dnes je 25.6.2024

Input:

Minimální požadavky na BOZP při práci na staveništích

26.9.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V aktuálním tématu se zaměříme na minimální požadavky na BOZP při uspořádání pracoviště, organizaci práce a pracovních postupech a provádění zemních prací.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích upravuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Toto nařízení vlády se nevztahuje na práce na staveništi, které jsou prováděny při hornické činnosti v podzemí a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Dále se nevztahuje na zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 zeminy, s výjimkou zakládání staveb.

 

Požadavky na uspořádání pracoviště

Všechny stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Pokud se staveniště nachází v zastavěném území, musí být souvisle oploceno až do výšky 1,8 m. V případě, že oplocení zasahuje do pozemních komunikací a je nutno zřídit náhradní komunikace, je nutno tyto komunikace náležitě vyznačit a osvětlit. V případě, že se na staveništi nebo pracovišti provádějí krátkodobé práce nebo při provádění liniových staveb, je možno zajištění staveniště provést zábradlím o výšce 1,1 m. Zábradlí se musí skládat z horního madla, jedné mezilehlé tyče a ze stabilních sloupků.

Při provádění prací na pozemních komunikacích, kdy nelze z provozních nebo technologických důvodů zajištění pracoviště provést, je nutno bezpečnost jak provozu, tak i pracovníků zajistit řízením provozu nebo střežením.

Všechny nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu do hloubky, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami, které provádějí místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu na staveniště nepovolaným osobám a zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být vyznačen bezpečnostními značkami na všech vjezdech, na všech vstupech a přístupových komunikacích, které k nim vedou.

 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Skladování a manipulace s materiálem

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem a dílce musí být skladovány v takové poloze, v jaké budou zabudovány ve stavbě. Po celou dobu skladování musí být materiál uložen tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Prvky, dílce nebo sestavy, které by mohly být nestabilní a mohly by se převrátit, sklopit, posunout nebo se kutálet, musí být zajištěny podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním.

Skladování sypkých hmot:

·        Při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru mohou být skladovány do jakékoliv výše. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Maximální výška stěny nesmí přesáhnout 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje.

·        Při ručním ukládání a odebírání mohou být sypké hmoty navršeny pouze do výše 2 m.

·        Sypké hmoty, které jsou ukládány v pytlích, se ručně ukládají do výše 1,5 m a při mechanizovaném ukládání, jsou-li na paletách, do výše 3 m. V případě, že okraje hromad nejsou zajištěny opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.

Skladování tekutého materiálu:

·        Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, popř. vyprazdňování byl nahoře.

·        Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení.

·        Při skladování ve více vrstvách musí být vrstvy

Nahrávám...
Nahrávám...