. Stavebník je také povinen dbát na ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí, majetku a být šetrný k sousedství. V neposlední řadě má stavebník povinnost informovat dotčené osoby o plánované stavbě, o níž neproběhlo před stavebním úřadem žádné řízení, a to v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací.

V případě staveb, které pro svou realizaci vyžadují povolení či opatření stavebního úřadu, musí stavebník pro účely jejich projednání zajistit příslušnou dokumentaci, přičemž stavební zákon dále konkretizuje formální požadavky na osobu, která příslušnou dokumentaci zpracovává. U těchto staveb, které stavební úřad v určitém

Nahrávám...
Nahrávám...