dnes je 28.5.2024

Input:

Lekce 2: Právní požadavky ve stavebnictví

2.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

201
Lekce 2: Právní požadavky ve stavebnictví

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Cíl lekce

V přehledu jsou uvedeny právní požadavky související se stavebnictvím, jejich charakteristika a vzájemné vazby. Dále jsou uvedeny konkrétní požadavky právních předpisů, přímo navazující na výstavbový proces v etapách přípravy a realizace stavby se specifickým zaměřením na řízení realizace stavby a na provádění dozoru, včetně stanovení výchozích podmínek pro jejich plnění.

Úvod

Vzhledem k charakteru stavebnictví – jeho vliv na další sektory, oblasti veřejného zájmu, složitosti procesu výstavby, obory staveb, zajištění vazeb veřejného a soukromého práva a další je škála právních předpisů velice široká.

Úkolem této Lekce je naznačení možností systematického uspořádání právních předpisů, které se promítají do řízení výstavbového procesu – je obsahem první kapitoly této Lekce.

Samozřejmě nejde o proniknutí do dané problematiky v plně šíři – jsme stavaři, ne právníci. Současně je nutné pro odpovědné pozice ve výstavbě, což jsou i pozice, provádějící dozor, mít povědomí o základní charakteristice právních požadavků a v případě nastalé situace při jejich pracovní činnosti, daný právní předpis uplatnit – charakteristika vybraných základních právních předpisů je obsažena ve druhé kapitole této Lekce.

Odpovídající právní požadavky jsou pak dále blíže pojednány v dalších Lekcích Kurzu podle jejich obsahového zaměření.

Doporučení účastníkům Kurzu: V textu Lekce uvedené odvolávky na paragrafy, případně ČÁSTI, HLAVY daného předpisu by měly být vstupním podkladem pro nahlédnutí do příslušného předpisu. Úmyslně není uvedeno "seznámit se" s danými požadavky. Stačí získání základní orientace a tím i kladnějšího přístupu k právním předpisům. Pro úspěšnou činnost TDS, stejně jako pro všechny další pozice ve vedení přípravy a realizace stavby jednoznačná podmínka.

V případě, že účastník si zvolí tento doporučený přístup, musí se předpokládat i vyšší časová náročnost této Lekce.

Poznámka: Uváděné právní požadavky v podkladu Kurzu znamená, že jejich užití je v platném znění. Právní předpis zůstává v platnosti, dokud není uveden ve zrušovacím ustanovení nového zákona

Kap. 1 Základní uspořádání

Vstupní rozvaha

Názorně lze při uspořádání právních předpisů vycházet z jejich vztahu ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím přepisům:

Obrázek na následující straně naznačuje tuto vazbu, která uvádí ke stavebnímu zákonu nejblíže polohu předpisů, které se týkají jen stavebnictví a dále polohu oblastí právních předpisů které souvisí se stavebnictvím.

Přehledné zařazení právních předpisů, z hlediska jejich uplatnění ve stavebnictví

Dále je v naznačeném uspořádání – viz předchozí "Vstupní rozvaha" uveden přehled, základních současně platných, právních předpisů, týkajících se problematiky náplně tohoto kurzu. Bližší rozbor vybraných právních předpisů – viz Kap. 2 této Lekce.

Pro všechny uváděné právní předpisy v této kapitole platí, že jsou v platném znění.

Poznámka: Uvedený přehled právních předpisů není a nemůže být zcela vyčerpávající a není to ani základním cílem této lekce. Cílem je přiblížit účastníku kurzu problematiku právních požadavků v logickém přehledu respektujícím oblasti řešené, nebo ovlivňující postupy přípravy a realizace stavby.

Stavební zákon (SZ) a jeho prováděcí předpisy:

 • Zákon č. 183/2006 Sb.;

 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;

 • Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území;

 • Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu;

 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb;

 • Vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech;

 • Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby;

 • Vyhláška č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb

Poznámka: V době psaní tohoto textu byl již účinný nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. Nebyly však k dispozici prováděcí předpisy. Budou doplněny, jakmile budou zveřejněny ve Sbírce zákonů ČR.

Další předpisy vztahující se jen na stavebnictví

 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, autorizační zákon;

 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích;

 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky;

 • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb;;

 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb;

 • Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov;

 • Nařízení EP a Rady EU č. 305/2011 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh;

Předpisy obecné povahy, obsahující dílčí požadavky týkající se stavebnictví

Oblasti:

 • oblast veřejné správy a smluvních vztahů

 • oblast životního prostředí

 • oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • oblast požární ochrany

 • oblast energetické náročnosti

 • oblast specifik oborů staveb

 • oblast technických požadavků na stavební výrobky

Oblast veřejné správy a smluvních vztahů

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • Zákon č. 455/1991Sb., Živnostenský zákon

 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,

 • Zákon č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví

 • Zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon

Oblast životního prostředí

 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 • Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech

 • Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

 • Vyhláška č. 93/2013 Sb., o katalogu odpadů

 • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

 • Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů

 • Zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

 • Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

Nahrávám...
Nahrávám...